delaktighet

Rapport från vänstern i fullmäktige

Rapport från vänster i kommunfullmäktige – januari sammanträdet 

Claudia Velasquez (V) inledde med vår interpellation, dvs en fråga om avgiftsfria bussresor på helger och påtalade att det handlar om prioriteringar för en kommun om man vill utöka kollektivtrafikens tillgänglighet. Hon påtalade att ska vi vara en innovativ kommun så är avgiftsfria bussresor riktigt innovativt! Peter Ahlbom (V) la till att vi är beredda att räkna på en skattehöjning t.ex. i regionen, det är ingen som tror att det inte kostar en kommun eller region för att de är avgiftsfritt för den enskilda. Många helsingborgare skulle också spara pengar på att vi tillsammans finansierar  avgiftsfri kollektivtrafik, men det bygger såklart på att man åker kollektivt. Sofia Kamlund (Mp) påtalade de miljömässiga vinsterna, vilka Maria Winberg Nordström (L) inte såg fanns i den omfattningen. Vi i Vänsterpartiet påtalade att vi inte står och väljer mellan skola, vård och kollektivtrafik. Vi vet att det går att ha en stark välfärd och en god och avgiftsfri kollektivtrafik om vi tillsammans tittar på finansieringsformer. Vi tror liksom Mp att det är avgörande för miljön. 

Nästa debatt handlade om H22 där Marcus Friberg (Mp) påtalar de kostnader som tillkommit extra för H22, medan Peter Danielson (M) sa att det är förväntade kostnader som alltid kommer vid stora arrangemang och jämförde med när HIF spelar matcher. Även Maria Winberg Nordström (L) var kritisk till kostnader som tillkommit. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) sa att stadsmässan hade kunnat vara en sammanhållande faktor om den fokuserat på att förbättra det som drar isär Helsingborg dvs hur vi motverkar segregationen. Tyvärr har fokus blivit yta istället för hur vi skapar en sammanhållen stad. Hon sa även att blommor och säkerhet borde ju vara en naturlig del i budgeten när H22 togs. Det är ju ingen nyhet att det förväntas tillkomma vid större arrangemang. Flera partier efterfrågade svar på var kostnaderna ska tas när medarbetare i förvaltningar ska arbeta på H22? Lars Thunberg (Kd) menade att H22 är en unik möjlighet för vård- och omsorgsnämndens medarbetare till kompetensutveckling. Han sa att nämnden skulle klara de extra kostnader de får. 

Även elförsörjningen diskuterades och kommunen antog en eleffektsplan. En ny finanspolicy antogs med ett bra tillägg på initiativ från S om att det ska tas upp till fullmäktige om en bolagsstyrelse inte är enig i ett större beslut. 

Sd hade lagt en motion om att avskriva förtätningsprojekt i Folkparken, men alla andra partier ansåg att motionen inte i praktiken tillför något då projektet redan är avskrivet eftersom det har bildats ett naturreservat. 

Mp hade lagt en motion om ett nytt koloniområde vilket S och V röstade ja till. Helsingborg växer och inte minst efterfrågan på kolonier visar att många är intresserade av en koloni. Vi är även mycket positiva till odlingslotter. Både fler kolonier och odlingslotter kommer att behövas i Helsingborg. 

Vänsterpartiet hade lagt förslag om att MINST 5% av bostäderna vid markanvisning ska erbjudas till det bostadssociala programmet. Antalet platser har nämligen sjunkit från 594 till 525 förra året, berättade Ingrid Mattiasson Saarinen (V). Richard Lundberg (M) sa att arbetsmarknadsnämnden inte har problem att hitta bostäder och att motionen inte fyller någon funktion. Men Ingrid menade att finns det inte fastslaget att ett visst antal platser ska avsättas så är det viktigt att politiken fattar ett tydligt beslut. Det blir också konstigt när man säger sig gå efter en praxis om 10% som man inte kan redogöra för. Det är viktigt med transparens och tydlighet i politiska beslut. Bostäder för alla måste vara prioriterat! 

Kommunfullmäktige avslutades med en stor motion från Mp om att demokratisera demokratin. Vi var positiva till stora delar av motionen framförallt att anordna en frågestund för Helsingborgarna. Däremot ansåg vi inte alltid att Mps formuleringar träffade något nytt. Peter Ahlbom (V) lyfte den tillitsbaserade styrningen och en utveckling av dem som ett sätt att skapa mindre distans mellan kommunen och helsingborgarna. Vänsterpartiet är mycket positiva till demokratisk utveckling, men det måste inkludera de röstsvaga och innebära en verklig utveckling av den representativa demokratin. 

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk