H22

H22 måste handla om att bygga en stad för alla

I ljuset av pandemin har H22 seglat upp på dagordningen igen. Det är viktigt och bra anser Vänsterpartiet att i tider av en pandemi ifrågasätta ekonomiska prioriteringar och ompröva sina beslut.

H22 benämns i kommunen som en satsning på välfärd och stadsutveckling och består av två delar, en stadsgemensam satsning på innovation och en stadsmässa H22 city Expo där själva resultatet av H22 ska visas upp och delas med andra.

Vänsterpartiet kunde år 2019 se fördelarna med en en sådan satsning med fokus på en stad för alla. Vi lyfte redan när beslutet togs 2019 att det är viktigt att den speglar hela staden. För oss var det viktigt att H22 skulle inkludera frågor som:

  • rätten till en bostad
  • arbetet mot segregering
  • inkludering av stationsorterna.

Vilket vi yrkade på när frågan behandlades i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet röstade, i likhet med en majoritet i fullmäktige, för att 132 miljoner av det totala beloppet 250 miljoner skulle gå till välfärds- eller stadsutvecklingslösningar.

Men för genomförande av själva stadsmässan H22 ville vi att summan skulle halveras, från 118 till 59 miljoner. I stället ansåg vi att deltagande företag kunde betala en större andel av mässan.

Vänsterpartiet yrkade därför på att 59 miljoner i stället för 118 skulle anslås till stadsmässan H22.  De pengarna har vi istället föreslagit skulle kunna användas till:

  • att i budget 2020 avsätta 11,7 miljoner för start av ett treårigt arbetstidsförkortning projekt med följeforskning inom en enhet inom Vård- och omsorgsnämnden. Inteminst inom omsorgsyrken är sjuktalen höga och många arbetar ofrivilligt deltid eftersom arbetet är krävande. Många försök med arbetstidsförkortning har visat på mycket goda resultat, även så tidigare försök i Helsingborg.
  • att i budget 2021 som var en samlingsbudget på grund av coronakrisen, använda 15,1 miljoner kronor för insatser av tillfällig karaktär.
  • hade vårt förslag gått igenom så hade det funnits 32,1 miljoner kronor att fördela i budgeten för 2022.

Vänsterpartiet anser att det är viktigt att följa utvecklingen med H22. Nu när det kommit in vinstpengar, om än endast drygt 1 miljon, så anser vi att H22-projektet kan avstå motsvarande summa från sin budget för att istället ge de pengarna till Barn och utbildningsförvaltningen där vi sett att behovet ökat i coronatider, speciellt i form av elevhälsoinsatser.

Vi har också skrivit en interpellation om retoriken kring H22 som vi anser ställer grupp mot grupp, genom att t.ex. skilja på skattebetalare och pensionärer, istället för att använda sig av en inkluderande retorik.

HD kunde också i en artikel den 3 mars “Kommunen har inte satt sprätt på sina H22-pengar”, visa på att alla förvaltningar inte använt upp sina innovationspengar.  Används inte alla medel som är avsatta till nämnderna för välfärds- och stadsutvecklingslösningar anser vi att det vore lämpligt att förvaltningarna själva får avgöra var de behövs bäst. Detta har vi också lämnat in en motion till kommunfullmäktige om.

Jenny Björklund Hansson
gruppledare

Dela den här sidan:

Kopiera länk