klimatsmart

Ta klimatutmaningarna på allvar!

På kommunfullmäktige den 16 mars kommer bland annat ett ärende om Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik.

Vänsterpartiet har skrivit en reservation,  eftersom vi anser att en del av de prioriteringar som föreslås i strategin helt enkelt rimmar illa med att ta klimatutmaningarna på allvar.

Reservation kommunfullmäktige 2021-03-16

 Ärende 13. Antagande av Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik

Vänsterpartiet anser att Familjen Helsingborgs prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik inte motsvarar förväntningarna på en klimatsmart stad i framkant.

Sett utifrån den klimatkris vi står inför anser vi att det inte bör finnas en flygplats i Ängelholm. Istället vill Vänsterpartiet göra det lättare att nyttja de två närliggande flygplatserna Kastrup och Sturup genom bättre buss- och tågförbindelser till de två flygplatserna för det behov som inte går att lösa med andra färdmedel, digitala lösningar eller annat arbetssätt.

Eftersom vi anser att flygplatsen Ängelholm/Helsingborg Airport inte är förenlig med en klimatsmart planering och därför inte fortsatt ska drivas, faller också behovet av en ny trafikplats på E6 för avfart till flygplatsen.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att den fasta förbindelsen under Öresund blir en grön järnvägsförbindelse med järnvägstrafik för både gods- och fjärrtåg. Vi vill ställa om så att både fler personer reser med tåg samt att transporter sker via järnvägen. Vänsterpartiet anser att det är en av de avgörande delarna i klimatomställningen att vi lyckas ställa om till ett mer kollektivt resande.

Genom en ökad godstransport på järnväg så kan vi också minska transporterna på E6/E20 och styra om till mer gods till järnvägen.  Med en utbyggd järnvägskapacitet för både gods- och persontrafik, faller behovet av utökad kapacitet och fler filer på E6 mellan Helsingborg-Malmö.

Vänsterpartiet anser också att spårvägen mellan Helsingborg-Höganäs är viktig och därför bör tidsättas. Den stora mängden bilpendlare på väg 111 gör att vi av klimatskäl anser att det är en prioriterad fråga att förbättra möjligheterna att resa kollektivt längs denna sträckning framför att utöka väg-kapaciteten för fler bilar. Superbusskonceptet är ett sätt, en spårbunden bana en annan möjlighet som vi anser bör utredas.

Avslutningsvis, vi tycker att de satsningar som nämns för ökade möjligheter att färdas med tåg eller buss är mycket positiva, likaså de planerade satsningar som görs i cykelvägnätet. När det gäller det senare anser vi att det är viktigt att de brister som finns inte bara uppmärksammas, utan i en nära framtid också åtgärdas.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen  & Jenny Björklund Hansson

Dela den här sidan:

Kopiera länk