Interpellation

Interpellation(-er) om Landborgsgaraget

Interpellation till Christian Orsing, ordförande i stadsbyggnadsnämnden, om att förberedande arbete inleds trots att bygglov för Landborgsgaraget ännu ej är klart.

När man ska bygga nytt, bygga om eller bygga till så finns det byggregler att följa. Den som ska bygga vet att man måste vänta med starten av bygget, till dess bygglovet är klart.

Men så gör inte Helsingborgs stad. Staden fortsätter med förberedelserna för Landborgskopplingen som om bygglovet vore klart och ett första steg är att riva upp hela Rosenträdgården. Beslut om detta tog Stadsbyggnadsnämnden den 7 december.

I kulturförvaltningens remissyttrande skrev stadsantikvarien Mia Jungskär att en rivning av trädgården med nedmontering av murar och paviljonger bedöms inkräkta på bevarandet, samt att trädgårdens autenticitet påverkas negativt. ”Åtgärderna är inte motiverade ur tekniskt eller antikvariskt hänseende. Tvärtom så medför de flera osäkerhetsfaktorer för Rosenträdgårdens långsiktiga bevarande, så som växtlighetens anpassningsförmåga för nytt grundare jordlager, förändrade vattenförhållanden med mera. Vi anser att lov inte kan beviljas.”

Men en majoritet i Stadsbyggnadsnämnden tog ingen hänsyn till detta remissyttrande. Varför är det så bråttom att riva Rosenträdgården innan alla tillstånd är klara? Vore det inte lite ödmjukare att handskas lite varsammare med stadens pengar? Och kanske också med de natur- och kulturvärden som finns på Gamla staden 8:30?

Mot bakgrund av ovanstående vill vi ställa följande frågor till Christian Orsing

  • Eftersom fornlämningar är registrerade på platsen kan tillstånd av länsstyrelsen krävas. Har Länsstyrelsen lämnat något yttrande/tillstånd om Rosenträdgården?
  • När det gäller själva garagebygget, vilka tillstånd kommer att behövas? Mark- och miljödomstolens? Länsstyrelsen? Annan instans?
  • När beräknas den slutliga bygglovsansökan för garagebyggnaden kunna lämnas in?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Artikel i Helsingborgs Dagblad om debatten i kommunfullmäktige

https://www.hd.se/2018-01-23/kritik-mot-planerna-att-riva-rosentradgarden

 

 

Vi hade också förberett en interpellation till Peter Danielsson om den avslutade räkningen av antalet insamlade namn.  Men i och med dagens beslut i kommunstyrelsen om att rösträkningen ska återupptas,  valde vi i dag att inte lämna in denna.

Här nedan denna interpellation:

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson om namninsamlingen för en folkomröstning om Landborgsgaraget och den avslutade räkningen av antalet insamlade namn

Den sista oktober i år lämnades 11487 namnunderskrifter om en folkomröstning om Landborgsgaraget in till kommunen. Nu har tjänstemännen på Helsingborgs stad kontrollerat 8.021 av dem. Av dessa har kommunen konstaterat att 7.270 personer är folkbokförda i kommunen. Det finns 751 namnunderskrifter som inte har hittas i kommuninvånarregistret och som därför kommunen inte ansåg vara giltiga. Därför avslutades också rösträkningen.

Men det fanns fler än 11.487 namn på de listor som lämnades in. De med adress i annan kommun var inte medräknade bland de 11.487 namn, som insamlingsgruppen bedömt som giltiga.

Dessutom verkar det vara petitesser som gjort att någon strukits, som t ex någon som skrivit Helsingborg som postort i stället för Råå. Eftersom man inte får underteckna på nätet, utan bara för hand, borde kanske också lite olika skrivstilar, om än svårlästa, accepteras.

I det överklagande som kommit in har representanter för insamlingsgruppen skrivit:

”Man måste kunna söka både på namn, adress och personnummer, som vi nu gjort inför överklagandet, och inte bara söka på personnummer, som kommunen gjort, ty då underkänner man personer som skrivit helt rätt, men lite svårläst. De som skrivit fel på en, två eller tre siffror i personnumret, i övrigt korrekt. Om de underkänns måste också protokollet för delegeringsbeslutet 2017-12-13 underkännas, ty det har en siffra fel. Om någon skrivit namnteckning, namnförtydligande, gatuadress, postnummer, postort och personnummer men med något litet fel på någon siffra eller bokstav, så måste man göra en helhetsbedömning och inse att det är den personen. Man måste också förstå, att en del kan ha haft bråttom, glömt något, kan ha dyslexi eller andra skrivsvårigheter.”

Mot bakgrund av ovanstående vill vi ställa en fråga till Peter Danielsson:

  • Vilka riktlinjer fanns för rösträkningen?
  • För att säkerställa att demokratins spelregler följs, kan du tänka dig att rösträkningen återupptas?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk