artikel

Vänstern i fullmäktige – november sammanträdet

Den första debatten på november sammanträdet handlade om luftkvalitet vid stadens skolor. Marcus Friberg (Mp) hade interpellerat (dvs frågat) om vikten av mätningar av luftkvalitet. Tomas Gustafsson (V) instämde i vikten av detta både utifrån att barn drabbas hårdare pga att de befinner sig närmre utsläppen samt att dålig luftkvalitet påverkar inlärningsförmågan. Miljönämndens ordförande Johan Vesterlund (C) menade att man tar frågan på allvar liksom Maria Winberg Nordström (L) som är ordförande för Barn- och utbildningsnämnden.

Därefter hade Vänsterpartiet ställt en fråga om stödet till barn med språkstörning i skolan. Jenny Björklund Hansson (V) sa att, trots att 10% av befolkningen beräknas ha en språkstörning så känner inte så många till begreppet. Inte heller i skolan har det varit en neuropsykiatrisk diagnos som fått så mycket uppmärksamhet.

Helsingborgs kommun har som Maria WN (L) skrev i svaret 12 elever inskrivna på det enda språkspår som finns i en stad där runt 135 elever beräknas ha en grav språkstörning. Ett språkspår som är ungefär lika stort som det som finns i grannkommunen Höganäs, en kommun som är en sjättedel av Helsingborgs storlek. Det är tydligt att mer behöver göras!

Nästa fråga handlade om välfärden och tryggheten. De styrande hade lagt förslag på Välfärdssatsningar men valt att inte tillgodose hela summan som förvaltningscheferna gett förslag på. S, Mp och V hade därför lagt förslag på ytterligare 17 mnkr till skola, områdesutveckling och trygghet. Christian Orsing (M) sa att de var lyhörda för tillskott längre fram och inte uteslöt något. Även övriga av de styrande talade sig varma för välfärden, men i slutändan var det endast V, S och Mp som ville avsätta de 17 extra miljonerna som förvaltningarna själva önskat.

Cityhandeln var ett område som även det debatterades utifrån det tillskott som de styrande hade som förslag att ge cityföreningen. Tomas (V) sa att Vänsterpartiet var positiva men ville att de andra parterna dvs handlarna och fastighetsägarna skulle fortsätta bidra så att partnerna även i fortsättningen finansierar cityföreningen med lika andelar. Något som Liberalerna hade yrkat på och fick stöd av V i.
En annan större debatt var den om hyresrätter i Laröd. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) lyfte att Laröd är ett segregerat område gällande bostadsbebyggelse. Vänsterpartiet föreslog därför att 50% av bostäderna som byggs ska vara hyresrätter. Även Mp la i samma anda ett förslag om att det skulle byggas med blandad bebyggelse. Tyvärr bifölls inget av förslagen.

Ingrid (V) hade genom en motion lyft det viktiga förslaget att Helsingborg skulle ansluta sig till FN-initiativet the Shift. Hon påtalade vikten av att bostaden är en mänsklig rättighet. Fler talare från både S och Mp gick upp och påtalade olika exempel som tex hur trångboddhet i pandemin utgjort en livsfara, hur bostaden som en mänsklig rättighet blir avgörande vid tillfällen i livet då annat fallerar. Julia Lelievre (M) menade att det handlar om att få människor i egen försörjning, så att de på så sätt kan efterfråga en bostad. Ingrid (V) instämde i att det visst är bra med egenförsörjning, men att det handlar om fler grupper än så, ofrivilligt deltidsarbetande, pensionärer, sjukskrivna osv som inte godkänns av hyresvärdar.

Den sista och avslutande debatten handlade om en motion från SD om att beräkna kostnaderna för invandringen, vilken besvarats av M och L medan övriga partier valt att avslå. Det blev en lång debatt där majoriteten lyfte att människor inte kan benämnas som kostnader. Jenny Björklund Hansson (V) undrade när de partier som vill räkna på invandringens kostnader ska lägga förslag om att räkna på vad klassamhället kostar? Hon påtalade också att V konsekvent stått upp mot beskrivningar av människor i kostnad tex när äldre beskrevs som tärande i motsats till närande intet kommunalt program. Det är inte Vänsterpartiets människosyn.

Dela den här sidan:

Kopiera länk