Arbetsrätt & arbetsvillkor

Kommunfullmäktige den 18 oktober

Rapport från kommunfullmäktige den 18 oktober, där vi bl a debatterade våra interpellationer om varför inte antalet platser på SFI och yrkes-SFI på Komvux Kärnan utökas och om policy för medverkan av politiska partier på Helsingborgshems områdesfester. Dessutom interpellationer om de höga sjuktalen inom Vård- och omsorgsnämnden och brister i samverkan mellan socialförvaltningen och skolan. Vidare bl a om HIF skulle få utbetalt en pant om 7,9 mkr och en motion om att Helsingborg/Familjen Helsingborg ska ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad. För Vänsterpartiet deltog i debatterna denna gång  Mounir Mansour, Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom.

Vård- och omsorgsnämnden har länge haft en mycket hög och ökande sjukfrånvaro. Den är nu uppe i 9,4% för hela nämnden. De blågrönas insatser har varit verkningslösa. Många alternativa sätt behöver prövas. De försök med förkortad arbetstid som hittills gjorts runt om i landet visar bl a på minskade sjukskrivningar och minskat behov av rehabiliteringsinsatser. Nästa vecka kommer vår motion om försöksprojekt med 6 timmars arbetsdag upp i vård- och omsorgsnämnden. I remissen svarar de blågröna att vi inte har råd med försöksprojektet. Vänsterpartiet anser att vi inte har råd med de höga sjukskrivningstalen och rekryteringsproblematiken. Det behövs förändring!

Lyssna på debatten, klicka på länken och punkt 4 på dagordningen

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20161018

 

Helsingborgshem arrangerar fester för allmänheten i olika bostadsområden i staden vid skiftande tillfällen under året. Områdesfesterna är välbesökta och de är ett bra sätt för folk att träffas och knyta nya kontakter. Vi har dock reagerat över bristen på en enhetlig policy för medverkan av politiska partier på områdesfesterna. När vi i Vänsterpartiet via mail frågade Helsingborgshems tjänstemän om vilka regler som gällde för de politiska partiernas medverkan, fick vi svaret att vi var välkomna att mingla men att inga partier fick närvara med ett eget tält på någon av dessa fester. Vi blev därför förvånade när vi på årets Närlundadag såg att ett parti fått tillåtelse att medverka med ett eget tält. Vi har inte på något sätt något mot att detta parti har fått göra detta, tvärtom tycker vi att det är mycket viktigt ur demokratisk synpunkt att de politiska partierna liksom olika andra föreningar får medverka på områdesfesterna.

I vår interpellation efterlyste vi en enhetlig – och förhoppningsvis positiv – policy från Helsingborgshems sida gentemot de politiska partierna. Och i svaret från ordförande i Helsingborgshem fick vi också utlovat att man nu ska ta fram en policy och att man ser positivt på medverkan av politiska partier.

Lyssna på debatten, klicka på länken och punkt 6 på dagordningen

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20161018

 

M, Mp och SD har var för sig föreslagit att Helsingborg ska ansöka om att bli europeisk kulturhuvudstad. I dag på kf behandlades en motion från SD om detta. Vänsterpartiet tycker inte om förslaget. Dels därför att vi anser det långt viktigare att bygga upp en kontinuerlig kulturverksamhet, dels därför att staden också har många andra utmaningar framför sig som kräver resurser.

I kulturnämndens yttrande kan man ju också läsa att ”Ansökan om att bli europeisk huvudstad för kultur är förknippat med avsevärda ekonomiska och personella egeninsatser för den ansökande staden. ”

Vänsterpartiet hävdar att ett fungerande kulturliv först och främst behöver kontinuitet, inte enstaka stora jippon. Och vi har en annan bild än kommunstyrelsens ordförande om hur stark kulturen är i Helsingborg. I kulturnämnden väntar vi nu på en biblioteksutredning, som drogs tillbaka från augustisammanträdet. Med den budget som biblioteken fick vid kf’s juni-sammanträde, finns det anledning befara att ett antal områdesbibliotek får stryka på foten. Att i ett läge när biblioteken går på knäna och några riskerar att få stänga, när kulturskolan inte kan utöka sin verksamhet utan bara har plats till ett fåtal, när musikprojektet El Sistema har dragits i långbänk sedan beslutet 2014 p g a att möjlighet att finansiera projektet inte funnits, när vi inte har råd att ha avgiftsfritt inträde på våra utställningar och museer – vilket man kan ha både på Landskrona museum och Malmö konsthall – och anslaget till utställningsverksamheten på Dunkers kraftigt har reducerats sedan starten ens vilja fundera på att bli kulturhuvudstad, tycker vi är befängt. Kulturen, med undantag för de stora institutionerna Stadsteatern och Konserthuset, är helt enkelt underfinansierad i Helsingborg.

Lyssna på debatten, klicka på länken och punkt 11 på dagordningen

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20161018

 

Vänsterpartiet är mycket skeptiska till att HIF ska få sin pant utbetald, men eftersom det var en pant och pengarna de facto var HIF’s, gick vi med på det. Men hädanefter får de stå på egna ben och klara sig själva, vi vill inte att staden fler gånger ska gå in och rädda en usel ekonomi.

Lyssna på debatten, klicka på länken och punkt 13 på dagordningen

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20161018

 

Staden vill höja taket för upplåning till investeringar från 9 miljarder till 11 miljarder. Vi röstade som enda parti nej till förslaget eftersom vi var emot bygget av Landborgsgaraget, som kommer att kosta ca en halv miljard, och också därför att vi ifrågasätter uthyrning av egna skolor till friskolor samtidigt som vi har en stor brist på lokaler för förskola och skola och därför behöver låna för att bygga nya.

Lyssna på debatten, klicka på länken och punkt 21 på dagordningen

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20161018

 

I redovisningen av uppdrag från kommunfullmäktige till nämnderna fanns ett uppdrag som stack ut. Redan år 2010 fick Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att finna ett system för hyrcyklar, i enlighet med vad som redan finns i många andra större städer. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att uppdraget ännu inte efter sex år är slutfört och ställde därför en fråga om detta till stadsbyggnadsnämndens ordförande.

Lyssna på debatten, klicka på länken och punkt 24 på dagordningen

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20161018

 

Kurserna SFI och SAS på Komvux Kärnan är uppskattade och eftertraktade kurser bland sökande elever i Helsingborg.  Utifrån den välkända valfrihetsmodell som råder i Helsingborg kan elever som studerar SFI och SAS även välja bland ett antal privata alternativ. Förutom Komvux Kärnan finns ett tiotal skolor som eleverna kan välja emellan. Många elever ansöker i första hand till Komvux Kärnan. Men det har ofta hänt att de elever som önskat gå på just Komvux Kärnan har varit tvungna att välja en annan anordnare, eftersom Komvux Kärnan inte fått utöka sin verksamhet. Dessutom finns det ett stort intresse för Yrkes-Svenska, men endast en kurs inom ett yrkesområde finns för närvarande på Komvux Kärnan, däremot flera hos privata anordnare. Vänsterpartiet har skrivit en interpellation om detta, därför att vi tycker dels att antalet platser på Komvux Kärnan borde utökas, dels att det skulle finnas fler kurser inom Yrkes-SFI och Yrkes-Svenska. Men i de blågrönas Helsingborg väljer man att prioritera de privata alternativen, inte verksamhet i kommunal regi.

Lyssna på debatten, klicka på länken och punkt 7 (näst sist) på dagordningen

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20161018

 

Socialförvaltningen i Helsingborg har haft problem under en längre tid. Detta drabbar enskilda medborgare men även samarbetet mellan förvaltningar drabbas negativt. Skol- och fritidsförvaltningen har tidigare haft ett fungerande samarbete med socialförvaltningen i gemensamma ärenden. Så är inte längre alltid fallet. Ständiga handläggarbyten och fördröjda eller i många fall utredningar, som avslutas utan åtgärd, hör till vardagen. Upplevelsen från många inom skolans värld är att socialförvaltningen inte längre klarar av att möta upp det behov och den samverkansvilja som finns i skolan.

Lyssna på debatten, klicka på länken och punkt 8 (sist) på dagordningen

http://helsingborg.webbtv-kf.se/?20161018

 

Referatet sammanställt av

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk