Klimat o miljö

Vi måste spara på åkermarken!

I kommunfullmäktige den 14 december togs också ett beslut om ÖP 2021, dvs en ny Översiktsplan för Helsingborgs stad 2021.

Vänsterpartiet är mycket kritiska till att alltför mycket åkermark  pekas ut i ÖP2021 som lämpliga för verksamheter och bostäder. Vi lämnade därför en reservation, där vi motiverade varför vi avslog förslaget. Vi ville i stället att en ny plan skulle tas fram, men tyvärr vann  det framlagda förslaget med stöd av M, L, KD, S & SD. Förutom V, reserverade sig också Mp & C.

Vänsterpartiets reservation till Översiktsplan för Helsingborgs stad 2021, ÖP 2021

V anser att förslaget till ÖP 2021 inte tar tillräcklig hänsyn till vare sig målen i stadens klimat- och energiplan, behovet av åkermark för vår framtida försörjning, den biologiska mångfalden eller kultur- och naturlandskapet.

Vi har också tidigare under processen framfört vår kritik. När Stadsbyggnadsnämnden i april i år skulle ta beslut om att skicka ut förslaget till ÖP 2021 på granskning, lämnade vi en protokollsanteckning om att vi ville att förslaget skulle omarbetas innan det skickades ut.

Detta eftersom vi ansåg och anser att alltför mycket bördig åkermark i Helsingborg redan har bebyggts. Under perioden 2016–2020 var Helsingborg näst värst bland städer i Sverige när det gällde att ta åkermark i anspråk. I förslaget till ÖP 2021 pekas än mer åkermark ut som lämplig för verksamheter och bostäder.

Åkermarken är en icke förnybar resurs. Har den väl en gång bebyggts, kan den inte återställas. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund har Sverige i dag 25 % mindre jordbruksmark jämfört med för 100 år sedan. Vår självförsörjningsgrad är nu under 50 procent. I Finland är siffran för självförsörjning 80 %, i Danmark 130 %.

I tider av klimatnödläge är det också helt förkastligt att bygga på åkermark som buffrar stora vattenflöden och binder koldioxid i marken. Den biologiska mångfalden försvinner när åkermark exploateras, liksom naturlandskapet.

Vänsterpartiet tycker att det måste gå att titta bortom kommungränsen och ta fram gemensamma strategier inom exempelvis Familjen Helsingborg, för att hitta alternativa platser att bygga på i stället för att detta görs på åkermark i den utsträckning som föreslås i ÖP 2021.

Vänsterpartiet vill därför instämma i det yrkande som Miljöpartiet lämnade i kommunstyrelsen om

att avslå liggande förslag samt att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma senast i april 2022 med ett förslag till kommunfullmäktige som lever upp till lokala, nationella och internationella miljö- och klimatmål.

Om yrkandet inte blir bifallet av kommunfullmäktige, reserverar Vänsterpartiet sig i enlighet med denna skrivelse.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk