Kommunal politik

Rapport från kommunfullmäktige 20 april

Debatt kring årsredovisningen och överskottet 

Första debatten ut var kring ärendet om årsredovisningen. Peter Ahlbom (V) sa att Vänsterpartiet var med och tog ansvar i en samlingsbudget föregående år eftersom krav på mer pengar till skola, vård och omsorg genomsyrade budgeten och vi var mitt i en för oss ny pandemi. Nu har vi än tydligare sett effekterna av vad långvarig underfinansiering gör med välfärden och Vänsterpartiet vill därför se att överskottet kan användas till långsiktiga investeringar. Det som oroar oss är att alliansen vill fortsätta med projektanställningar och kortsiktiga lösningar. Vänsterpartiet vill istället se ett helt nytt spår där kommunen ser till att vända situationen genom att täcka upp underskottet på lång sikt. I vårt yrkande föreslås att delar av överskottet ska kunna användas för långsiktiga satsningar som t.ex. höjd grundbemanning. Peter Danielsson (M) menade att detta riskerar att skapa en halv miljard i underskott men i hans antagande förutsatte han dels att verksamheterna skulle använda hela summan till bemanning, (vilket i sig varit en tydlig vink till Danielsson och hans vänner i alliansen om allvaret i situationen) dels att vi i nästkommande budget inte ska tillföra någonting för att stärka välfärden. Vänsterpartiets yrkande löd ordagrant att överskottet  ”ska kunna användas under år 2021 till att finansiera både projekt, tillfälliga insatser och mer långsiktiga insatser.” dvs vi ville öppna upp för att inte bara vikarier eller projekt ska rädda välfärden det sista halvåret mitt i en långdragen pandemi.

Lämpligheten i hemkörning av alkohol 

I en interpellation från Vänsterpartiets Ingrid Mattiasson Saarinen ifrågasattes lämpligheten i att leverera hem alkohol i samband med matbeställningar från restauranger, särskilt utan riskanalys. Ingrid sa att många organisationer är oroliga när man tillåtelser hemkörning pga ökat missbruk och risk för ökat våld i hemmet, samt påtalade barnkonventionen och det tillsynsansvar som finns vid servering av alkohol. Samuel Lilja (M) menade dock att tillgången till alkohol redan är tämligen stor i Sverige, så risken vid hemkörning av alkohol vid matbeställning är inte så stor. Istället ansåg Lilja att vi skulle se detta som en möjlighet och inte rusa iväg och få ett beslut att bara se negativt ut. Mats Rosdahl (S) instämde dock i Vänsterpartiets kritik och la även till att detta är skattemedel som finansierar alkoholleverenser. Sofia Kamlund (Mp) sa att hon trodde att socialnämndens största ansvar var att ge stöd till utsatta människor inte att ge stöd till näringslivet, ändå hastades beslutet fram utan riskanalys. Lija svarade att han hade svårt att se att någon beställer hem dyr alkohol för att missbruka den. Ett mycket spännande resonemang då missbruk sällan brukar stanna vid klassgränsen, utan drabbar både välbärgade och låginkomsttagare.

Demokrati och delaktighet 

Det debatteras även hur uppdrag som kommunfullmäktige gett ska återrapporteras och Vänsterpartiet yrkade där att varje ärende enskilt skulle återredovisas till fullmäktige, vilket S och Mp instämde i. Demokrati måste få ta tid! En annan debatt som lyftes var kring Socialdemokraternas förslag om BID (Business Improvement District) ett förslag till samverkan kring områdesutveckling på Söder, som Vänsterpartiet valde att stödja. Sist men inte minst debatterades Miljöpartiets motion om att att arbeta för ett höjt valdeltagande och samordna demokratiarbetet. Självklart yrkade Vänsterpartiet bifall till motionen. Tomas Gustafsson (V) talade i debatten om vikten av att arbeta med just inkludering och engagemang för att kunna skapa ett demokratiarbete ute i den olika bostadsområdena. Det är viktigt att inte bara byta namn på en nämnd, utan också se till att nämnden arbetar med demokratiarbete inte bara får ett nytt namn som val- och demokratinämnd.

Antecknat av Jenny Björklund Hansson, gruppledare och ersättare i kommunfullmäktige.

Dela den här sidan:

Kopiera länk