Barn & unga

Budgetdebatt dag 1, den 14 juni

De blågröna attackerade oss bland annat för att vilja genomföra förändringar genom att minska på stadsledningsförvaltningens budget och föreslå en skattehöjning. Gång på gång fick vi tala om att en skattehöjning på 9 öre innebär 20 kr extra i månaden för den som har en bruttoinkomst på ca 20.000 kr. För det vi inte betalar i skatt, får vi ju i stället betala genom avgifter. Eller som i de blågrönas Helsingborg, genom privatiseringar Det finns många arbetsuppgifter som behöver utföras i staden. Politik är att prioritera. Vi ville skära i anslaget till stadsledningsförvaltningen, därför att i stället för enstaka jippon, konsulter och kommunikatörer vill vi bygga upp välfärden och ge många fler i Helsingborg möjlighet till ett gott liv.  Vi är medvetna om att det går att göra ännu större förändringar; i årets budgetförslag visar vi på några av möjligheterna.

Barn- och utbildningsnämnden

På de kommunala skolorna har alla elever tillgång till ett elevhälsoteam, i det ingår skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog tillsammans med skolpersonal. Elevhälsan skapar förutsättningar för förbättrad hälsa, ökad trygghet och ökat lärande hos skolans elever. Men elevhälsoteamen är underbemannade på många skolor i förhållande till det antal elever de ansvarar för. Därför föreslog vi extra 10,0 mkr för att anställa fler inom elevhälsan, för att ge våra barn och unga bättre förutsättningar.

Lyssna på debatten om Barn- och utbildningsnämnden, klicka på punkt 3.3 på länken

http://helsingborg.fullmaktige.se/?20160614

 

Vård- och omsorgsnämnden

Vi föreslog att Vård- och omsorgsförvaltningen skulle få 15,5 mkr för att dels starta ett tvåårigt försöksprojekt med sextimmarsdag med bibehållen lön vid en enhet inom omsorgen (7,0 mkr), dels att privatiseringen av den personliga assistansen i kommunens regi skulle stoppas (5,6 mkr) och dels att Träffpunkterna utvecklas till sociala mötesplatser i stället för att avvecklas (2,9 mkr). Dessutom att inom ram, dvs utan extra anslag, utreda och börja arbetet med en mer flexibel hemtjänst där omsorgstagarens behov och önskemål styr som t ex inom hemtjänsten i Landskrona eller enligt Skönsmomodellen.

Att korta arbetstiden är en stor social reform. Sjuktalen ligger f n på ca 10%. Sex timmars arbetsdag skulle bidra till att fler faktiskt orkar jobba kvar, även när de blivit äldre. Samtidigt är den ekonomiska tryggheten viktig. Vi vill sänka arbetstiden, men låta lönen vara densamma.

Inom allt fler kommuner och landsting startas nu försök med sex timmars arbetsdag eller trettiotimmarsvecka. För några år sedan genomfördes i Helsingborg ett treårigt försöksprojektet med 30-timmars arbetsvecka på vårdområde Fredriksdal. Utvärderingen visade på en flexiblare organisation, lättare att lägga schema, förbättrad arbetsmiljö och minskade sjukskrivnings- och rehabiliteringskostnader.

Den 17 mars i år beslutade Vård- och omsorgsnämnden att all personlig assistans skulle privatiseras.

Beslutet grundar sig i ett besparingskrav och det framgår tydligt i den utredning som presenterades nämnden att sämre arbetsförhållanden gör att de privata företagen kan hålla kostnaderna nere.

Dessutom, de som aktivt valt kommunen oroar sig nu för att deras personliga assistenter inte ska ha möjlighet att fortsätta sin anställning hos en privat aktör och de personliga assistenterna oroar sig för sin anställning. De som är anställda av kommunen som personliga assistenter får se sig om efter nya arbetsgivare.  Inom omsorg Helsingborg har de anställda haft tillsvidareanställningar, detta garanteras inte hos de privata aktörerna.  Kommunen har också ställt högre kvalitetskrav på utbildning och kompetens för sina assistenter än vad de privata bolagen gör. De privata assistansföretagen lyder under ett annat kollektivavtal än kommunen och betalar bara ut en låg jourersättning.

Vänsterpartiet tycker att det varken är de personliga assistenterna som ska behöva betala för en underfinansierad vård- och omsorgsnämnd och inte heller är det de personer som har rätt till personlig assistans som ska behöva oroa sig för sämre livskvalitet.

I Landskrona kan vårdtagaren styra vilka uppgifter som ska utföras under de timmar hen får hjälp och personalen kan justera tidsåtgången inom det block som vårdtagaren tillhör. Det är mer flexibel hemtjänst som utgår från de äldres behov där personalen kan påverka mycket mer utifrån deras professionalitet. Det innebär att personalen kan stanna hos den äldre så länge som det behövs i stället för att räkna minuter. Den nya modellen har visat sig vara en riktig vårdvinst. Personalen stressar mindre, de äldre är mer nöjda och dessutom har kostnaderna minskat. Också i Skönsmomodellen har de äldres behov och önskemål stått i fokus under processens gång.

Det är den personal som träffar de äldre som planerar, gör scheman och fattar beslut istället för chefer på högre nivå. Modellen utgår ifrån att det är de äldre som bestämmer och arbetssättet innebär en verksamhet som styrs nerifrån och upp i stället för tvärtom.

Sociala mötesplatser är viktiga i en stad. En utredning om att utveckla mötesplatser i stadens regi genomförs, enligt ett uppdrag från ks i mars 2015. I detta sammanhang vill vi se Träffpunkterna som en möjlighet och utveckla dem till generationsövergripande sociala mötesplatser i stället för att avveckla dem, som Vård- och omsorgsnämnden föreslog tidigare i år.

Tyvärr fick vi inte genomslag för något av våra förslag. De blågröna genomdriver sina besparingar genom privatisering. Och sextimmarsdag är de inte heller intresserade av. Men det var tack vare genom att inte ge upp, som arbetarrörelsen en gång genomdrev åtta timmars arbetsdag, så småningom 40-timmarsvecka och fem semesterveckor. På samma sätt ger vi inte upp, utan återkommer med en motion om sextimmarsdag/trettiotimmarsvecka. Och efter valet 2018 kan vi förhoppningsvis återta de verksamheter som privatiserats stick i stäv mot både vårdtagarnas och personalens vilja.

Lyssna på debatten om Vård- och omsorgsnämnden, klicka på punkt 3.4 på länken

http://helsingborg.fullmaktige.se/?20160614

 

Stadsbyggnadsnämnden

Vi ville utreda möjligheten till en bilfri stadskärna med mer plats för människor och ett stopp för genomfartstrafik för bilar mellan Järnvägsgatan och Drottninggatan. Som genomfartsled ska dessa gator endast kunna användas av kollektivtrafiken, cyklister och gående. Dessutom utöka öppettiderna och göra Terrasshissen avgiftsfri och intensifiera arbetet för att främja kollektivtrafik, cyklande och gående i staden

I många större städer ute i Europa har man sedan länge satsat mer och mer på en levande stadskärna med bilfria zoner. En av de mest förekommande invändningarna mot att begränsa biltrafik och minska på parkeringsytor i innerstäder är att detta skulle påverka handeln negativt. Men undersökningar har visat att handeln visst blomstrar även om man minskar biltrafiken – om man samtidigt bygger ut kollektivtrafiken och förbättrar för cyklister och gående.

Vi vill ha en utökad kollektivtrafik och förbättra för cyklister och gående. Vi vill ha fler och bättre cykelbanor, det finns alltför många ställen i staden där cyklisterna måste ut i trafiken, och bättre och säkrare promenadstråk.

Det måste också bli lättare att ta sig upp och nedför Landborgen. Vi vill utöka öppettiderna för Terrasshissen och göra den avgiftsfri. På sikt vill vi också utreda möjligheterna för ytterligare någon hiss eller hissar för både cyklister och gående.

 Men nej, de blågröna ville inte ha några utredningar om en bilfri stadskärna, stoppad genomfartstrafik eller förbättringar av möjligheterna att åka med Terrasshissen. I Alliansens värld, är ett Landborgsgarage lösningen på problemen i City. Detta trots att utredningar visat att antalet bilar i City inte minskar, även om man bygger ett garage i Landborgen.

Lyssna på debatten om Stadsbyggnadsnämnden, klicka på punkt 3.5 på länken

http://helsingborg.fullmaktige.se/?20160614

 

Socialnämnden

Antalet hemlösa i Helsingborg ökar och varken antalet sovplatser på akutboenden eller antalet lägenheter inom Bostad Först-programmet räcker till. Bostad först går ut på att hemlösa med missbruk och/eller psykisk ohälsa får en egen lägenhet utan krav på nykterhet eller drogfrihet. Med bostaden som fast punkt kan de sedan ta tag i övriga delar av sitt liv: ekonomi, sysselsättning, fysisk och psykisk hälsa, social samvaro och missbruk. De boende har samma ansvar som alla andra hyresgäster: betala hyran i tid och inte störa sin omgivning. För att förstärka Bostad Först & akutboende för hemlösa ville vi ge socialnämnden ytterligare 6,0 mkr.

Men nej, trots att antalet hemlösa ökat i Helsingborg och att antalet boendeplatser inte räcker till, ville de blågröna inte utöka antalet platser.

Lyssna på debatten om Socialnämnden, klicka på punkt 3.7 på länken

http://helsingborg.fullmaktige.se/?20160614

 

Idrotts- och fritidsnämnden

Vi ville utöka anslaget till Idrotts- och fritidsnämnden med 6 mkr för att utöka fritidsgårdarnas verksamhet & öppethållande och 1,5 mkr för att utöka sommarlovsaktiviteter för barn & unga. Vi anser att Helsingborg bör satsa mer på ungdomars fritidsaktiviteter. Inte för att de annars kan ställa till med problem, utan helt enkelt för att de är en resurs som Helsingborg inte kan vara utan. Ungdomars eget skapande, deras värderingar och syn på samhället är avgörande för ett demokratiskt samhälle och en bättre stad för oss alla.

Det finns för få icke-kommersiella mötesplatser för unga idag. Och det finns för få möjligheter för unga att vara kreativa på egna villkor. Fritidsgårdarna spelar en viktig roll, genom att ungdomarna kan komma dit och också prata om det som oroar dem och att engagerade vuxna alltid finns tillgängliga där. Föräldrarnas plånböcker ska inte heller avgöra om barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i olika aktiviteter.

I takt med att antalet unga ökar, behövs en utökad barn- och ungdomsverksamhet. Många fritidsgårdar och andra verksamheter skulle behöva att kraftigt utöka sin personal för att kunna öka tillgängligheten och öppettiderna. Men de blågröna tyckte tyvärr inte så.

Lyssna på debatten om Idrotts- och fritidsnämnden, klicka på punkt 3.8 på länken

http://helsingborg.fullmaktige.se/?20160614

 

Referatet sammanställt av

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk