arbete

Alla barn ska ha rätt till 30 tim förskola

Tiden på förskolan och den sociala gemenskap det innebär för barnen är väldigt viktiga i barnens utveckling. Ska föräldrar som saknar jobb dessutom få en rimlig möjlighet att hinna med jobbsökande behöver också 15-timmarsgränsen utökas till 30 timmar.

Vänsterpartiet ser flera problem med den 15-timmarsgräns som finns i dag för barn till arbetslösa och för barn vars föräldrar är föräldralediga med annat barn. Vi har därför lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att alla barn i Helsingborg ska ha rätt till 30 timmars förskola.

Vi har också lämnat in en motion om att vi vill att en undersökning görs av behovet av förskoleverksamhet på kvällar, nätter och helger. Nästan 40 procent av alla löntagare i Sverige arbetar enligt SCB på kvällar, nätter eller helger – och det är en siffra som stadigt stiger. Men var fjärde förälder uppger, enligt en LO-rapport, att de inte kan arbeta heltid på grund av förskolans öppettider.

Detta är ett problem som måste tas på allvar. Fler föräldrar som arbetar innebär helt enkelt färre fattiga barn. Barn behöver också trygghet och kontinuitet vilket de får om det finns en permanent lösning och förskolepersonal med kunskap och erfarenhet.

I Helsingborg finns f n endast John Blund med 80 platser för barn i åldrarna ett till tolv år. Inte många platser i en stad av Helsingborgs storlek om man samtidigt betänker att på ett vanligt dagis måste du hämta ditt barn kanske senast klockan fem, halv sex eller sex. Enligt förvaltningen räcker platserna på John Blund aldrig riktigt till.

Det är samma bild som vi fått av föräldrar som hört av sig till oss och som sagt att de tackat nej till att gå upp till heltid eller att de trixar vecka för vecka för att få livspusslet att gå ihop. För att kunna kombinera jobb och familj får man kanske förlita sig på släkt och vänner, men för många, många finns inte heller det alternativet. Då blir konsekvensen att man tvingas tacka nej till ett jobberbjudande eller till möjligheten att gå upp till heltid.

Vi vill därför att en undersökning görs av det verkliga behovet för att fånga upp de som inte syns i kön, dvs även de som inte brytt sig om att ställa sig i kö, därför att platserna på John Blund är för få eller som inte vågar söka ett jobb som innebär tidigare morgnar, sena kvällar, helger eller nattskift.

 

Läs de båda motionerna här nedanför!

Motion om att alla barn ska ha rätt till 30 tim förskola

Vänsterpartiet vill att alla barn ska få goda förutsättningar till en bra start i livet, därför vill vi ge alla barn möjlighet att ta del av förskoleverksamheten även om föräldrarna under en period är arbetslösa eller föräldralediga. I dag är tiden i förskola för barn med föräldralediga eller arbetslösa föräldrar i Helsingborg begränsad till 15 timmar i veckan, vilket är det lagstadgade minimiantalet timmar. Många kommuner har en långt mer generös inställning än Helsingborg och ger alla barn rätt till 30 timmars förskola.

Förskolan spelar en avgörande roll för att alla barn ska få tillgång till språket, gemensamma upplevelser och möten som ökar förståelsen för varandras olikheter. Förskolan är en plats där viktiga färdigheter utvecklas. I förskolan ges även möjligheter till barnet att under trygga och roliga former lära sig saker, genom att leka, skapa och utforska på egen hand.

Generellt visar forskning att förskolan bidrar till att barn utvecklas och mår bättre. Förskolan har positiva effekter på både barns psykiska hälsa och deras studieresultat i ämnen som språk och matematik, visar en sammanställning som Folkhälsomyndigheten låtit göra tillsammans med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) .

Vänsterpartiet yrkar därför

att alla barn i Helsingborg mellan 1 – 5 år erbjuds rätten till 30 timmars förskola

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Motion om en undersökning av behovet av förskoleverksamhet på kvällar, nätter & helger

Nästan 40 procent av alla löntagare i Sverige arbetar enligt SCB på kvällar, nätter eller helger – och det är en siffra som stadigt stiger.  Men var fjärde förälder uppger, enligt en LO-rapport, att de inte kan arbeta heltid på grund av förskolans öppettider.

För att kunna kombinera jobb och familj får man kanske förlita sig på släkt och vänner, men för många, många finns inte heller det alternativet. Då blir konsekvensen att man tvingas tacka nej till ett jobberbjudande eller till möjligheten att gå upp till heltid.

Det finns föräldrar som tagit kontakt med oss och sagt att de tackat nej till att gå upp till heltid eller att de trixar vecka för vecka för att få livspusslet att gå ihop. När vi tidigare ställde en interpellation om fler förskoleplatser på kvällar, nätter och helger sas i svaret att man ska undersöka möjligheten att utöka öppethållandet på någon enhet kvällstid.

Men vi tyckte då och tycker fortfarande att första steget borde vara att undersöka det verkliga behovet hos småbarnsföräldrarna; vilka tider som efterfrågas och också fånga upp de som inte syns i kön, dvs de som inte brytt sig om att ställa sig i en kö därför att platserna på John Blund är för få.

Vänsterpartiet yrkar därför

att en undersökning görs för att ta reda på vilka tider förskoleverksamhet efterfrågas

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Kopiera länk