Kommunal politik

V’s förslag till investeringsbudget 2021 och plan 2022-27

Vänsterpartiet ställer solidariteten i främsta rummet. Vi vill att fler ska känna sig delaktiga i samhällsbygget, liksom att staden för en politik som ser till alla helsingborgare, vare sig denne bor i tätorten, i byarna eller på landsbygden. Dessutom vet vi att ett ekologiskt hållbart samhälle når vi inte enbart genom enskilda personers miljömedvetna val, utan att det krävs också kollektiva politiska beslut. Därför föreslår vi följande förslag till förändringar i det förslag till investeringsbudget som alliansen lagt fram.

Belysning på landsbygden

Samtidigt som stadens ljuspunkter byts ut mot nya effektiva ljuskällor, ser vi ett stort behov av en kraftig utbyggnad av belysningen i både byarna och på landsbygden. Vi vill därför för detta avsätta 10 miljoner kronor år 2021 och därefter 15 miljoner kronor årligen åren 2022-27, totalt 100 miljoner kronor.

Gymnastikens Hus

I samband med budgetfullmäktige 2019 togs beslut dels om att ett Gymnastikens Hus skulle byggas, dels om en investeringsram för detta på 100 miljoner kronor. Vänsterpartiet vill att både byggstart 2021 och den beslutade ramen ligger kvar, dvs att ytterligare 35 miljoner kronor läggs till ramen och att fördelningen blir 10 miljoner kronor år 2021, 50 miljoner kronor år 2022 och 40 miljoner kronor år 2023.

Actibump

Att få ner buskörningen i staden tycker vi är viktigt. Actibump har visat sig vara ett effektivt medel för detta och är därför glada över att detta finns med i investeringsbudgeten. Men vi vill i likhet med Mp att detta tidigareläggs, dvs att de 9 miljoner kronor som finns för detta fördelas mellan år 2021 och 2022.

Gamla Barnsjukhuset

Det gamla barnsjukhuset byggdes 1888 och är det äldst bevarade barnsjukhuset, som ännu finns kvar i ursprungligt skick i Sverige. Fastigheten, som tidigare ägdes av Region Skåne, är i dag privatägd. Vi anser att byggnaden är en viktig del av Helsingborgs historia och vill därför att staden inleder en dialog, eventuellt i samarbete med Region Skåne, om att under år 2021 köpa in fastigheten. Medel för finansiering av köpet finns i den totala ramen för perioden.

Turköpsskogen

Turköpsskogen är en ädellövsskog belägen mellan Svedberga kulle och Kattarp. Kronhjorten liksom många andra vilda djur och växter har sin livsmiljö i skogen och där finns många rödlistade arter. Skogen är en av få kvarvarande större sammanhängande ädellövskogar på Kullahalvön och har två av skogsstyrelsen utpekade nyckelbiotoper. Men skogen hotas i dag av avverkning. Vänsterpartiet vill att Tursköpsskogen bevaras genom att den blir ett naturreservat och vill därför att staden inleder förhandlingar med ägaren om ett köp av skogen. Medel för finansiering av köpet finns i den totala ramen för perioden.

 Akutboende

Det finns ett behov av fler platser på akutboende i Helsingborg, för både kvinnor och män. Ett akutboende är och ska vara en tillfällig boendeform. En del av lösningen på hemlöshet och bostadsbrist är att det byggs fler lägenheter, en annan del att det också behövs stöd av olika slag för att hjälpa den enskilde. En plats på ett akutboende kan och ska vara ett steg på vägen. Vänsterpartiet anser att det är ovärdigt en stad att ha så få akutplatser när behovet är långt större. Vi vill därför anslå 15 miljoner år 2021 och 30 miljoner år 2022, totalt 45 miljoner kronor, till ett centralt beläget akutboende.

Våtmarker

Många växter och djur är beroende av våtmarker och nitton procent av Sveriges rödlistade arter förekommer här. De är också naturens egna vattenrenare, som tar hand om näringsämnen och andra ämnen så att de inte hamnar i sjöar, vattendrag eller hav. Dessutom fungerar de som vattenmagasin som kan hålla stora mängder vatten och minska risken för översvämning. Vänsterpartiet vill därför att det satsas 3 miljoner kronor på våtmarker åren 2021, 2023, 2025 och 2027, dvs ytterligare totalt 12 miljoner kronor.

Trädplantering

Stadens träd är vackra att titta på, samtidigt som de bidrar till att minska de negativa effekterna av klimatförändringen. De ger skugga och svalka en varm sommardag, dämpar buller och fångar upp avgaser och ger oss på så sätt en hälsosammare stadsmiljö. Nyplantering av träd är viktigt ur många perspektiv och då inte bara av små plantor utan det behövs även nya stora träd. Vänsterpartiet vill därför satsa 2 miljoner kronor årligen åren 2021-25 på trädplantering, dvs ytterligare totalt 10 miljoner kronor.

Nya naturreservat

Eftersom vi vill att Turköpsskogen köps in och att ett naturreservat bildas där, vill vi anslå 1 miljon kronor 2021 och 2 miljoner kronor 2022, dvs totalt ytterligare 3 miljoner kronor till nya naturreservat.

Solcellsanläggningar

För att vi ska nå målen i Klimat- och energiplanen behövs en kraftig utbyggnad av solcellsanläggningar i Helsingborg. Vi vill att staden går i täten för denna utbyggnad för att på så sätt skapa ett intresse hos fler. I likhet med Mp vill vi också att det införs en ny investeringspost under Fastighetsnämnden specifikt för solceller. Vänsterpartiet vill att det satsas ytterligare 5 miljoner kronor årligen år 2021-24 på utbyggnad av solcellsanläggningar, dvs totalt 20 miljoner kronor.

 Inrymning

Säkerheten i stadens skolor är viktig för oss i Vänsterpartiet. Vi instämmer därför i S’ yrkande om att interna kommunikationslösningar (inrymningsplan) ska tas fram för Helsingborgs grundskolor och gymnasieskolor och anslår 5 miljoner kronor årligen för detta åren 2021-23, dvs totalt 15 miljoner kronor.

Nya skolor

Skollagen säger att ”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.” Det handlar självfallet då inte bara om hur man lägger upp lärandet, hur man planerar och genomför lektioner och hur man jobbar relationellt, utan också om hur den fysiska arbetsmiljön designas. Alla distraktorer kan bli ett visuellt buller för elever som har svårt med perception. Dessutom de skolor, som arbetat med att anpassa den fysiska miljön, har också funnit att om skolmiljön anpassades utifrån de elever som behöver det mest, så gynnades alla elever av detta. SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten är en myndighet som bidrar med kunskap och kompetens till förskolor, skolor och vuxenutbildningar i hela landet. Vänsterpartiet vill därför att vid all om- eller nybyggnad av skolor i staden ska en fysiskt tillgänglig lärmiljö utformas i samverkan med SPSM.

Tillgänglighetsanpassa lekplatser

Helsingborg har många lekplatser, men på långt ifrån alla finns möjligheter till lek för den som har en eller annan form av funktionsnedsättning och kanske också är rullstolsburen. Att ha tillgängliga och användbara lekplatser gynnar barnens möjligheter till att ha ett socialt samspel med andra barn. Vi vill att det på en lekplats ska finnas mer åt fler och att allt inte behöver vara tillgängligt för alla, men att det ska finnas något på varje lekplats som är speciellt utformat med tanke på tillgängligheten. Likaså ska underlagen på lekplatserna vara utformade så att den som är rullstolsburen lätt kan ta sig fram. Vänsterpartiet vill därför satsa 2 miljoner kronor årligen åren 2021-25 på att tillgänglighetsanpassa stadens lekplatser, dvs totalt 10 miljoner kronor.

Ny idrottshall

Behovet av idrottshallar är stort i staden. Eftersom vi inte vill bygga et nytt bostadsområde på Östra Ramlösa, vill vi att de 40 miljoner kronor som är avsatta för en idrottshall där i stället används för en ny idrottshall på annan plats i staden.

Nya bollfält

Det finns ett behov av fler bollfält i staden. Eftersom vi inte vill bygga på Östra Ramlösa, vill vi att de 5 miljoner kronor som är avsatta för bollfält där i stället används för nya bollfält på annan plats i staden.

Finansiering av våra förslag

Vi vill inte bygga ett nytt bostadsområde på Östra Ramlösa utan i stället bevara den bördiga åkermarken där. Om inte ett nytt bostadsområde byggs, finns inte heller ett behov av en ny förskola eller skola. Därför föreslår vi att de 205 miljoner kronor som är avsatta för detta används till andra investeringar enligt vårt förslag. Skulle eventuellt då ett behov av nya förskolor och skolor därmed uppstå på andra platser, får vi ta ställning till det senare. Vi har också föreslagit en halvering av anslaget till stadsmässan H22, på detta sätt har vi 15 miljoner kronor att använda till investeringar under 2021. Dessutom har vi i de specificerade posterna använt en del av överfinansieringen, 30 miljoner kronor av totalt 63 miljoner.

Ingrid Mattiasson Saarinen
gruppledare (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk