Aktuellt

Interpellation till ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden, Cecilia Engström, om jävssituation vid rekrytering

I handlingarna till kommunfullmäktigemöte den 23 januari fick vi ta del av stadsrevisionens granskning av rekrytering och inköp inom idrotts- och fritidsnämnden.

Stadsrevisionen framhåller att i offentlig verksamhet är det av synnerligen vikt för förtroendet hos medborgarna att förtroendevalda och anställda ser till att jäv inte uppkommer och att det inte ens ska kunna misstänkas att det kan föreligga jäv.

Revisionen bedömer att det har förelegat en jävssituation vid anställningen av en projektledare. De noterar att ingen på Fritid Helsingborg synes ha uppmärksammat att här kunde föreligga en jävssituation och agerat. Vidare skriver revisionen: ”Såsom anställningen har gått till är det också en brist att det saknas dokumentation som visar att berörd
person var lämpligast för tjänsten.”

Stadsrevisionen konstaterar att det finns rutiner för såväl inköp som rekrytering inom idrotts- och fritidsnämnden. Trots att det således finns rutiner, har dessa inte följts när en projektledare rekryterades.Trots att rutiner för rekrytering allvarligt har åsidosatts, verkar inte detta ha lett till någon påföljd.

Vänsterpartiet delar revisionens syn på att det är av yttersta vikt i offentlig verksamhet att det inte föreligger vare sig jäv eller misstanke om jäv.

Med anledning av detta vill därför Vänsterpartiet ställa några frågor till Cecilia Engström, ordförande i Idrotts- och fritidsnämnden::

⦁ Har det varit några diskussioner i nämnden redan tidigare om att anställningsprocessen borde göras om, eftersom omständigheterna kring hur en projektledare rekryterades ju varit kända även innan stadsrevisionen kom med sin rapport?

⦁ Anser du efter stadsrevisionens rapport att det finns anledning att göra om anställningsprocessen, eftersom stadsrevisionen påtalar att en jävssituation förelegat och att rutiner för rekrytering inte har följts?

⦁ Anser du att Helsingborgs stads rykte som arbetsgivare kan ha tagit skada av en rekryteringsprocess som den som föregick anställningen av den aktuelle projektledaren?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Peter Ahlbom

Claudia Velásquez

 

Total tystnad från övriga partier när frågan togs upp i kommunfullmäktige den 28 februari. Läs HD’s artikel om fullmäktigemötet

https://www.hd.se/2018-03-01/vansterpartiet-vill-gora-om-anstallningsprocessen-pa-fritid-helsingborg

Dela den här sidan:

Kopiera länk