Arbetsrätt & arbetsvillkor

Allvarliga brister i arbetsförhållandena på Socialförvaltningen!

Interpellation till socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman och ordförande
i HR-utskottet Maria Winberg Nordström angående Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsförhållandena på Helsingborgs socialförvaltning.

Arbetsmiljöverket har i en rapport daterad den 1 juli 2016 gett svidande kritik till ledningen på socialförvaltningen i Helsingborg. Vid en inspektion som utfördes den 7 juni 2016 påtalades allvarliga brister i arbetsförhållandena för de anställda socialsekreterarna på de flesta sektionerna.

Genomgående visar det sig i rapporten att det saknas uttalade mål och riktlinjer vad gäller att verka för en god arbetsmiljö som motverkar ohälsa hos de anställda. Vidare är arbetsbördan alldeles för hög, det saknas tydliga rutiner för hur arbetet ska utföras, organisationsförändringar med nya chefer har lett till en ökad arbetsbelastning i stället för avlastning, och mycket onödig administration med styrkorten skapar ständig stress och ohälsa hos personalen.

Denna kritik är lik den som tidigare kommit fram i stadens egna medarbetarundersökningar. Ledningen måste ta Arbetsmiljöverkets rapport på djupaste allvar, eftersom man nu även åläggs att presentera konkreta åtgärder på många punkter senast den 1 december 2016.

Mot bakgrund av detta undrar vi:

  • Hur tänker ni uppfylla de krav som Arbetsmiljöverket ställer i sin rapport?
  • På vilket sätt tänker ni på allvar ta hänsyn till de anställdas synpunkter om nödvändiga förändringar?

För Vänsterpartiet kommunfullmäktigegrupp

 

Ingrid Mattiasson Saarinen               Claudia Velásquez

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk