Barn & unga

Budgetdebatt dag 2, den 15 juni

Förutom anslagen till nämnderna diskuterades denna dag bl a även investeringsbudgeten inklusive Landborgsgaraget och förändrad detaljplan för del av fastigheten Örby:1. I voteringen om garaget blev det 37 röster för och 28 röster mot. Förutom Vänsterpartiet var det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som röstade nej till bygget. Men när det gällde förändrad detaljplan för att bygga en båthall direkt intill den norra delen av naturreservatet på Örby ängar, så var det endast Vänsterpartiet som ville slå vakt om de miljövärden som finns där  och därför sa nej.

 

Kulturnämnden

Vi ville utöka anslaget till kulturnämnden och dels anslå ytterligare 12 mkr utöver de blågrönas extra satsning på 0,5 mkr till biblioteken för att bibehålla kvalité och utöka öppethållandet och dels 3,0 mkr för att starta med musikprojektet El Sistema för barn & unga. Men tyvärr, i alliansens och Miljöpartiets Helsingborg är varken biblioteken eller kultur utanför de stora institutionerna prioriterade. Biblioteken i Helsingborg är oerhört populära och hade över en miljon besökare under 2015. Men de har under en följd av år varit underfinansierade.

Den genomsnittliga kostnaden för bibliotek per invånare i landet var 479 kr per invånare år 2014. Kostnaden i Helsingborg var samma år 387 kr per invånare. Differensen är 92 kr och med 138.000 invånare motsvarar det ca 12,5 miljoner. Biblioteken i Helsingborg har många utmaningar i form av underbemanning, behov av ökade öppettider, behov av ökade mediaanslag, behov av tekniklyft, behov av kompetensutveckling hos personalen för att arbeta inom det digitala biblioteket, lokaler med renoveringsbehov etc. Men det blev inga extra anslag utöver de blygsamma 0,5 mkr. I alliansens och Miljöpartiets Helsingborg är inte biblioteken prioriterade.

Vänsterpartiet vill att kultur ska vara en självklar del av uppväxten för varje barn och alla unga i Helsingborg. Både när det gäller upplevelser och eget skapande. Sedan några år har El Sistema, som ett komplement till musikundervisningen inom Kulturskolan, diskuterats inom kulturnämnden. En projektledare har varit anställd och ett förberedande arbete har gjorts för att införa El Sistema, en världsomfattande metodik där man använder musik som verktyg för social och mänsklig utveckling hos i första hand barn och unga, men även i andra hand hela familjer, skolor och stadsdelar. 3 miljoner skulle det enligt förstudien kosta att starta projektet på Dalhemsskolan och Högastensskolan. Men intresset verkar lågt hos de blågröna för att sätta av de resurser som krävs för att implementera El Sistema.

Vi vill ha en bredd i stadens kulturliv och därmed också satsa på kulturen utanför institutionerna. För ett dynamiskt kulturliv är det viktigt att och ha en mångfald av aktörer på olika platser i staden. I debatten sades bl a att Helsingborg satsar mycket på kultur, men det gäller då endast stödet till de stora institutionerna. Det fria kulturlivet har under många år fört en tynande tillvaro i Helsingborg. Det av de blågröna föreslagna extra anslaget om 1,7 mkr är därför välkommet, om än långt ifrån tillräckligt för att Helsingborg ska komma i jämnhöjd med andra städer som t ex Malmö pch Lund.

Lyssna på debatten om Kulturnämnden, klicka på punkt 3.9 på länken

http://helsingborg.fullmaktige.se/?20160615

 

Miljönämnden

Vänsterpartiet prioriterar det viktiga arbete miljöförvaltningen utför. Förvaltningens beräkningar visar att det i snitt behövs en ny tjänst per 2.000 nya invånare. Staden har som bekant växt med mer än så det senaste året. Förvaltningen har med hjälp av företagshälsovården låtit alla medarbetare genomgå en hälsoundersökning. Denna visar att cirka hälften av förvaltningens medarbetare känner sig stressade på arbetet och har en högre arbetsbörda än acceptabelt. Arbetsbördan har stadigt ökat de senaste tio åren. Nämndens utmaning är att skapa en hållbar arbetsbelastning, att behålla erfarna medarbetare och att kunna rekrytera erfaren och kompetent personal. Men de blågröna verkar helt ignorera personalens villkor, någon extra miljon för att kunna rekrytera ytterligare personal blev det inte.

Lyssna på debatten om Miljönämnden, klicka på punkt 3.11 på länken

http://helsingborg.fullmaktige.se/?20160615

 

Kommunstyrelsen inklusive stadsövergripande uppdrag

Vänsterpartiet ville avsätta 15 miljoner till en social investeringsfond för tidiga insatser och förebyggande arbete. Med en social investeringsfond kan samarbete underlättas mellan kommuners olika sektorer och bolag, likaså med andra aktörer och myndigheter. Ofta har personalen i exempelvis förskola, skola och socialtjänst de bästa kunskaperna och idéerna till förbättringar, idéer som kan prövas genom en social investeringsfond. Nya metoder kan utvecklas och olika insatser utvärderas. När Miljöpartiet var i opposition ville de också införa sociala investeringsfonder. Men tyvärr, i de blågrönas Helsingborg blir det i stället en hearing på internationella barnrättsdagen den 20 november. Kunskapen finns redan, vi tycker att det är dags att gå från ord till handling för att stärka alla barns och ungdomars förutsättningar.

Vänsterpartiet ville också utveckla arbetet med nyföretagande i Helsingborg med inriktning mot kooperativ och personalägda företag. Personalkooperativen har blivit 40 procent fler de senaste fem åren. I april öppnade t ex ett personalkooperativ i Umeå åtta nya förskoleavdelningar i nybyggda lokaler. Det var möjligt tack vare bl a stöd från en lokal företagsinkubator. Vi föreslog därför att i kommunstyrelsens uppdrag att utveckla arbetet med nyföretagande i Helsingborg även inkluderas ett fokus på kooperativ och personalägda företag. Men Peter Danielsson värjer sig och säger att ingen frågat efter det. Nåväl, det man inte känner till, kan man ju inte heller fråga efter.

Dessutom ville vi att kommunen inför ett Välfärdsbokslut som ett komplement till det ekonomiska bokslutet, där det redovisas hur skattemedlen har använts och hur välfärden har utvecklats (exempelvis utjämning av löneskillnader, barnperspektivet, storlek på grupper i förskola och skola, personaltäthet inom vård och omsorg etc). Vårt fjärde tillägg till uppdrag för kommunstyrelsen var att stadens integrationsenhet skulle förstärkas och få ett samordningsansvar för de olika aktörer i staden som jobbar med integration. Men tyvärr, inte heller för detta fick vi någon positiv respons.

Lyssna på debatten om kommunstyrelsen, klicka på punkt 3.14 på länken

http://helsingborg.fullmaktige.se/?20160615

 

Landborgsgaraget

Alliansen och SD vill genomdriva ett garage i Landborgen med hänvisning till att man vill förbättra för City-handlarna. Detta trots att forskningsrapport på forskningsrapport visar att handeln visst blomstrar även om man minskar biltrafiken – om man samtidigt bygger ut kollektivtrafiken och förbättrar för cyklister och gående. Människors värderingar ändras snabbt. Ren inköpshandel håller delvis på att flytta över till nätet. Den handel som kommer att vara konkurrenskraftig är den upplevelsebaserade handeln, där platsen, känslan och servicen är viktig.

De ekologiskt vettiga lösningarna spelar också allt större roll, eftersom inställningen till bilen håller på att förändras. Många yngre människor har inte ens körkort och vänder sig bort från gamla modeller, drömmen bland många yngre handlar i stället om att kunna gå och cykla till jobbet. Bilfrihet i sig är en attraktionskraft. En stadskärna utan bilar är en attraktiv stadskärna, då den sätter människan i centrum av stadsmiljön. Den ökade trivseln leder i sin tur till en ökad vilja bland stadens invånare att befinna sig, bo och inte minst handla i staden. I många större städer ute i Europa har man sedan länge satsat mer och mer på en levande stadskärna med bilfria zoner.

Vänsterpartiet säger definitivt nej till ett stort garage i Landborgen med infart från det skoltäta området kring Bergaliden-Kopparmöllegatan och Drottning Margaretas gata.

I stället föreslår vi ett alternativ till att ta bilen ner i staden, genom att p-hus byggs vid infarterna där man med en pendelbuss sedan lätt kan ta sig fram och tillbaka mellan centrum och p-husen. Exempelvis för trafiken från öster och norr på Fredriksdal-Stattena, som då kunde serva både Fredriksdal, Arenan, Olympia och City och ett p-hus för trafiken söderifrån som kunde serva både Söder och City. Då behöver inte trafiken dirigeras in på Kopparmöllegatan och Bergaliden och det befarade kaos som detta skulle medföra där. Och samtidigt skonas Landborgens känsliga natur- och kulturmiljö.

Innan Kullagatan blev en av Sveriges första gågator 1961 var ju också motståndet stort. Och i voteringen om garaget blev det tyvärr 37 röster för och 28 röster mot.

Lyssna på debatten om investeringsbudgeten inklusive Landborgsgaraget, klicka på punkt 3.16 på länken

http://helsingborg.fullmaktige.se/?20160615

 

Ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby:1.

I de tidigare budgetdebatterna sa de blågröna gång på gång att de ville satsa på både våtmarker och naturreservat. Men detta var glömt när vi kom till beslutet om ändrad detaljplan för Örby:1.

Här ska nu ett över nio meter högt och 73 meter långt hus byggas kloss intill en naturskyddad skog i ett område som har stor sårbarhet för översvämningar, vilket Myndigheten för samhällsskydd och beredskap påtalade i en rapport i oktober 2014.

Naturreservatet är delat, en del i norr och en del i söder och där i mellan ligger den tomt som Helsingborgs Skyttesällskap äger. I underlaget till beslutet 2010 om att bilda Örby ängar naturreservat står att diskussioner förts med Helsingborgs skyttesällskap om möjligheten att införliva skjutbanans mark i naturreservatet och att målsättningen på sikt bör vara att utöka naturreservatet till att omfatta skjutbaneområdet, för att säkerställa både skötseln av de biologiska värdena och tillgängligheten för allmänheten.

År 2010 ville man därför förnya avtalet med Skyttesällskapet endast ett år i taget. Nu har ett nytt avtal på 10 år skrivits med Helsingborgs Skyttesällskap som medger båtuppställning eller parkeringsmöjligheter och dessutom två nya parkeringsytor öster om nuvarande p-plats i anslutning till skyttesällskapets hus, dvs på den mark som 2010 nämndes som en del av det utökade naturreservatet. De ansvariga politikerna skyller ifrån sig och säger att det är ett tjänstemannabeslut. Ett helt naturreservat känns avlägset.

Örby ängar ingår som helhet i riksintresse för naturvård och kustzon enligt 4 kapitlet 1§ miljöbalken. En Miljökonsekvensbeskrivning borde vara självklar. Vi ville ha en miljökonsekvensutredning. Dessutom att de ursprungliga intentionerna om naturreservatet följdes för att säkerställa både de biologiska värdena och tillgängligheten för allmänheten.

Men det ansåg inte de andra partierna. Vänsterpartiet sa som enda parti nej till den ändrade detaljplanen.

Lyssna på debatten om ändrad detaljplan för del av fastigheten Örby:1, klicka på punkt 7 på länken

http://helsingborg.fullmaktige.se/?20160615

 

 

Referatet sammanställt av

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk