Hemlöshet

Interpellation om den strukturella hemlösheten

För Vänsterpartiet är bostaden en social rättighet och en del av välfärden. Vi anser att bostaden är en viktig förutsättning för människors möjligheter till ett fullgott liv.

Samhällets ansvar också finns inskrivet i vår grundlag. I den står att det allmänna ska särskilt trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

1976 trädde en folkrättsligt bindande FN-konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter i kraft i Sverige, som bland annat lyfter allas rätt till en lämplig bostad.

I Helsingborg är det socialförvaltningen som ansvarar för de som är hemlösa av sociala skäl, dvs på grund av missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa.  För den alltmer ökande gruppen strukturellt hemlösa, dvs de som är hemlösa på grund av  ekonomiska skäl och/eller bristen på bostäder med rimliga hyror, är det däremot Arbetsmarknadsförvaltningen som har ansvaret.

Vi har nu skrivit en interpellation om stödet till de strukturellt hemlösa till arbetsmarknadsnämndens ordförande Richard Lundberg, som förhoppningsvis kommer att debatteras på nästa kommunfullmäktige den 17 mars.

 

Läs interpellationen:

Det har skett en tydlig förändring i orsaken till hemlöshet under senare år. I dag ser vi att allt fler blir hemlösa av strukturella skäl, dvs på grund av fattigdom och bostadsbrist.  Det visade också den hemlöshetskartläggning som gjordes i Helsingborg i fjol, då ca 30% av de akut hemlösa var det endast av strukturella skäl. Dessutom varnades i rapporten för ett stort mörkertal.

Detta som en följd av att det i Helsingborg, liksom i många andra städer, har blivit allt svårare för en låginkomsttagare att hitta en bostad. Hyresrätter med rimliga hyror är helt enkelt alltför få.

Regelverket kring rätten att få och/eller att få behålla en bostad ställer också till problem. Hyresvärdarna kräver en viss, oftast relativt hög, inkomst i förhållande till hyran. Har du betalningsanmärkningar eller skulder hos Kronofogden är det också ett nej, även om du skulle ha en inkomst som räcker till.

På en internationell hemlöshetskonferens i Helsingborg för ett tag sedan sa professor Marcus Knutagård att de som inte har några andra problem än just hemlöshet hamnar i ett moment 22. Socialtjänsten säger att de inte är någon bostadsförmedling. Problemet är att ingen annan heller är det.

Den som är eller kommer att bli hemlös av strukturella skäl förväntas ta ett eget ansvar, vare sig det finns barn med i bilden eller inte och även om det kan vara uppenbart att förutsättningarna att få en bostad är minimala.

I Helsingborg är det Arbetsmarknadsförvaltningen som har hand om de strukturellt hemlösa. Det egna ansvaret för att hitta en bostad poängteras i många sammanhang av förvaltningen och de träder in först in när läget blivit akut. Om det finns barn med i bilden placeras familjen i första hand på vandrarhem eller i villavagnar.

Helsingborgs stad har både bostadsrätter och jourlägenheter. Trots att outnyttjade lägenheter finns, är ändock den första placeringen för en barnfamilj ofta en villavagn eller ett vandrarhemsboende. Den ensamstående kan också bli hänvisad till vandrarhem.

Detta är självklart en mycket dyr lösning för den enskilde, som helt kan spoliera en redan knaper ekonomi. Likaså är placeringarna i villavagnar och på vandrarhem en dyrbar lösning för staden.

Staden har en handlingsplan för det bostadssociala programmet 2018-2019, som ska omsätta och fullfölja innehållet i Helsingborgs stads ”Mål och strategier i arbetet mot bostadslöshet” från år 2012. Planen 2018-19 är dock framförallt ett strategiskt verktyg i arbetet med den sociala hemlösheten, i mycket mindre utsträckning den strukturella hemlösheten.

Vänsterpartiet vill därför ställa följande frågor till arbetsmarknadsförvaltningen ordförande

  • Anser du att lösningen att i första hand erbjuda villavagnar eller vandrarhemsboende är optimal?
  • Anser du att det finns anledning revidera principen att en barnfamilj först erbjuds villavagn/vandrarhem, därefter eventuellt en jourlägenhet och sedan eventuellt en annan lägenhet?
  • Anser du att det finns anledning att förändra rutinerna inom Arbetsmarknadsförvaltningen genom att exempelvis tidigare gå in i processen när någon riskerar att bli hemlös?
  • Kommer Arbetsmarknadsförvaltningen på annat sätt revidera sitt arbete vad gäller denna målgrupp?
  • Vilka för-/nackdelar uppstår om alla stadens lägenheter finns i ett gemensamt bostadsprogram?
  • Anser du att större tonvikt bör läggas på åtgärder för att motverka även den ökande strukturella hemlösheten i kommande handlingsplan för det bostadssociala programmet?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

PS. Vänsterpartiet har också nyligen lämnat in en motion om att vi vill att staden ansluter sig till FN-initiativet The Shift. Initiativet syftar till att förändra synen på bostäder från att ha blivit en vara på marknadens villkor till att bli en social rättighet.

Läs motionen

https://helsingborg.vansterpartiet.se/2020/02/13/bostader-ar-en-del-av-valfarden/

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk