Barn & unga

Staden borde satsa på en verksamhet som Fryshuset!

Mer behöver göras för att stötta barn och unga i Helsingborg och en organisation med den kompetens som Fryshuset har, behövs i detta arbete . Men Fryshuset har fått avslag på sina bidragsansökningar för år 2022.  V skrev därför en interpellation, som togs upp på kommunfullmäktige i tisdags.

Ofta när kommunfullmäktige diskuterat trygghetsskapande arbete och avsatt resurser för det, har det varit till reaktiva insatser som fler väktare,  fler övervakningskameror, mer till Krimteamet, dvs åtgärder när det redan gått snett.

Forskare och polis är överens om att det inte räcker med fler poliser, utan det förebyggande arbetet är än viktigare.

En bra skola med tillräckliga resurser är en av hörnstenarna i det förebyggande arbetet. Ett uppsökande och förebyggande mot unga i riskzon, att jobba med samhällsinkludering, dialog och normbeteende är en annan. 

Ur ett investeringsperspektiv är det som verkligen blir dyrt i längden,  just att inte satsa på det förebyggande, 

När socialnämndens ordförande i debatten i kommunfullmäktige i tisdags påstod att det inte finns något motstånd i Helsingborg mot Fryshuset, påminde Ingrid Mattiasson Saarinen (V) om att de fått avslag och sa att “en organisation kan inte leva av luft, de behöver pengar”.

Läs hela interpellationen längre ner i inlägget!

Länkar till media

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/oppostionsradet-bjorklund-s-ren-skandal-som-fryshuset-behandlas

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/hogt-tryck-pa-fryshusets-verksamheter-som-staden-avstar-fran-att-stotta

https://www.hd.se/2021-12-15/strid-om-fryshuset-del-av-storre-konflikt

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson om Fryshuset i Helsingborg

Stiftelsen Fryshuset är en religiöst och politiskt oberoende ideell organisation, som funnits sedan 1984 och i dag driver ett 50-tal olika verksamheter runt om i Sverige. De arbetar med alla unga, men med speciellt fokus på dem som riskerar att hamna utanför samhället och de som lever i socioekonomiskt svaga områden. 

Helsingborg är den elfte orten i landet, där Fryshusets startat en verksamhet. En start under 2020 som möjliggjordes tack vare bidrag bland annat från det lokala näringslivet i Helsingborg, men inte från Helsingborgs Stad. Huvuduppdraget för Fryshuset i Helsingborg är att arbeta förebyggande och uppsökande gentemot unga som lever i utanförskap och kriminalitet och man har också knutit till sig nationella och regionala verksamheter inom Fryshuset för att få en utökad kompetens.

En hel del av stadens unga lever i en miljö, där det finns ett behov av stöttning. Vi har ett flertal gånger i kommunfullmäktige diskuterat trygghetsskapande arbete och också avsatt resurser för detta. Senast på kommunfullmäktige i november fanns ett ärende om särskilda insatser för ökad välfärd – skola, vård och omsorg samt trygghet.  

I många sammanhang, talas det också om vikten av att stödja initiativ från civilsamhället.  Fryshuset ses av många som ett mycket bra komplement till andra verksamheter riktade till just ungdomar, med stor erfarenhet av att arbeta med ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet och/eller utanförskap.  Något många menar att Helsingborg har ett behov av att arbeta mer med.

Vänsterpartiet ser vikten av att ha en egen organisation som arbetar med de utmaningar staden har. Men i vissa sammanhang ser vi också fördelen av att komplettera den egna organisationen med den specialkompetens som vissa organisationer inom civilsamhället har.

Socialnämnden har avslagit Fryshusets ansökan om verksamhetsbidrag för 2022. Inte heller hos andra förvaltningar som de haft kontakt med, har de fått något stöd för sin verksamhet.

Vänsterpartiet vill därför ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande, som ansvarig för det stadsledningsövergripandet arbetet:

  • Anser du att det uppsökande och förebyggande arbetet för att fånga upp barn och unga i riskzonen för kriminalitet är tillräckligt? 
  • Anser du att det finns tillräckligt med stöd och aktiviteter i Helsingborg för barn och unga som lever i utsatthet? 
  • Anser du att den avhopparverksamhet som bedrivs i Helsingborg är tillräcklig?
  • Har ett stöd till Fryshuset från kommunstyrelsen diskuterats, både mot bakgrund av att Fryshusets verksamhet är förvaltningsövergripande och att kommunstyrelsen ett flertal gånger tagit initiativ till att ge ytterligare resurser till trygghetsskapande insatser?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk