Kommunal politik

Detta hände på KF-sammanträdet i april

Kommunfullmäktige sammanträdet den 19 april började med en diskussion om årsredovisningen. Ingrid Mattiasson Saarinen (V) inledde för Vänsterpartiet med att säga att med de 847 miljoner som finns kvar i kommunen hade vi verkligen haft råd att finansiera välfärden. Vi hade t.ex. kunnat ge stöd till de föreningar som hjälper flyktingar från Ukraina eller stöttat upp med SFI. Det skulle kunna göras mer för många andra grupper. Ingrid sa att Vänsterpartiet inte tror att H22 är svaret på hur vi ska kunna säkra lösningarna på välfärdens utmaningar, det krävs långsiktiga satsningar på välfärden. 

Marcus Friberg (Mp) hade skrivit en interpellation dvs fråga till kommunstyrelsens ordförande angående färdtjänsten. Peter Ahlbom(V)  sa att Vänsterpartiet vill att färdtjänsten ska återgå i kommunal regi och lyfte funktionsrättsperspektivet. Även Marcus påtalade att föreningar för funktionsrättsrörelsen haft svårt att få till dialoger med Skånetrafiken och att det måste bli bättre. Peter lyfte upp Funktionsrätt Skåne som ett sådant exempel. 

Claudia Velasquez (V) hade ställt en interpellation med en fråga om var Sportbanken tagit vägen. Beslutet fattades 2016 och många besked har kommit sedan dess utan att den kommit igång. I en sportbank kan invånarna bl.a. låna sportmaterial. Vänsterpartiet tycker detta är en viktig del för Helsingborgarna och att det måste genomföras snarast. Alexander Svensson (M) ordförande i idrotts- och fritidsnämnden höll för ovanlighetens skull med Vänsterpartiet om att detta hade tagit orimligt långt tid men gav också besked om att den ska startas till hösten i en annan loka mer söderut än den som tidigare angetts i Mariastaden. Khaled El-Khalayeli (S) lyfte alla de barn som fått vänta undertiden detta dragit ut på tiden. 6 år har gått sedan beslutet fattades. Nu är det dags att det genomförs! 

Efter att ha blivit tillbakaskickat för att beredas som brukligt i nämnden, var ärendet om att tillsätta medel till socialnämnden för bl.a. att arbeta mer med familjehemsplaceringar uppe igen. Vänsterpartiet hade redan när ärendet var uppe första gången lagt en protokollsanteckning om att vi är positiva till tillskottet men samtidigt är djupt oroade över nämndens underfinansiering. Claudia Velasquez (V) sa att det är helt befängt hur socialnämnden hela tiden tvingas förhålla sig till en alldeles för låg budget. Vänsterpartiet hade redan i budgeten tillsatt mer pengar för långsiktigt arbete. När det endast kommer engångssummor ökar avståndet mellan verkligheten och budgeten hela tiden. 

Vi hade ett ärende om att rusta upp det civila försvaret som alla var eniga om i tider då Rysslands attack på Ukraina fortfarande är högst aktuellt och sätter sina spår i omvärlden och för alla de människor som drabbas av kriget. 

På sammanträdet beslutades även om att förlänga och förstärka de trygghetssatsningar som tidigare införts. Peter Ahlbom (V)  lyfte det förebyggande arbetet t.ex. i samverkan mellan skola och annan omsorg som en viktig del i det trygghetsskapande arbetet. Sofia Kamlund (Mp) lyfte att olika grupper har olika behov av trygghet och lyfte bl.a hur viktigt det är att motverka machokultur. 

Vi i Vänsterpartiet fick äntligen möjlighet att debattera vårt förslag om att Helsingborg skulle ansluta sig till ICAN Cities appeal som är ett stadsupprop för att få stater att ansluta sig till FNs förbud mot kärnvapen. Ingrid Mattiasson Saarinen (Mp) argumenterade för att kommunallagen visst ger utrymme för kommuner att tycka till i frågor som handlar om invånarnas trygghet. Vänsterpartiet tycker vi ska visa i alla forum där vi kan att ett kärnvapenförbud är av högsta vikt inte minst i denna tid. 

Miljöpartiet hade skrivit en motion om att utveckla intraprenadkonceptet. Dvs att kommunen driver ett vårdboende som en enskild självstyrande enhet i kommunalregi. Ordet intraprenad anspelar på de privata entreprenaderna. Vänsterpartiet var under tidigare styrmodell positiva till modellen då det gav ett större självstyre för det enskilda boendet. Men eftersom kommunen beslutat om en tillitsbaserad styrning har vi efter diskussion kommit fram till att vi hellre vill se en utveckling av den tillitsbaserad styrningen, sa Peter Ahlbom (V). Vi vill inte att enheter ska konkurrera med varandra, vi vill se samarbete mellan enheter och förvaltningar. Vi vill se utveckling och en hög grad av självstyre och medarbetarbestämmande. Vi hade gärna sett att staden kommit ännu längre med det tillitsbaserad styret. 

Dela den här sidan:

Kopiera länk