Kommunal politik

Rapport från gruppledaren (v) december 2019

Nu är det snart ett nytt år, ett år som startar med något ganska unikt i Helsingborg. Det är stadens andra folkomröstning. Den förra var 1993, då helsingborgarna fick rösta om var Dunkers kulturhus skulle ligga.

Vänsterpartiet säger ett definitivt och klart nej till att sälja Öresundskraft. Så länge Öresundskraft är i kommunal ägo, kan vi styra bolaget och kräva satsningar på både klimat- och energiarbete. Erfarenheterna från de kommuner som sålt är entydigt negativa..

Energitillförseln är en viktig samhällsangelägenhet. Har vi väl sålt bolaget, har vi också tappat all rådighet över det. Vi kan inte heller styra vilka de framtida ägarna blir och inte heller veta vilka intressen de har.

Det som nyligen framkommit, har stärkt vår övertygelse. I en utredning som Helsingborgs Dagblad publicerade för några dagar sedan, kan man läsa att Öresundskraft även i kommunal ägo kan ge goda vinster i framtiden, till nytta för helsingborgarna. Nej, inget talar för en försäljning.

Inte heller kan det vara klokt att förlita sig på börsens utveckling, för att finansiera välfärden.

Att vi har problem med att välfärden i Helsingborg är underfinansierad, som M, L och KD använder som argument för att sälja Öresundskraft, är en helt annan fråga. Bakgrunden till detta är dels de prioriteringar dessa allianspartier gjort, dels den snedvridna fördelningspolitik som vi haft i Sverige under senare år, där genom skattesänkningar de som redan är välbeställda fått ännu mer.

Sverige är det land inom OECD där klyftorna mellan rik och fattig ökat mest på senare år. Om vi hade haft samma skattekvot som 1991, så hade staten haft 290 miljarder mer i intäkter att fördela till försäkringssystemen och till regioner och kommuner, om vi hade haft samma som 2006 så hade det funnits 120 miljarder mer. Det är inte invandringen utan både en massa skattesänkningar och reformer, inte minst privatiseringarna, som har lett fram till att välfärden urholkats.

Vår partiledare Jonas Sjöstedt nobbade i år Nobelfesten den 10 december och åkte i stället till Helsingborg, så viktig anser han att kampen mot en eventuell försäljning är.

I en fullsatt hörsal på stadsbiblioteket talade Jonas bland annat om Vänsterpartiets misstroendevotum mot arbetsmarknadsministern och det kaos som regeringens politik fört med sig för arbetsförmedlingens verksamhet. Men också om vikten av att fortsatt behålla Öresundskraft som kommunalt bolag.

Erfarenheterna från de kommuner, som sålt sina energibolag, är att ingenstans har det blivit bättre eller billigare, utan tvärtom. Mats Hulth, tidigare finansborgarråd i Stockholm, och en av de ansvariga när Stockholm sålde sitt energibolag till finska Fortum, sa några år senare att ”försäljningen var ett historiskt misstag”.

Vänsterpartiets misstroendevotum ledde ju till att regeringen fick backa när det gällde arbetsförmedlingen. Jag hoppas att vårt arbete för att stoppa försäljningen av Öresundskraft, också kommer att leda till att försäljningsförslaget stoppas i papperskorgen.

Men för att folkomröstningen ska respekteras, är det viktigt med ett högt valdeltagande. På nej-sidan kampanjar både Folkinitiativet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Ibland samarbetar vi och delar ut partineutrala flygblad, ibland kör vi egna kampanjer med egna flygblad.

Det finns dock oroväckande många som inte känner till frågan och folkomröstningen, inte minst bland unga och bland dem som bor i områden där vanligtvis valdeltagandet är lågt.

Så därför vill jag uppmana alla att hjälpa till att sprida information, bland familj, vänner, grannar och arbetskamrater, både om hur negativ en försäljning är för oss helsingborgare och om vikten av att gå och rösta.

Under hösten har inte minst äldreomsorgen, skolan och stadens klimatarbete varit heta frågor som vi debatterat i debattinlägg och i kommunfullmäktige.

Under tre års hade Attendo misskött äldreboendet Valltorp och allvarliga brister hade påtalats, som gällde både kvalitén för de äldre och personalens arbetsvillkor. Både de äldre, deras anhöriga och personalen protesterade. Vi hade länge hävdat att avtalet med Attendo borde sägas upp i förtid.

V liksom S menade att den sammantagna bilden var mer än nog som underlag för att säga upp avtalet på grund av kvalitetsbrist. Alliansen ville att Attendo skulle få fortsatt förtroende. När så SD, och så småningom även Mp, gick på samma linje som S och V, togs beslutet i Vård- och omsorgsnämnden i slutet av oktober om att avtalet med Attendo ska sägas upp och att Valltorp åter ska drivas i kommunal regi.

I Socialstyrelsens granskning av äldreomsorgen har Helsingborgs äldreboenden fått dåliga betyg, sämre än både resten av landet och andra jämnstora kommuner sett till det generella omdömet. Inte minst de privata boendena drar ner resultatet. Detta samtidigt som budgeten för äldreomsorgen i Helsingborg ligger betydligt under rikssnittet, vilket nu lett till att det är smått kris inom äldreomsorgen.

Vänsterpartiet ville avsätta 20 miljoner mer än alliansen i budget för 2020, men under senhösten har det kommit fram att inte ens det räcker. Mer behövs för att vi ska kunna ha en god kvalité i äldreomsorgen framöver.

Under 2019 har vi också kunnat se att antalet icke verkställda beslut om vårdboende succesivt ökat.  De som väntar på en plats på ett vårdboende är nu nästan tre gånger så många som under förra året.

I augusti lyfte vi därför bristen på platser på vårdboenden i en interpellation i kommunfullmäktige och ställde frågan om varför de styrande inte planerat för fler platser, när prognoser visat att behovet skulle uppstå.

I budget för år 2016 nämndes att befolkningskurvorna i Helsingborg för åldersgruppen 80 år och äldre skulle peka brant uppåt från år 2020. För att möta detta fanns då ett nytt vårdboende, med 60 lägenheter klart 2020, med i den investeringsplan som togs av kommunfullmäktige i juni 2015.

I budget för år 2017 nämns samma utveckling. Men nu hade dels det nya vårdboendet senarelagts ett år, dels skulle det inte byggas av staden utan ha en extern finansiering.

Och sedan dess har inte något nytt vårdboende överhuvudtaget funnits med i först de blågrönas och efter 2018 alliansens investeringsplaner. Samtidigt har vi sedan tre år tillbaka kunnat se att ett antal privata vårdgivare och byggbolag planerat för nya vårdboenden i Helsingborg.

De blågröna som styrde Helsingborg under förra mandatperioden har alltså helt medvetet bäddat för den situation vi nu har när det gäller brist på platser på vårdboenden.  De har medvetet valt att inte staden ska ha egna vårdboenden, i stället skulle platser köpas in av privata aktörer

Eftersom numera alliansen är i minoritet i kommunfullmäktige, kunde därför en majoritet bestående av S, V och SD i vintras driva igenom ett beslut om att staden nu ska bygga ett eget vårdboende som ska stå klart 2022. Till dess måste privata platser köpas in, eftersom de som finns är för få.

Alliansen har inte sett till att Vård- och omsorgsnämnden fått det anslag de behöver. Inte heller har alliansen gett Barn- och utbildningsnämnden det.

Flera skolor i Helsingborg har redan nu tvingats spara in hundratusentals kronor. Under våren 2019 har ett 40-tal tjänster försvunnit jämfört med förra året, samtidigt som eleverna har blivit fler.

I en arbetsmiljöenkät, som Lärarnas Riksförbund genomförde i mars i år, konstateras att arbetsmiljön för Helsingborgs lärare har försämrats markant det senaste året. Exempelvis uppgav 96% av lärarna att stressen på jobben påverkade dem negativt och 93% att de inte alltid hann med sina arbetsuppgifter.

I november debatterade vi i fullmäktige neddragningarna av närvaroteamet inom Elevhälsan. Att i ett läge när lärarna redan är hårt pressade, föreslå att närvaroteamet läggs ner och i stället lägga ytterligare arbetsbelastning på den ordinarie skolpersonalen, tycker vi i V inte bara är bekymmersamt, utan ansvarslöst.

Forskning visar att ju tidigare i en människas liv som samhället satsar på hen, desto större förutsättningar har den människan att utvecklas och må bra och desto mindre blir då de samhälleliga kostnaderna senare.

Polisen säger detsamma, att man måste satsa på det förebyggande arbetet, att man måste satsa på skolan, på fritiden och på soc för att bryta den negativa trenden med fler unga som lockas in i gängkriminalitet.

Alliansens budget för Helsingborgs skolor håller inte, varken för skolans personal eller för eleverna. Och inte heller ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vi ville ge skolan ytterligare 60 miljoner för 2020 jämfört med alliansens förslag. Politik handlar ju om att vilja, att prioritera och att fördela. Dessa 60 miljoner var fullt finansierade, vi frigjorde dessa pengar genom att dra ner på överskottsmålet.

I september debatterade vi vår motion om att det behövs en kraftig utbyggnad av solcellsanläggningar i Helsingborg om vi ska nå målen i stadens klimat- och energiplan.

Vi vill att staden ska vara både ett föredöme och en föregångare när det gäller den nödvändiga klimatomställningen. Alliansen (liksom SD) sa nej. Också vikten av att behålla Öresundskraft togs upp i den debatten, förutom av V, också av S och Mp.

I dag kan vi ju styra det egna bolaget och kräva satsningar på miljö- och energisamordning och på så vis fortsätta att driva på utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Det finns inget som garanterar att en privat aktör skulle göra detta. På kort sikt kan det kanske avtalas, men inte på längre sikt.

Vi har också i kommunfullmäktige debatterat  att Helsingborg, i likhet med andra städer och regioner, borde utlysa ett klimatnödläge; detta efter ett medborgarförslag.   Syftet är att erkänna allvaret med att en klimatomställning behövs och agera därefter, så att klimatperspektivet finns med i alla beslut. Även här sa alliansen och SD nej.

Staden har en ambitiös klimat- och energiplan, liksom andra planer på klimat- och miljöområdet. Men vi ser en stor fara i att dessa planer stannar vid att bara vara planer, om inte både kraft och resurser läggs på att förverkliga dem.

För några år sedan när flera koloniområden i staden var hotade, kämpade vi för att bevara dem. I år har nya avtal med koloniföreningarna förhandlats fram.

Från början var förslaget att koloniföreningarna endast skulle få fem-åriga avtal. Vi ville ha minst tio-åriga avtal, vilket också S och SD tidigt stödde, varför det också blev det förslag som lades fram i kommunfullmäktige.

Däremot gillade vi inte att VA-frågan fanns med i förslaget till avtal. Vilken rening av avloppsvattnet som behövs, borde utredas av miljöförvaltningen. Tillsammans med L, S och Mp ville vi bryta ur VA-frågan, men röstades ner.

Många debatter både i kommunfullmäktige och på olika debattforum har i höst handlat om demokratiunderskottet i hanteringen både av den process som ledde fram till att Öresundskraft lades ut till försäljning och formerna för den kommande folkomröstningen.

M, KD och L har här verkligen visat bristande respekt för demokratin. När det gäller valdatum, kortare period för förtidsröstning och färre vallokaler än vid vanliga val, fick de stöd av SD. Från början ville dessa partier också ha en högst partisk valsedel med argument endast från ja-sidan på sedeln, men på den punkten gav de så småningom efter och det blev en helt ”ren” valsedel med endast alternativen Ja eller Nej.

Under hösten har vi ställt interpellationer/frågor i kommunfullmäktige

  • om vilka planer som finns inom Vård- och omsorgsnämnden dels på att införa lagen om valfrihetssystem, LOV, för vårdboenden och dels om planer på att skriva avtal med privata aktörer om att köpa in platser på äldreboenden
  • om dåliga arbetsvillkor i den privata sektorn
  • om en reglering är på gång av användning och parkering av elsparkcyklar och om varför elsparkcykelföretagen är befriade från avgifter för markhyra i motsats till andra näringsidkare i staden
  • om framtiden för stadsodlingarna Planteringar utan gränser
  • om varför det inte, när oegentligheter uppdagades, beställdes en extern granskning av mark- och exploateringsenheten MEX och om varför inte en polisanmälan gjordes för att se om det fanns fog för ett åtal om trolöshet mot huvudman.

Vi har också i höst lämnat in motioner

  • om att vi vill ändra reglementet för Vård- och omsorgsnämnden, innebärande att beslut om upphandling av äldreboenden inte ska tas i Vård- och omsorgsnämnden utan i kommunfullmäktige (där det ju nu finns en majoritet för att behålla dessa boenden i kommunal regi)
  • om att Helsingborg i likhet med andra städer ska ta fram en förvaltningsövergripande handlingsplan för att förebygga självmord
  • att anställningsformen allmän visstid utan angivande av skäl inte ska få finnas inom stadens verksamheter
  • att utreda former, ta fram en plan och se vilka resurser som behövs för att Helsingborg ska bli en mer HBTQ-inkluderande stad
  • att undervisningen inom SFI och SVA inom vuxenutbildningen tas tillbaka i kommunal regi i takt med att avtalen löper ut, för att få en högre kvalité på utbildningen

Dessa motioner kommer nu att beredas och skickas på remiss, för att någon gång under nästa år tas upp och debatteras i kommunfullmäktige.

Tre av våra motioner från i våras har vi i kommunfullmäktige lyckats få en återremiss på i höst. Två därför att motionerna inte hade skickats på remiss till Det kommunala funktionshinderrådet, KFR, för synpunkter. Dessa två handlar dels om att utreda en återstart av ett Brukarstödscentrum, som länge stått på De handikappades samorganisations, DHS, önskelista och dels om att hörslingor ska finnas i samtliga de av staden ägda lokaler som används för publika verksamheter.

Den tredje motionen gällde ett resurscentrum för jämställdhetsarbetet i Helsingborgs stads skolor, där motionen inte hade skickats på remiss till vare sig Ungdomsrådet eller Vuxenutbildningen. Alla tre motionerna kommer efter att Funktionshinderrådet respektive Ungdomsrådet och Vuxenutbildningen fått säga vad de tycker,  tillbaka till fullmäktige någon gång i vår.

Detta är i korthet något av det som hänt inom kommunala politiken i höst. Följ oss också gärna på vår hemsida och på sociala medier.

Avslutningsvis, ett Gott nytt år 2020! Och glöm inte att snart, den 2 januari, börjar förtidsröstningen.

Röstkorten har börjat skickas ut och har redan nått de flesta. Om du är röstberättigad men inte fått ett röstkort senast den 2 januari, kan du få hjälp av Kommuncenter (i Postens f d lokaler vid Terrasstrapporna).

Min egen förhoppning för det nya året är att vi kommer att inleda det med att visa att det är nog nu, vi vill inte ha fler privatiseringar! Privatiseringarna har verkligen inte gynnat samhället, bara aktieägarna.

Närhelst du har någon fråga som rör den kommunala politiken eller om det finns något du tycker borde lyftas, känn dig välkommen att kontakta mig.

Ingrid Mattiasson Saarinen
Gruppledare (v)

E-post [email protected]

Hemsida helsingborg.vansterpartiet.se
Facebook @vansterpartiethbg
Instagram @vansterpartiethbg

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk