Bibliotek

Varför vill man inte svara på kf’s frågor?

Under budgetfullmäktige 2015 gav kommunfullmäktige kulturnämnden i uppdrag att ta fram en utredning om stadens framtida biblioteksverksamhet. I utredningen skulle framgå hur verksamheten successivt ska förändras och organiseras. Utredningen skulle också ta hänsyn till och beakta områdesbibliotekens antal och placering. Dessutom skulle den vara utförd och redovisad till kommunstyrelsen senast den 1 oktober 2016.

Den utredning som presenterades på kulturnämndens möte den 27 oktober 2016 svarar överhuvudtaget inte på de frågor om områdesbibliotekens antal och placering som kommunfullmäktige gav i sitt uppdrag!

Innan dess fanns emellertid en annan version av utredningen som låg uppe några dagar i stadens ärendehanteringssystem inför nämndsmötet i augusti 2016. Där fanns en uppgift om hur många områdesbibliotek som rymdes inom verksamhetsramen. Men denna version försvann då ärendet av någon anledning plockades bort från dagordningen.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är starkt kritiska mot detta. Vi kräver därför i en interpellation till fullmäktigemötet den 22 november 2016 att kulturnämndens ordförande, Kristian Andersson (M), förklarar varför detta har tillåtits ske.

________________________________

Interpellation 2016-11-10 till Kristian Andersson, kulturnämndens ordförande, om kulturnämndens utredning om stadens framtida biblioteksverksamhet

Under budgetfullmäktige 2015 gav kommunfullmäktige kulturnämnden i uppdrag att ta fram en utredning om stadens framtida biblioteksverksamhet.

Uppdraget formulerades på följande sätt: ”Av utredningen ska framgå hur verksamheten successivt ska förändras och organiseras inom nämnden. Utredningen ska även ta hänsyn till och beakta områdesbibliotekens antal och placering samt hur ett nytt stadsbibliotek kan utformas och integreras i anslutning till ett eventuellt uppförande av stadens hus inom H+ området. Utredningen ska gå i linje med bibliotekslagen och den nya biblioteksplan som är under pågående arbete och beräknas vara klar under hösten 2015. Uppdraget ska vara utfört och redovisat till kommunstyrelsen senast den l oktober 2016.”

På Kulturnämndens möte den 27 oktober 2016 presenterades en utredning om stadens framtida biblioteksverksamhet. Men utredningen svarar inte på frågorna som kommunfullmäktige gav i sitt uppdrag om områdesbibliotekens antal och placering.

lnnan dess fanns en annan version av utredningen som låg uppe några dagar i stadens ärendehanteringssystem inför nämndsmötet i augusti. Där fanns en uppgift om hur många områdesbibliotek som rymdes inom verksamhetsramen. Denna version försvann då ärendet plockades bort från dagordningen.

I den nya versionen av utredningen står att: ”Underlaget från utredningen bildar istället ett viktigt medskicktill kulturförvaltningens uppdrag att leda arbetet med att samordna mötesplatser i stad och på landsbygd. Det är också inom ramen för det uppdraget som den framtida biblioteksstrukturen kan utredas ytterligare […] Den första etappen av arbetet pågår till och med hösten 2017. Arbetet syftar till att identifiera två mötesplatser där det kan skapas samarbete mellan olika förvaltningar/bolag eller existerande samarbete kan fördjupas ytterligare.”

Med anledning av ovanstående vill vi ha svar på följande frågor:

  • Varför har nämndens majoritet valt att omformulera och delvis ignorera kommunfullmäktiges uppdrag?
  • Menar du att det är rimligt att deadline för rapporten överskrids utan kommunfullmäktiges godkännande?

 

För den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

Ola Möller

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk