Kommunal politik

RAPPORT FRÅN KOMMUNFULLMÄKTIGE – AUGUSTI

Höstens första debatt inleddes med att Lena Östholm Munkberg (Mp) pratade om Miljöpartiets interpellation (d.v.s. fråga till kommunfullmäktige) där de lyft en mängd frågor relaterade till pandemin. Peter Ahlbom (V) lyfte i debatten liksom Lars Thunberg (Kd) de pengar (53 miljoner för Helsingborg) som man på riksplan kommit överens om att ge till kommunernas vård- och omsorg. Lars säger att mer pengar inte automatiskt ger högre kvalitet, men onekligen så ger tillräckliga resurser möjlighet till tillräcklig bemanning då de största kostnaderna inom nämnden är just personalkostnader, påtalade Peter. 

Marcus Friberg (Mp) hade interpellerat (ställt en fråga till) Barn- och utbildningsnämndens ordförande Maria Winberg Nordström (L) om varför Anneroskolan blivit utvalda för granskning av Skolinspektionen. Maria menar att skolan kämpar men inte nått hela vägen fram. Peter Ahlbom (V) lyfte det skeva systemet med friskolor som urholkar de kommunala skolornas ekonomi. Maria avslutade debatten med att medge att det behövs mer pengar till skolan, men att kommunfullmäktige tyvärr inte beslutat om det i budgeten. 

Sofia Kamlund (Mp) hade skrivit en interpellation om hur man arbetar med kompetens kring HBTQI-frågor i skolan. Claudia Velásquez (V) framhöll att detta är en oerhört viktig fråga som måste tas på allvar. 

Det diskuterades även införande av ett yrkeshögskolecampus där Claudia påtalade att Vänsterpartiet är positiva, men poängterade även hur viktig Yrkeshögskolan är för kommunens verksamheter (inte bara näringslivet) t.ex. i form av att utbilda specialistundersköterskor. Ärendet bifölls enhälligt. 

En annan viktig debatt blev en utbyggnation på Väla där bygget ska ske på åkermark, vilket V, Mp och C röstade emot. I tider av klimatnödläge är det förkastligt att bygga på åkermark. Vänsterpartiet anser att kommunen istället borde titta på alternativ mark, vilket Ingrid Mattiasson Saarinen (V) föreslog i debatten. 

Jenny Björklund Hansson (V) debatterade vår motion om att privatiseringar av vårdboende, LSS-boende och införande av valfrihetssystem ska beslutas i kommunfullmäktige och inte i vård- och omsorgsnämnden. Anledningen är att dessa beslut är för viktiga att lämna över till en nämnd. Alliansen vill besvara vår motion och vi vill bifalla den. Mp biföll vår motion. S höll med Alliansen. Vi reserverade oss eftersom vår motion endast besvarades och meddelade att vi kommer återkomma till frågan inför nästa mandatperiod. 

Mp har lämnat in en motion om att förbättra Helsingborgsförslaget. De vill att ett Helsingborgsförslag som får 100 röster ska behandlas politiskt i en nämnd. Vi tycker att det är ett bra förslag. Claudia velasquez (V) talade väl om medborgarinflytande och biföll motionen. Även S biföll motionen. Vi reserverade oss eftersom motionen besvarades. 

Nästa debatt var en motion från Mp om att det ska finnas en plan för biologisk mångfald i staden. Vi i Vänsterpartiet tycker detta är en bra idé, vilket också Jenny påpekade i debatten. Även S stöttade motionen, men den blev endast besvarad. 

Vi debatterade även Turköpsskogen och hur den skulle kunna bevaras och bli naturreservat. Det var en motion från V och en från Mp som debatterades. Ingrid talade om den fantastiska ädellövskogen som vi ville bevara i Turköpsskogen. Nu har länsstyrelsen bestämt att det ska vara ett reservat, vilket är glädjande. Därför besvarades motionerna. 

Ingrid Mattiasson Saarinen (V) debatterade att Alliansen påstått att hemkörning av alkohol från restaurang vid matbeställning skulle rädda tusentals jobb, och därför beslöt att hemkörning skulle vara möjligt. Nu vet vi att inte en enda beställning av hemkörning av alkohol har gjorts. Ingrid ville veta vad detta beslut har kostat. Enligt ordföranden i Socialnämnden har det inte kostat något. 

(V)år interpellation om tillitsbaserad styrning debatterades av Claudia Velasquez. Hon berättade att tillitsbaserad styrning för oss i Vänsterpartiet, betyder att stadens anställda ska kunna få större inflytande över sin arbetssituation. Claudia undrade därför när minutstyrningen inom vård- och omsorg ska bort. Ordföranden i vård- och omsorgsnämnden svarar att det är upp till tjänstemännen att bestämma om minutstyrning ska tillämpas. Claudia menar att minutstyrning handlar om kontroll och inte tillit från vård- och omsorgsnämnden gentemot vårdpersonalen. Debatten om tillitsbaserad styrning och skillnader i synsättet på vad de får för konsekvenser för verksamheten kommer att fortsätta. Vänsterpartiet har nämligen lagt ett förslag om att slopa minutstyrningen som vi givetvis hoppas på att få igenom. 

Antecknat solidariskt av Vänsterpartiets kommunfullmäktige grupp

Dela den här sidan:

Kopiera länk