Kommunal politik

Fullmäktiges oktober sammanträde

Detta hände på kommunfullmäktige 211019

Mötet inleddes med delårsbokslutet där Peter Ahlbom (V) påtalade att det inte är okej att socialnämnden fattas resurser att utföra sitt viktiga arbete. Han ansåg att överskottet skulle satsas i socialnämnden och att en större budget måste tillföras socialnämnden i nästa budget. 

Nästa debatt var en interpellationsdebatt, dvs en debatt där Vänsterpartiet hade ställt en fråga om anpassningar i skolan för barn med NPF. “Vi skrev interpellationen eftersom många barn med NPF-diagnos känner en mycket stor oro inför skolan, vilket också bekräftades i en undersökning gjord av organisationen Attention inför skolstarten

i augusti” sa Ingrid Mattiasson Saarinen (V). Ingrid lyfte att de bristande resurserna i skolan gör att det saknas tillräckligt med personal för att möta elevernas behov. 

Jenny Björklund Hansson (V) knöt an till rapporten från Attention och sa att föga förvånande föreslår Attention att alla barn, men särskilt de med NPF mår bra av att i god tid få veta schema, rutiner osv. inför det nya läsåret. Hon sa att “Svaret att skolorganisationen måste sättas i sista minuten pga elevantal som genererar ett visst mått av resurser osv är kanske ett svar en chef kan leverera till sina medarbetare för att systemet ser ut så, men det är INTE ett svar som politiken kan nöja sig med.” Vänsterpartiet anser att fungerar inte skolan bättre än såhär för barn med NPF-diagnoser, då är det politiken som har ansvaret att se till att ändra det. 

Även nästa debatt handlade om skolan, där Peter Ahlbom (V) talade om bristerna i systemet med det fria skolvalet där kommunal verksamhet urholkas när nya skolor etableras. Trots att det är kommunen som är skyldig att se till att se till att ge alla elever en skolgång, så är det ofta just kommunen som drar det kortaste strået i marknadsskolans konkurrens. Peter påtalade också att det så kallade fria skolvalet inte är fritt, utan spär på segregationen. 

Claudia Velasquez (V) talade om Vänsterpartiets förslag att ge fackliga företrädare närvarande- och yttranderätt. Maria Winberg Nordström (L)  menade att det inte behövdes för att facken har en stående inbjudan till mötena, men Claudia ansåg att det är viktigt att just yttranderätten skrivs in och förtydligas eftersom det i praktiken aldrig används. Mikael Rosenberg (Sd) tyckte att fackliga särintressen inte hörde hemma i politiken. Både Claudia och Anna Ingers (S) påtalade att kommunen är arbetsgivare och att medarbetarna är viktiga att lyssna på. 

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) hade skrivit en motion om att avskaffa delade turer på riktigt. Hon lyfte att V i sitt budgetförslag gett mer pengar just till personalen inom Vård- och omsorg. Ingrid lyfte att det är en feministisk fråga, på andra arbetsplatser, än kvinnodominerade, hade man aldrig tänkt tanken att införa ett delat arbetspass när detta infördes. Kommunen fattade ett beslut för 8 år sedan sen om att slopa delade turer, ändå är vi inte där. De ”frivilliga delade turerna” är som Anna Ingers (S) kallade ett val mellan pest, kolera eller skörbjugg. Claudia (V) lyfte att beslutet måste följas oavsett om det kostar eller ej. Ett beslut är fattat och det skulle redan varit genomfört. Även Tomas Gustavsson (V) talade om vikten av en god hälsa för personalen och påtalade att det är inte gratis att slita på sin personal heller. Mp yrkande på att återremittera ärendet (skicka tillbaka det) och utreda kostnaden, de fick stöd av Sd. V och S tyckte att det var på tiden att kommunen står upp för fattade beslut och ser till att avskaffa de delade turerna nu!

Tyvärr fick vi allt som oftast nuförtiden bordlägga ärenden, dvs flytta fram punkter till nästa möte. Bland annat bordlades vår motion om The Shift, så bostadsdebatten blir nästa gång.  

På återseende gott folk! / Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Dela den här sidan:

Kopiera länk