suicid zero

Handlingsplan för att förebygga självmord

I Sverige är det sex gånger fler som begår självmord än som dör i trafiken.Under 2018 tog 1 574 personer sina liv i Sverige. Det är en ökning med 30 personer jämfört med året innan. Den största ökningen har skett i åldersgrupperna 15 till 24 och 25 till 44 år. Det visar Socialstyrelsens siffror som släpptes i början av september i år. Totalt är det 30 personer som varje vecka tar sina liv.
Varje självmord är en djupt trauma för alla drabbade och för samhället i stort. Trots att vi pratar mer öppet om självmord och fler insatser görs idag så fortsätter självmordstalen att öka. Det visar på att det satsas alldeles för lite på suicidpreventiva åtgärder.
Om utvecklingen ska kunna vändas, behövs det krafttag från alla delar i samhället och kunskapen om hur vi kan förhindra självmord måste öka. Flera kommuner, som t ex Södertälje, Karlskoga och Munkedal, liksom regioner/landsting har tagit fram handlingsplaner med syfte att sprida kunskap om och förhindra självmord. I t ex Kalmar län har antalet självmord minskat från 45 år 2016 till 33 år 2017, det lägsta antalet på sju år. Kalmar län antog år 2016, som ett av de första länen, en handlingsplan för att förebygga självmord.
Vänsterpartiet vill att Helsingborg gör detsamma och har därför i dag den 10 september på Internationella suicidpreventiva dagen lämnat in en motion om att Helsingborg ska ta fram en handlingsplan just med syftet att förebygga självmord.  Vi vill också att handlingsplanen skickas på remiss till berörda instanser som kan bidra med specifika gruppers perspektiv på frågan, som till exempel SPES och Suicide Zero. Vi vill inte att handlingsplanen bara blir en pappersprodukt, utan ett effektivt verktyg för att förebygga och förhindra självmord.
Ett projekt där polisen i nordvästra Skåne, Helsingborgs stad och vården ska träffas för att lära av varandra har aviserats. Syftet är att den drabbade ska få bättre hjälp.Vi ser en handlingsplan som berör staden och stadens verksamheter som ett viktigt komplement till denna.

Organisationen Suicide Zero, som arbetar för att förebygga självmord, menar att de allra flesta går att rädda. Deras vision är ett samhälle utan självmord. De menar också att kunskapen för att uppnå visionen finns, men den måste bli allmänt känd och politiker måste satsa pengar på konkreta åtgärder som minskar självmorden.

Varje självmord är en tragedi. Vänsterpartiet anser att samhället kan arbeta långt mer förebyggande än vad som görs i dag för att undvika att någon hamnar i den situationen, därav motionen.
Här följer motionen i sin helhet:

Motion om att en handlingsplan tas fram med syfte att förebygga självmord                                                                                              

I Sverige är det sex gånger fler som begår självmord än som dör i trafiken. Ungefär 1 500 personer dör till följd av självmord varje år, det är fyra personer varje dag. Dessutom genomförs cirka 15 000 självmordsförsök i Sverige varje år och ungefär 150 000 personer uppskattas bära på självmordstankar. Enligt organisationen MiNd har antalet självmord i Sverige minskat något totalt sett, men i åldern 15-29 år har självmorden ökat under de sista decennierna.

Regeringen har tidigare i år gett Socialstyrelsen i uppdrag att förbättra kunskapen om att förebygga och förhindra självmord och sprida den kunskapen till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Omkring 90 procent av de personer som tar sitt liv har en tid dessförinnan sökt hjälp inom hälso- och sjukvården och/eller socialtjänsten.  Även som stad kan vi göra mycket för att förebygga och förhindra självmord, både bland invånarna generellt, de som stadens personal möter i sina respektive verksamheter och stadens personal.

Inom äldreomsorgen vet vi att många bekymras av ensamhet och därmed kan vara i riskzonen. Självmordstalet bland äldre är också relativt högt.  Därför behövs kompetens hos personal, likaväl som anhörigutbildning och stöd i suicidfrågor.

En annan viktig del är skolan. Skolpersonal behöver tränas i att tidigt fånga upp varningssignaler. Det är också viktigt med resurser till skolornas elevhälsa. MiNd som jobbar med psykisk ohälsa rekommenderar att det finns 1 kurator per 275 – 400 elever. Även för gruppen ensamkommande ungdomar spelar skolan en viktig roll. För ensamkommande var suicidtalet nio gånger högre än för svenska barn och unga, vilket gör dem till en tydlig riskgrupp för självmord.

Staden kan också förebygga med stängsel, skyltar och sensorer vid riskplatser samt undanröja vegetation som stör förares sikt.

Flera kommuner har genom politiska initiativ eller medborgarinitiativ tagit fram handlingsplaner för att förebygga självmord, nu senast Munkedals kommun. Vänsterpartiet vill att även Helsingborg arbetar fram en handlingsplan för att förebygga självmord.

Vänsterpartiet yrkar därför 

att Helsingborgs stad tar fram en handlingsplan med syfte att förebygga självmord

att handlingsplanen skickas på remiss till berörda instanser som kan bidra med specifika gruppers perspektiv på frågan, till exempel SPES, Suicide Zero, RSMH, Ungdomsrådet, KPR, DHS m fl

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen      

Jenny Björklund Hansson   

Dela den här sidan:

Kopiera länk