artikel

Vanliga frågor om valet 2022

Frågor och svar 

 

Strategisk röstning

 

Borde jag rösta på Socialdemokraterna så att det är större chans att de kan bilda  regering? 

En röst på Vänsterpartiet är en röst på en regering ledd av Magdalena Andersson. Men om man vill  undvika att en sådan regering bedriver högerpolitik som i januariavtalet, då är en röst på Vänsterpartiet  det bästa valet.  

Vilket rödgrönt parti man röstar på påverkar var tyngdpunkten i en rödgrön koalition kommer att  ligga: om Vänsterpartiet blir det näst största partiet så ökar möjligheterna för en rödgrön regering att  satsa på välfärden, avskaffa marknadsskolan och investera i en rättvis klimatomställning. 

 

Borde jag stödrösta på Miljöpartiet så att de kommer in i riksdagen? 

Vi ser också att Miljöpartiet behöver komma in i riksdagen för att vi ska kunna stoppa de blåbruna  från att bilda regering. Det är också bara en vänstermajoritet som kommer att ta krafttag i  klimatomställningen. Om man ska stödrösta är alltid en svår avvägning som man måste göra själv. I  dagsläget ligger MP stabilt över 5 procent och bör ha goda möjligheter att komma in på egen hand. 

Regeringsfrågan

 

Vill ni sitta i regering efter valet? 

Ja, om det ska bli någon ordning på skolan, pensionerna och klimatomställningen måste Vänsterpartiet  sitta med i nästa regering. Vi kommer inte acceptera en till mandatperiod där någon annan genomför  sin egen politik på våra mandat. Det visade vi när vi fällde regeringen 2021 för att förhindra den från  att genomföra marknadshyror. Alla partier som utgör regeringsunderlag måste kunna påverka  politiken, svårare än så är det inte för oss. Vi tänker göra vad vi kan för att få genomslag för den  politik våra väljare gett oss stöd för efter valet. 

 

Men ni fällde ju en socialdemokratisk regering och nu kräver ni ministerposter. Hur  kan jag lita på att ni inte fäller en s-regering igen och skapar kaos?

Vi fällde Stefan Löfvens regering eftersom vi hade lovat våra väljare att inte stödja en regering som  införde marknadshyror. Det löftet höll vi och idag är nog väldigt många tacksamma för det när  priserna stiger på allting.  

Inför årets val har vi sagt att vi självklart vill vara med och bilda en rödgrön regering om vår sida får  majoritet i valet. Vi är beredda att förhandla och kompromissa.  

Däremot är vi inte beredda att medverka till ännu en mandatperiod av instabilitet med en regering som  inte har majoritet för sina egna förslag. De som röstar på Vänsterpartiet har samma rätt som övriga  rödgröna partier att få sina intressen företrädda i en ny regering.

Ekonomi och jobb

 

Ni vill bara höja skatterna! 

Nej, vanliga löntagare får sänkt skatt med vår politik. Däremot ser vi att de allra rikaste behöver bidra  mer om vi ska få tillbaka en fungerande välfärd. 

Ni förstår er inte på småföretagande! 

Jodå, vi har många småföretagare bland våra medlemmar. Mindre företag är jätteviktiga, på många  mindre orter är det småföretagen som får samhällena att överleva. Ofta är politiken alltför inriktad på  att hålla storföretagen under armarna, de som har råd att hålla sig med lobbyister och kan erbjuda  karriärer åt före detta politiker. Vi vill se till att det går att vara småföretagare i hela Sverige. Det  kräver en fungerande välfärd och offentlig service, bredbandsutbyggnad och vägar som underhålls.  Bra småföretagarpolitik är också att se till att vanliga människor har löner och pensioner som går att  leva på – annars blir det inte många kunder i butiken.

 

Flyr inte de rika om man höjer skatten? 

De rikaste har alltid hotat med att lämna landet. Det gjorde de när arbetarrörelsen bildade  fackföreningar och kämpade för 8-timmarsdag också. För de allra flesta är det bara ett tomt hot. Men  det är sant att vi måste göra det tydligare hur alla gynnas av jämlikhet – även de med högre inkomster.  Ett samhälle med enorma klyftor är dåligt att bo i för alla.

 

Vill ni förstatliga alla banker?  

Vi har inte lagt något sådant förslag, men vi vill på flera sätt stärka samhällets inflytande över  bankerna så att de blir mer till för samhället än tvärtom. Det är svenska folkets insättningar och lån  som skapar deras vinster, och det är svenska folket som i sista hand måste skydda dem från bankrutt.  Därför är det rimligt att bankerna regleras hårdare än idag och att det statliga bankägandet ökar. 

Vad vill ni göra för att skapa jobb? 

Vi går till val på stora klimatinvesteringar som beräknas skapa upp till 80 000 nya jobb i privat sektor.  Vi vill låta välfärden få fler anställda. Och vi vill reparera arbetsmarknadsutbildningen och få en  fungerande arbetsförmedling så att dagens arbetslösa kan ta de nya jobb som växer fram.

 

Klimatomställning/investeringar

Vad vill ni göra åt de höga elpriserna? 

Svenska hushåll ska inte behöva betala för en feltänkt och havererad elmarknad. I dag sätts priset på  el på ett orimligt sätt. Därför har vi föreslagit något som vi kallar ”Sverigepriser” på el. Det innebär att  vi separerar de svenska elpriserna från de höga exportpriserna. Priserna sätts alltså separat. Det skulle 

ge oss Sverigepriser på el, ungefär 40 öre/kWh i genomsnitt. Så får vi betydligt lägre elpriser för  hushållen och snabbar på klimatomställningen. Vi vill också sätta ett tak på elnätsavgiften för att sänka  hushållens kostnader ytterligare. 

Hur ska det gå till i praktiken? 

Sverige har idag fyra elprisområden. Vi skapar ett femte, som blir det enda som är öppet för  europeiska elbolag. Därmed slår inte den europeiska efterfrågan igenom på de svenska  elprisområdena. 

Elbolagen säger att det inte går! 

Det beror på att de tjänar stora pengar på dagens elmarknad. Men även andra EU-länder har börjat  reglera sina energimarknader på olika sätt. Prisskyddet är lätt att införa och fullt möjligt att få plats  innan den kommande vintern. 

Myndigheterna säger att det inte går! 

Vi håller inte med. Vi kan inte se att vår modell skulle bryta mot några EU-regler. Man ska veta att  även andra EU-länder har börjat reglera sina energimarknader på olika sätt. Även om det fanns en  misstanke om att EU-reglerna skulle stå i vägen, vore det ju rimligt att pröva dem.

Vill ni ha ett pristak på bensin och diesel? 

Vi tycker att staten behöver ta över en del av riskerna för plötsliga prischocker på drivmedel vid kriser.  Det går att göra på olika sätt och vi vill utreda vilket sätt som är det bästa.

Brott och straff

Hur ska brotten minska? 

Partierna tävlar om att framstå som tuffast mot brott, men det enda de lägger fram är straffhöjningar.  Det behövs högre straff för vissa brott, men att ta i när brottet redan är begått löser inte problemet.  Polisen understryker att de inte kan lösa detta själva, det krävs politiska lösningar som går till botten  med det som orsakar brottsligheten. Vi måste slå mot pengarna och vapnen som de kriminella  nätverken bygger sin makt på. Rekryteringen av unga till gängen måste stoppas i tid. Civilsamhället  och kommunerna måste finnas närvarande och fånga upp unga på fel spår. Välfärd, bostäder och skola  ska vara lika bra överallt. Ingen ung människa ska behöva vända sig kriminella för att känna hopp om  framtiden. 

Många fattiga bostadsområden i storstäderna har försummats, förlorat samhällsservice och fått sämre  skolor på grund av skolvalssystemet. Det har skapat grogrund för de kriminella gängens etablering och  rekrytering av unga till kriminella miljöer. När politiken säljer ut, marknadsutsätter och skär ner, så  släpper man också taget. Det är dags att ta tillbaka kontrollen.

Det borde vara mycket högre straff, för brottsoffrens skull! 

Brottsoffer mår inte bättre av att en förövare sitter inne i 25 år istället för 20. Det är inte med långa  straff man hjälper brottsoffer bäst. Den bästa reaktionen på ett brott är att se till att det inte händer  igen. Och då är det inte långa straff som är receptet. Det är Sverige ett bra bevis på: straffen har  förlängts i trettio år utan att det har haft någon effekt. Det är ett misslyckande som både  socialdemokratiska och borgerliga regeringar borde stå till svars för idag. 

Anonyma vittnen 

Vänsterpartiet vill inte införa rätt att vittna anonymt. Vi anser att det är ett rättsosäkert förslag som inte stämmer ihop med svensk rättstradition där vi har fri bevisföring. Det finns andra sätt att förbättra  situationen för vittnen. En statlig utredning har visat att anonyma vittnen inte i någon större  utsträckning skulle ändra på utfallet i rättegångar.

Utvisa fler invandrare så minskar brotten! 

Forskning visar att personer med invandrarbakgrund är överrepresenterade i förhållande till sitt antal  när det gäller kriminalitet. Men förklaringen är framför allt socioekonomiska förhållanden. Vad det  handlar om är att ha en socialtjänst som har resurser att gripa in, en skola som ger alla samma chans  och en politik där det finns jobb och framtidstro även i fattigare områden.

Försvar och utrikespolitik

Hur ser Vänsterpartiet på invasionen av Ukraina? 

Invasionen är olaglig och folkrättsvidrig. Vänsterpartiets position är att Sverige kraftfullt ska agera  mot Ryssland och stödja Ukraina både civilt och militärt. Det är oacceptabelt när stormakter med hot  och våld försöker kontrollera andra. Vi har bland annat krävt ett totalt importstopp för rysk olja och  gas. Det har de andra partierna tyvärr inte ställt sig bakom. 

Ni vill ju rusta ner försvaret! 

Nej, Sverige ska ha ett starkt försvar. Vi har ställt oss bakom att upp till två procent av Sveriges BNP  ska läggas på försvaret, och är särskilt glada över att värnplikten och det civila försvaret ska stärkas  ytterligare. Ett folkligt förankrat värnpliktsförsvar är både mer demokratiskt och tryggare än det smala  yrkesförsvar som alliansregeringen införde.  

Vi måste bygga samhället starkt – det gör oss mer motståndskraftiga mot såväl civila som militära  konflikter. Det stärker Sveriges säkerhet. Vi behöver stärka motståndskraften i samhället som helhet så  att vi är bättre rustade att klara av kriser och konflikter.  

Varför tycker inte Vänsterpartiet att Sverige ska gå med i Nato?

Den militära alliansfriheten gör Sverige tryggare. Ett Nato-medlemskap skulle öka Sveriges utsatthet 

genom att det riskerar dra in oss i krig och konflikter som vi helst vill stå utanför. Enligt Natos artikel  5 så är medlemsstater skyldiga att bistå varandra militärt vid angrepp. Vi vill att Sverige självt ska  kunna göra sina säkerhetspolitiska val. I en otryggare värld, där det säkerhetspolitiska läget som vi sett  kan förändras mycket snabbt, vore det olyckligt att binda upp vår försvars- och säkerhetspolitik på det  sätt som ett Nato-medlemskap innebär.

Klarar vi oss verkligen på egen hand? 

Det är medlemskapet i Nato som ökar osäkerheten, inte tvärtom. Den nuvarande säkerhetspolitiska lin jen handlar inte om att klara sig på egen hand. Vi har till exempel redan idag ett väl fungerande mili tärt samarbete med Finland.

Ni ville inte skicka vapen till Ukraina! 

Vänsterpartiet har fattat ett beslut som innebär att vi kommer att rösta ja till att skicka vapen till  Ukraina. Det stämmer att vi först höll fast vid den gällande svenska principen att inte exportera vapen  till en krigförande part. Det är en princip som ofta är klok att följa. Men i det här läget kan inte Ukrai nas folk kan lämnas ensamma mot den ryska aggressionen. 

Stödjer ni PKK? 

Nej. Vi stöder kurderna i deras krav på mänskliga rättigheter, men Vänsterpartiet stöder inte PKK. 

Men varför viftar ni med deras flagga då? 

Det var enskilda företrädare som gjorde det, inte vi som parti. Men det handlade om att svenska rege ringen har lagt sig helt platt för den auktoritära regimen i Turkiet och det har lett till att det nu till och  med diskuteras begränsningar av åsikts- och yttrandefriheten här i Sverige. Det ville de uppmärk samma. 

Anser ni att PKK är terrorister? 

EU-domstolen har kommit fram till att PKK inte passar på en terrorlista och vi håller med. Men det  betyder inte att vi stödjer PKK. En viktig sak här är att för att det ska bli fred i Turkiet måste turkiska regimen ha fredsförhandlingar med PKK men det är svårt att kräva så länge de är terrorklassade.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk