Arbetsrätt & arbetsvillkor

Varför lägga ut arbetsträning och daglig verksamhet på entreprenad?

Interpellation till ordförande i Vård- och omsorgsnämnden om anledningen till att inte förlänga avtal med Arbetsmarknadsnämnden avseende arbetsträning och daglig verksamhet enligt LSS (SIA).

Enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, sägs bl a att verksamhet enligt denna lag ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet, ska bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter, ska vara grundad på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet, den enskilde ska genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor och insatserna ska vara varaktiga och samordnade.

Arbetsmarknadsförvaltningen har på uppdrag av Vård- och omsorgsförvaltningen bedrivit arbets-träning och daglig verksamhet för de som befinner sig närmast arbetslivet i flera år. Arbetet har bedrivits på ett professionellt sätt med kunniga medarbetare.

Deltagarna inom Arbetsförvaltningens SIA, Steget innan arbete, kommer förutom från Vård- och omsorgsförvaltningen från Arbetsförmedlingen, andra kommuner samt privata företag i behov av arbetsträning, dvs inom SIA finns deltagare med många olika bakgrunder vilket bidrar till en känsla av integrering i ett större sammanhang. Verksamheten finns bland annat på Kompetenscentrum Norrehed, men finns även inom andra verksamheter inom Helsingborgs stad och hos externa.

Inom SIA finns ett antal olika verksamheter med skiftande inriktning, inom verksamheterna sker såväl kartläggning av arbetsförmågan som träning i att fungera i ett arbete och övervinna de hinder som finns. Arbetet är långsiktigt, det tar ofta lång tid att övervinna hinder och öva upp förmågor. Några deltagare får arbete

Nu har Vård- och omsorgsnämnden valt att säga upp avtalet med Arbetsmarknadsnämnden. En väl fungerande verksamhet slåss sönder och många är djupt oroade. 120 deltagare och 35 medarbetare berörs av denna förändring men deras röster och åsikter har inte kommit till tals. Beslutet har alltså inte förankrats hos de berörda.

Det framgår i genomförda utredningen som ligger till grund till beslutet att en ny arbetsgrupp av konsulter måste anställas för att kunna genomföra denna förändring. Detta kommer att innebära ökade kostnader för VOF.

Vi vill därför ställa följande frågor till ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

  • har det funnit kritik inom VOF/VON när det gäller hur AMF/AMN har arbetat med arbetsträning och daglig verksamhet enligt LSS för de personer som tillhör personkrets 1 och 2?
  • vilka är de fördelar som VOF/VON tänker kan uppnås med att verksamheten läggs ut på entreprenad?
  • hur stor kommer kostnaden att vara för att upprätta en enhet med de konsulter som behövs för att genomföra förändringen?
  • har de fackliga organisationerna deltagit (enligt samverkansavtalet) i utredningen som ligger till grund för denna förändring? Om inte, varför?
  • för hur lång tid kommer entreprenadavtalen att tecknas?
  • vilka blir fördelarna respektive nackdelarna för deltagarna med att verksamheten entreprenadutsätts?
  • kommer verksamhet inom AMF/AMN fortsatt finnas kvar som ett alternativ att välja för den som så önskar?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen               Claudia Velàsquez

2016-08-04

Dela den här sidan:

Kopiera länk