Bostadspolitik

Rapport från fullmäktige 24 maj

Rapport från senaste kommunfullmäktige, den 24 maj. Där Peter Ahlbom, Ingrid Mattiasson Saarinen och Claudia Velásquez var Vänsterpartiets ledamöter denna kväll och där det bl a debatterades

vår interpellation* om ändrad detaljplan för Örby:1 m fl

där den styrande blågröna majoriteten inklusive Miljöpartiet slår dövörat till när det gäller riskerna för naturreservatet Örby ängar.

Kommunfullmäktige tog år 2010 beslut om bildandet av Örby ängar naturreservat. Här ska ett över nio meter högt och 73 meter långt hus byggas kloss intill en naturskyddad skog i ett område som har stor sårbarhet för översvämningar, vilket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap påtalade i en rapport i oktober 2014. Miljöbalken 3 kapitlet 6§ anger att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet så långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. En Miljökonsekvens-beskrivning borde vara självklar.

Det finns en politisk enighet om att skydda ett naturreservat i norr, Pålsjö skog. Men tyvärr inte samma politiska enighet om vikten av att även skydda ett naturreservat i de södra delarna av Helsingborg.

Lyssna på debatten, klicka på punkt 4 på

https://helsingborg.fullmaktige.se/?20160524

 

vår interpellation* om stöket i City i samband med vissa fotbollsmatcher

En politisk enighet om att det inte är acceptabelt att Helsingborg förvandlas till en belägrad stad i samband med s k högriskmatcher. Men det har ju också sagts förr. Nog med ord, dags för verkstad, tycker vi. Det behövs ett konstruktivt samarbete med förändring i sikte på både lokal nivå och på riksplanet. Till exempel när det gäller riksplanet kan alla partier be sina riksdagskamrater lyfta förre rikspolischefen Björn Erikssons utredning som presenterades 2013 med konkreta förslag till åtgärder som t ex maskeringsförbud, tillträdesförbud och huliganregister. En förändring behövs sannerligen.

Lyssna på debatten, klicka på punkt 5 på

https://helsingborg.fullmaktige.se/?20160524

 

vår motion* om utvärdering av entreprenadutsättning av skötseln av gata, park, naturmark och fiskevård

Konkurrens skulle ge bättre kvalitet och vara kostnadseffektivare, var de argument som allianspartierna plus SPI använde när man skrotade Entek och lade ut bl a all skötsel av gator, park, naturmark och fiskevård på entreprenad. Men någon utvärdering av om det verkligen blivit högre kvalité på servicen och kostnadseffektivare med att lägga ut verksamheten på entreprenad kontra att ha den i egen regi, det är de blågröna inte intresserade av. Tyvärr.

Lyssna på debatten, klicka på punkt 7 på

https://helsingborg.fullmaktige.se/?20160524

 

vår motion* om införande av insynsplatser även i kommunstyrelsen

som glädjande nog fick ett ja! Den här mandatperioden har Vänsterpartiet varit det enda partiet i fullmäktige som inte har haft någon plats i kommunstyrelsen.

Under bland annat den senaste budgetdebatten i juni 2015 fanns det flera frågor, där vi förgäves yrkade att återrapportering skulle ges till kommunfullmäktige, men där beslutet blev att återrapportering skulle göras till kommunstyrelsen. Vi ville därför att insynsplatser**, på samma sätt som i stadens nämnder, också ska införas i kommunstyrelsen. Det är en viktig demokratifråga att även mindre partier ges rätt till samma information och insyn, som övriga partier i kommunfullmäktige.

Lyssna på debatten, klicka på punkt 8 på

https://helsingborg.fullmaktige.se/?20160524

 

antagande av plan för bredbandsutbyggnad

där vi tycker att alla i kommunen ska behandlas lika när det gäller tillgång till stadens fibernät. Förutom att de boende på landsbygden kan få vänta mycket längre än de som bor i tätort, kan de också riskera att få betala mer än dubbelt så mycket. Lika kostnad för alla helsingborgare för anslutning till fibernätet vare sig man bor i staden eller på landsbygden tycker vi är självklart. Men vi fick tyvärr inte majoriteten med oss på detta.

Lyssna på debatten, klicka på punkt 10 på

https://helsingborg.fullmaktige.se/?20160524

 

godkännande av marköverlåtelse i Maria-området och i Laröd

för byggande av bostadsrätter. Ett ökat bostadsbyggande är naturligtvis positivt i sig. Fler bostäder behövs sannerligen, men det som behövs är framförallt fler hyresrätter med rimliga hyror i Helsingborg och detta gärna i de norra delarna av staden. Kommunen kan som markägare villkora markförsäljning med önskad typ av byggande, men väljer att inte göra detta.  Man överlåter till marknaden, dvs byggföretagen, att bestämma vad som byggs. Med resultat en havererad bostadsmarknad i Helsingborg.

Lyssna på debatten, klicka på punkt 15 på

https://helsingborg.fullmaktige.se/?20160524

 

 

*  Interpellation är en fråga, motion är ett förslag

** Insynsplatserna ger närvarorätt, men inte yttrande- och förslagsrätt. De är inte heller arvoderade.

 

 

Referatet sammanställt av

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk