Äldreomsorg

En budget för ett mer jämlikt, solidariskt, feministiskt, antirasistiskt och klimatsmart Helsingborg

Vänsterpartiet vill bygga ett Helsingborg för alla och inte bara för ett fåtal. Vi ställer solidariteten i främsta rummet. För att göra skillnad krävs en politik som ser till att satsa på alla i Helsingborg, i både stad, byar och på landsbygden.

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Vår vision är enkel. Vänsterpartiet Helsingborg vill omfördela samhällets resurser och bygga en mer jämlik stad. Medan andra pratar om jämlikhet är det vänstern som har förslagen och politiken för förändring. Vi vill se en solidarisk välfärd där våra skattepengar går till välfärd och inte till enskilda riskkapitalisters vinster. Om våra skattepengar inte försvinner i bolagsvinster har vi råd med en god offentlig välfärd som rymmer olika alternativ.

Ett feministiskt Helsingborg handlar om att omfördela makt och resurser. Feminism och jämställdhet är för oss inget enskilt projekt, utan ska prägla all verksamhet.

Vi vill att Helsingborg ska ligga i framkant i kampen för ett ekologiskt hållbart samhälle. Visionen om ett grönt socialistiskt samhälle ska genomsyra all politik.

 

Inriktningar

  • Helsingborg ska vara en av världens mest jämlika och klimatsmarta städer
  • Helsingborg ska vara en stad med livskvalitet för alla, inte bara för en del
  • Helsingborg ska vara staden där det är självklart att alla har tak över huvudet

 

En jämlik stad

Vi vill bekämpa fattigdom genom en rättvis ekonomisk omfördelningspolitik. Vi arbetar för att bekämpa våld genom förebyggande arbete och satsningar på välfärden.

Vi arbetar mot diskriminering och rasism och uppmärksammar det faktum att alla idag inte har samma förutsättningar eller behandlas lika. Vänsterpartiet arbetar för ett samhälle där kvinnor och HBTQ-personer har rätten till sina kroppar och rätt till fri kärlek. Vi arbetar för att personer med olika funktionsvariationer ska ha möjligheter till ett gott liv. Vi vill att det ska råda nolltolerans mot alla former av diskriminering.

Vänsterpartiet arbetar för anständiga arbetsvillkor, ett gott och meningsfullt arbetsliv med bra lön och tid att leva. Vi vill att alla barn ska få växa upp i trygghet och få den kunskap och det stöd som behövs för att utveckla just deras förmågor. Vi vill att alla ska ha rätt till en värdig och innehållsrik ålderdom med rättvis pension. Vi arbetar för att vi ska få leva och utvecklas i en hållbar värld där miljöfrågor sätts före kapitalets intressen.

Vänsterpartiet anser att frihet och jämlikhet utgör grundläggande förutsättningar för ett gott liv. Varje enskild människas frihet hänger samman med alla människors frihet. Vi vill se ett jämlikt samhälle som ger alla människor lika möjlighet till ett gott liv.

Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det är ett samhälle med hög tolerans och där människors lika värde står i centrum. Detta kräver att människor känner trygghet, tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

För oss är social hållbarhet av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Ju tidigare i en människas liv som samhället satsar på henne, desto större förutsättningar har människan att må bra och utvecklas och desto mindre blir de samhälleliga kostnaderna senare. Ett ojämlikt samhälle får också negativa effekter både på människors hälsa och på samhällets sociala hållbarhet.

Vi vill ta vara på alla människors vilja och förmåga till arbete. Arbetslöshet är ett stort slöseri med mänskliga resurser. För att fler ska kunna få ett jobb, krävs både en skola som fångar upp alla och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Ekologisk hållbarhet

Vänsterpartiet är det enda parti som kopplar miljöfrågorna till fördelningspolitik. Vi verkar för en jämlik fördelning av resurser inte bara mellan nu levande människor, utan även i förhållande till kommande generationer.

Ett ekologiskt hållbart samhälle kan inte enbart åstadkommas genom enskilda individers miljömedvetna val, utan det krävs kollektiva politiska beslut. Vänsterpartiet Helsingborg vill föra en politik som ger förutsättningar för medborgarna att leva miljövänligt.

Ekonomisk hållbarhet

För oss är politikens grundläggande uppgift att skapa jämlikhet mellan människor, det är därför vi är ett socialistiskt parti och ställer upp i parlamentariska val. Vi vill förändra, våra förslag går ut på att omfördela makt och resurser.

Vi arbetar för att kommunen ska ha en långsiktig, ekonomisk politik som bygger på omfördelning, för att ge människor makten över sina egna liv. Vi är för ett solidariskt och långsiktigt ekonomiskt förhållningssätt till såväl mark, bostäder och vatten, inte bara till skattemedel.

Vi inser vikten av vår gemensamma sektor, både som den effektivaste formen att ge jämlik välfärd och för att skapa jobb. Vi vill anställa fler, minska lönegapet och göra Helsingborgs stad till en föregångare som arbetsgivare.

SKL förutspår en allt mer ansträngd samhällsekonomi. Helsingborg får 55 extra miljoner i statsbidrag 2019, ett resultat av att Vänsterpartiet fick igenom sitt huvudkrav i budgetförhandlingarna 2016 med regeringen, ett generellt statsbidrag om 10 miljarder kronor om året till kommuner och landsting. Välbehövliga pengar och den största välfärdssatsningen på 2000-talet.

En del av finansieringen av dessa vänstermiljarder kom från att Vänsterpartiet fick igenom kravet på bättre beskattning av bankerna och finanssektorn. Bankerna gör enorma vinster, samtidigt som det finns äldre som inte får den hjälp de behöver och förskolebarn som tvingas vara i alldeles för stora grupper. Som vänsterpartister tycker vi sådana orättvisor behöver rättas till. Det är just detta som är fördelningspolitik, som är vänsterpolitik. För en bättre välfärd och många nya värdefulla jobb.

 

Barn- och utbildningsnämnden

 Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för livets alla skeden. Barn kommer till förskolan och skolan med olika förutsättningar och det är dessa skillnader som skolan ska kompensera för.

I Vänsterpartiets Helsingborg vill vi satsa på skolan, för att ge alla barn och unga en bra start i livet. Vi omfördelar därför och ger skolan ett tillskott på 30 miljoner. Vi vill att detta framförallt används för att öka lärartätheten och till att förbättra arbetsmiljön; i Lärarförbundets ranking 2018 av Helsingborg som skolkommun, är just lärartätheten och sjukfrånvaron de stora negativa faktorerna.

Skolan ska vara en plats där barn möts, som annars inte skulle ha mötts. De olika skolformerna, från förskola till vuxenutbildning, har alla både en demokratisk och en pedagogisk uppgift. Lärande sker hela tiden och i många olika sammanhang. För de som kommer från studieovana hem har förskolan och skolan ett särskilt ansvar.

Förskolan och skolan ska präglas av ett arbetssätt där människors olikheter ses som en tillgång. Elevinflytande och elevers egen organisering är viktiga för lärandet. Vi vet att det är en elevs klassbakgrund som är den viktigaste faktorn för elevens möjlighet till ett bra slutbetyg. Av den anledningen kommer hög kvalitet och likvärdighet i stadens alla skolor att vara prioriterat i Vänsterpartiets skolpolitik.

Vi vill satsa på utemiljön i förskolan och på att utveckla pedagogiken både ute och inne. Forskning visar att barn som gått i förskolan klarar skolan bättre. En bra förskola är viktig för att utjämna skillnader utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund. Vi vill ha små barngrupper, där de vuxna kan se alla barn och möta deras behov.

I dag arbetar många föräldrar kvällar, nätter och helger. Vi har därför lagt en motion om att vi vill utreda behovet av barnomsorg på dessa tider, eftersom många klagat över bristen på platser. Ingen förälder ska behöva tacka nej till ett jobb p g a bristen på platser. Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga har i dag rätt till 15 timmar i förskolan. Vi vill att alla barn ska ha rätt till 30 timmar, vilket vi också vill ta upp i nästa års budget.

Förskolor och skolor ska ha en hög kvalitet när det gäller miljö och byggstandard och vi prioriterar ett ekologiskt byggande. Barn i skolan har samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. Lokalerna ska utformas så att verksamheten fungerar väl ur elevernas perspektiv.

Verksamheten ska organiseras så att stress, anonymitet och olika typer av förtryck motverkas. Måltider i skolan ska präglas av lugn och ro. Elevhälsovården måste vara ett stöd för barnen både i deras skolvardag och personliga utveckling och ha kompetens att bemöta barn från olika familjekonstellationer, länder och samhällsklasser.

Stressen ökar i de senare skolåren. Många, men främst tjejer, mår dåligt av prestationskulturen i skolan. Vi vill därför ge skolorna i uppdrag att lägga upp undervisningen så att psykosocial ohälsa minskar. Elevhälsan ska finnas tillgänglig på skolan. Elevhälsans roll ska vara förebyggande och de specialpedagoger som är en del av elevhälsan ska finnas där för att fortbilda och coacha lärarna för att de ska kunna utforma undervisningen på ett sätt som gynnar alla elever.

Olika familjer ser olika ut och detta ska avspegla sig i förskolans och skolans verksamhet. Vi vill se ett aktivt arbete för att synliggöra andra familjeformer än den traditionella kärnfamiljen. Genuspedagoger är värdefulla för att stödja arbetet kring jämställdhet i förskolor och skolor.

Det är viktigt att spegla olika barns erfarenheter och säkerställa att barnen slipper möta rasistiska stereotyper i förskolan och skolan. För att förstå rasism och homofobi är det centralt att det på förskolor och skolor diskuteras och lyfts fram olika sätt att leva och olika gruppers historia. I skolan måste det finnas en nolltolerans mot mobbning och sexuella trakasserier. Skolorna måste arbeta förebyggande och arbeta med värderingar och attityder. Inom polisen har man noterat en trend där sexköpare blir allt yngre, något man också konstaterat i Helsingborg.

Tillgången till studie- och yrkesvägledning i tidig ålder en viktig del i att lära sig hantera beslutsfattande. Vi vill därför att studie- och yrkesvägledningen förstärks i grundskolan. I projektet Modern arbetslivsorientering vill vi ha en samverkan mellan skolornas studie- och yrkesvägledare, lokala fackliga organisationer, branschorganisationer, näringslivet och den ideella sektorn.

Det finns en stor grupp elever som har svårt att nå målen i skolan. Det är viktigt att lärarna får möjlighet att prioritera tid med eleverna. Eleverna ska ha professionellt stöd till sitt lärande. En bra pedagogisk verksamhet i skola och förskola kräver att personal är befriade från onödig byråkrati och garanteras tid för planering och kompetensutveckling. Lärare ska i första hand jobba med att planera, genomföra och utvärdera undervisning. Därför måste annan personal finnas som kan avlasta lärarna, så att lärarna kan koncentrera sig på det pedagogiska uppdraget.

Fritidshemmen fyller en viktig funktion genom att ge skolbarn en meningsfull fritid i närvaro av vuxna. En samlad skoldag, med skola och fritidshem i samverkan, utgör en helhet för barnen.

 

Vård- och omsorgsnämnden

 Antalet äldre ökar samtidigt som vi lever längre. Vid ökad ålderdom ökar också antalet äldre med demenssjukdom. Vänsterpartiet vill därför att kommunen ska erbjuda all personal inom äldreomsorgen kompetensutveckling inom demensvård.

Vänsterpartiet vill ha en omsorg där vårdtagarna möts av kompetent personal som har tid att utföra sitt arbete, men även hinna med den där extra stunden som skapar trivsel och trygghet.

Vi vill ha en omsorg att lita på, med goda anställningsförhållanden och medarbetare som känner att de kan påverka sin arbetsmiljö och arbetsplats. Vi vill att det ska finnas en god samverkan mellan fackförbund och kommunen som arbetsgivare.

Administration som inte är direkt kopplad till vårdarbetet behöver minska. Istället vill Vänsterpartiet se en tillitsbaserad vård som möjliggör delaktighet. Behov och professionalitet måste få styra, inte verklighetsfrånvända styrmodeller.

En av förutsättningarna för en god omsorg är att man möts och kan kommunicera med personalen på det språk man talar. Vi vill därför att kommunen utreder vilka språkkompetenser som finns inom omsorgen utifrån hur behovet ser ut idag och framöver.

Äldres depression och psykiska ohälsa missas tyvärr ofta av såväl vården som närstående. Depression och självmord är betydligt vanligare bland äldre än bland yngre. Vänsterpartiet vill att kommunen upprättar en handlingsplan för att förebygga självmord. Vi vill också att kommunen satsar på aktivt uppsökande verksamhet som arbetar med de äldres välmående. Alldeles för många besväras av ensamhet. Träffpunkternas verksamheter ska stödjas och gärna samlokaliseras med andra verksamheter, så att ett ökat öppethållande kan uppnås.

Även hos den äldre generationen är missbruk något som bör tas på största allvar. Vi vill att rutiner införs inom hemvård och hemservice för hur man hanterar misstanke om missbruk, då undersökningar visar att en del äldre med missbruksproblem inte får de stöd de behöver.

Med krafttag för en god arbetsmiljö för personalen i kombination med kompetent personal som arbetar självständigt med tillit från kommunen, är vi övertygade om att vi kan skapa en god äldreomsorg att lita på.

En viktig del av omsorgen utgörs av omsorg av personer med olika funktionsvariationer som behöver stöd i sin vardag för att kunna leva livet fullt ut. Vänsterpartiet anser att personlig assistans är en mänsklig rättighet.

Vi vill att Helsingborg ska vara ett föredöme när det kommer till tillgänglighet och stöd för funktionsvarierade. Vi föreslår en långsiktig och övergripande planering gällande byggandet av särskilda boenden. Kommunen ska snabbare kunna erbjuda plats för den som beviljats särskilt boende.

Tidigare har det funnits ett Brukarstödscentrum i Helsingborg, som drevs av DHS, dit människor med funktionsnedsättningar kunde vända sig för att få individuella råd och stöd. Där kunde man t ex få hjälp med att överklaga ett beslut från försäkringskassan eller kommunen eller be om tips på var man kan söka pengar för rehabilitering eller var man kan hitta fonder, som kan bidra till inköp av en rullstol för basketspel. Vänsterpartiet vill att nämnden ges i uppdrag att utreda en återstart av ett Brukarstödscentrum, hur det skulle kunna organiseras och den årliga kostnaden för detta.

Vänsterpartiet har varit starka motståndare till att låta privata utförare sköta verksamheten på äldre- och LSS- boenden. Både personal och boende har framfört starka klagomål på de privata bolagen. Vänsterpartiet vill därför att de verksamheter, som privatiserats och numera drivs av vinstdrivande företag, återtas i kommunal regi när avtalen går ut och att personalen erbjuds anställning inom kommunen.

Några av våra äldreboenden drivs redan framgångsrikt i intreprenadform, vi ser gärna att detta utvecklas liksom självstyrande grupper inom hemvård och hemservice. Vi välkomnar också andra alternativa driftsformer som inte har vinstsyfte som mål, t ex personalkooperativ eller IOP, idéburet offentligt partnerskap, som innebär att den offentliga sektorn skriver ett samverkansavtal med en idéburen organisation. Vi ser också gärna fler typer av boenden, t ex mellanboenden.

Vänsterpartiet vill att heltid är normen, med möjlighet till deltid för den som vill. Delade turer ska definitivt bort, de anställda ska inte behöva välja mellan delade turer eller längre arbetspass och mer helgarbete.

För Vänsterpartiet är målet en arbetstidsförkortning. Vi vill se ett arbetsliv där man både orkar arbeta, göra ett bra jobb och leva utanför jobbet. Inte minst inom omsorgsyrken arbetar många ofrivilligt deltid då arbetet är krävande, vilket skulle innebära att vårt krav på sex timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka för dessa skulle innebära att deltid blir heltid.

Omsorgen har både höga sjuktal och står inför utmaningen att rekryteringsbehovet är stort. Man ser runt om i landet att där man kortat arbetstiden, så minskar också sjukskrivningarna och personalen trivs, orkar jobba mer och har mer tid för återhämtning. Det finns kostnader i det men det finns också mycket att tjäna på det för varje enskild medarbetare och vårdtagare. Vi föreslår därför att 30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön införs på försök under en tre-årsperiod på en enhet inom vård och omsorg. Vi vill också att följeforskning kopplas till detta som belyser hur den psykiska och fysiska hälsan hos de anställda påverkas av arbetstidsförkortningen, vilka kvalitetsförändringar som kan ses i det utförda arbetet och vilka samhällsekonomiska vinster som kan göras av andra offentliga aktörer till följd av projektet.

 

Stadsbyggnadsnämnden

Vänsterpartiet vill att Helsingborg ska vara en smart stad för alla, oavsett om du vill bo i staden eller på landsbygden.

Att samhällets utformning och vår boendemiljö påverkar oss och vår hälsa är känt. Hur vi förflyttar oss, var vi arbetar, hur vi umgås och när påverkas av stadens utformning och formar våra liv. Politiska beslut lägger grunden för hur våra bostadsområden och offentliga rum planläggs och bebyggs: bokstavligen hur vi bygger vårt framtida samhälle. Forskning visar att alla vinner på ett mer jämlikt samhälle och en mer jämlik stad.

Bostäder uppstår inte ur intet utan de planeras och genomförs utifrån politiska beslut. Staden kan vid markanvisningar skriva in att ett visst antal bostäder ska vara hyresrätter, ett visst antal bostadsrätter eller annat ägt boende. Vi vil att i alla bostadsområden ska det finnas en mix av blandade boendeformer, både hyresrätter, bostadsrätter och villor. Alla har rätt till en dräglig bostadssituation och ingen skall behöva känna sig otrygg i det offentliga rummet.

Vi vill förtäta, bygga på höjden och stationsnära för att bevara grönytor, kolonier, åkermark och strandskyddet. Det går att bygga många bostäder på redan hårdgjorda ytor som p-platser, t ex på Adolfsberg, Rosengården och Stattena och på gamla industritomter, t ex på Berga, Gåsebäck, Planteringen och söderut. Samlade parkeringsanläggningar som parkeringshus gör det möjligt med en mer effektiv användning av marken.

En förtätning av bebyggelse innebär att vi tar tillvara på den mark och de platser som redan idag är planerade och utvecklar dessa till att få ännu fler funktioner. Vi kan bygga nya hus, parker, platser för aktivitet eller offentlig service i gluggar i städerna och i de mindre samhällena. Om staden växer genom förtätning minskar stadens miljöpåverkan, eftersom en tät bebyggelse minskar transportbehovet och framför allt behovet av att åka bil, vilket i sin tur leder till ett lägre koldioxidutsläpp per person. En tätare stad med fler flerfamiljshus och sammanbyggda hus kräver också ett lägre energibehov för uppvärmning.

Vi vill ha en stad där människor prioriteras före bilar. Vi vill stoppa genomfartstrafiken för personbilar och lastbilar på Drottninggatan-Järnvägsgatan, göra Stortorget bilfritt och minimera bilismen i stadskärnan. När bilismen minskar uppstår plötsligt nya stora ytor för människor. Miljön förbättras genom att buller och avgaser minskar. Stadsbilden förändras helt när bilvägar, som idag ofta är barriärer för gående, kan korsas. Längs vägarna uppstår utrymme för cykelvägar eller uteserveringar.

För att kunna skapa ett bilfriare centrum krävs att vi bygger ut kollektivtrafiken, intensifierar cykelplanen, lägger parkeringshus i stället för p-platser på strategiska ställen och på så sätt ser till att alla helsingborgare ges möjlighet att inte behöva ta bilen till centrum.

Den biologiska mångfalden ska värnas, det ska finnas platser för rekreation och för att utveckla och bevara vårt natur- och kulturarv. Bra jordbruksmark och strandnära ytor vill vi freda. Vi vill inte att fler naturreservat naggas i kanten, som hände med både Örby ängar och Pålsjö under den förra mandatperioden. Vi vill i stället att det bildas både fler naturreservat och våtmarker. Vi säger nej till att bygga bostäder på Mejeritomten, något som skulle hota både Fredriksdals museer och trädgårdar med dess unika genbank och odlingslotterna strax intill.

Helsingborg är också mer än centralorten, 25 % av befolkningen bor utanför stadsgränsen. Under många år har människor på landsbygden upplevt en urholkning av samhällsservicen. En levande landsbygd behöver service, inte enbart affärer utan även kollektivtrafik och digitalisering.

Där är våra stationsorter extremt viktiga för utveckling av bostäder samt offentlig service i kommunen. Bredbandsutbyggnaden samt kollektivtrafik är en viktig komponent för att skapa ett hållbart samhälle och minska behovet av transporter.

Helsingborgs kommun ska lika naturligt ta ansvar för landsbygden såsom för staden när det kommer till trygghet, offentlig service och utveckling.

 

Arbetsmarknadsnämnden

Arbetslösheten i Helsingborg är hög. Alla människor har rätt att få en möjlighet att försörja sig själv. För att fler ska kunna få ett jobb, krävs både en skola som fångar upp alla och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vänsterpartiet vill att Arbetsmarknadsnämnden inte ska behöva trappa ner utan intensifiera sitt arbete för att fler ska kunna få en utbildning eller annan åtgärd som leder till ett jobb. Vi vill därför att Arbetsmarknadsnämnden ska få använda 15 mnkr av det ackumulerade överskottet, varav 5 mnkr till att permanenta projektet Jobb på sikt och 10 mnkr till att förstärka vuxenutbildningen för både unga vuxna och äldre vuxna långtidsarbetslösa.

Många företag har svårt att nyanställa, eftersom det saknas personer med rätt yrkesutbildning. Det finns också ett behov av att anställa fler inom välfärden. Genom vuxenutbildningen ökar möjligheterna att få arbete inom olika bristyrken eller läsa vidare på universitet och högskola.

Staden ska därför ha en välfungerande vuxenutbildning med både grundskole- och gymnasieutbildningar och med olika yrkesutbildningar som matchar arbetsmarknadens behov, liksom ett nära samarbete med arbetsförmedling och olika branschorganisationer och företag. Vi vill att de, ofta framgångsrika, arbetsmarknadsprojekt som finns i olika bostadsområden ska fortsätta och utvecklas i fler delar av staden.

Utbildning har sitt eget berättigande och kan för många vara en väg till framtiden. Alla ska ha rätt att utvecklas och förkovra sig under hela sitt liv oavsett kön, ålder, klass eller etnicitet. Bra utbildning är ett sätt att minska klyftorna. Vänsterpartiet vill att vuxenutbildningen bedrivs i egen regi.

Vänsterpartiet vill att nyanlända snabbt ska få stöd med en kartläggning av sina kunskaper och kompetenser. Kommunen ska ta tillvara på både formell och informell kompetens. Det ska finnas snabba vägar för att validera kunskaper samt få stöd för ev. vidareutbildning eller annan kompetensutveckling. Det är i detta sammanhang viktigt att staden uppfyller sitt demokratiuppdrag och verkar för att människor snabbt blir aktiva deltagare i samhället.

Helsingborg har överlåtit att en stor del av undervisningen i svenska för invandrare (SFI) till privata företag. Omfattande kvalitetsbrister har uppdagats. För att kunna ha ett långsiktigt kvalitetsarbete vill vi återta all SFI-undervisning i kommunal regi när avtalen går ut. SFI-undervisningen behöver också ett förstärkt genusperspektiv, utbildningen ska både ge språkkunskaper och ha ett demokratiskt medborgarperspektiv.

Forskning visar att 70 % av alla med psykiska funktionsnedsättningar i Sverige är arbetslösa och upplever utanförskap i högre utsträckning än andra grupper med funktionsnedsättningar. 60 % av denna grupp har ingen strukturerad sysselsättning. Genom projektet Jobb på sikt har många personer med psykisk ohälsa kunnat börja arbeta eller studera och brutit sin isolering. De har äntligen fått en hjälp som fungerar med en icke-traditionell metod som forskningen erkänner. Jobb på sikt, arbetar med IPS, en metod som är evidensbaserad och klart mer framgångsrik än traditionella metoder för arbetsrehabilitering.

Jobb på sikt är en insats som fungerar, som sparar pengar åt samhället och som många köar till.  . Motsatsen är att de som i dag är med i projektet skulle kosta samhället stora summor pengar varje år i stöd eller bidrag, i stället för att ha ett arbete eller studera.  För att inte tala om den betydligt sänkta livskvalitén för den enskilde, som inte får fortsätta eller börja i projektet. Vänsterpartiet har motionerat om att vi vill att projektet ska fortsätta med samma samarbetspartners som tidigare, men som en permanent verksamhet med finansiering av staden och avsätter därför 5 mnkr för detta i budgeten.

I Helsingborg är barnfattigdomen högre än i många andra kommuner i Sverige. Enligt Barnombudsmannen levde år 2017 mer än var tionde barn i Helsingborg i barnfattigdom. Dessa barn bor i familjer där pengarna inte räcker till hyra och andra viktiga levnadskostnader. Inte minst barn till ensamstående föräldrar har ofta en mycket pressad situation.

En del av de barn och unga, som ingår i barnombudsmannens statistik, lever i familjer som har försörjningsstöd. Där har Helsingborgs stad möjlighet att göra en liten skillnad i dessa barns och ungas liv genom att bortse från att räkna med höjningen av underhållsstödet vid beräkning av försörjningsstöd.

Tack vare Vänsterpartiet och regeringen har i år barnbidraget och studiebidraget höjts för första gången sedan år 2006, båda höjdes med 200 kr i månaden. Också tack vare Vänsterpartiet och regeringen så har underhållsstödet för barn som är över 15 år höjts med 500 kr i år. Barn som är 11-14 år får en höjning med 150 kr.

En höjning av riksnormen har gjorts för att möta höjningen av barn- och studiebidragen, men ingen motsvarande höjning har gjorts för att möta höjningen av underhållsstödet. Att bortse från att räkna med höjningen av underhållsstöd i inkomstunderlaget vid ekonomiskt bistånd till en ensamstående förälder, anser Vänsterpartiet vore högst rimligt och har därför anslagit 2 mnkr till detta i budgeten.

 

Socialnämnden

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar för att sociala och inte bara ekonomiska aspekter vägs in i samhällsplaneringen. Verksamheten ska ha en helhetssyn på individen men också på sociala och strukturella samhällsproblem. Vi vill se en socialtjänst som är förtrogen med levnadsförhållandena i samhället och ser till att varje individ får information om sina rättigheter och får dessa tillgodosedda utifrån sina individuella behov. Vänsterpartiet vill att socialtjänstens förebyggande och uppsökande verksamhet ska vara prioriterad. Vi förstärker därför socialnämnden med 4 mnkr.

Många barn befinner sig dagligen i en påfrestande uppväxtmiljö, där de utsätts för misshandel, bevittnar våld mot sin ena förälder och/eller får ta konsekvenser av missbruk i familjen. Det finns barn och ungdomar som utsätter andra för brott och sig själva för allvarliga risker. Anmälningar om barn som far illa måste tas på allvar, liksom barns behov av stöd och skydd. Det är viktigt att de som arbetar med barn och unga i socialtjänsten har genus- och HBTQ-kompetens. Det förebyggande arbetet får aldrig stå tillbaka för tvångsinsatser och omhändertaganden.

Det förebyggandet arbete får inte heller begränsas på grund av ekonomiska aspekter. Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i en social kris. Socialtjänsten avspeglar hur solidariteten med utsatta människor fungerar i kommunen. Socialtjänsten arbetar utifrån barnens bästa i centrum. Den sociala barnavården ska förutom att skydda utsatta barn göra skillnad för dessa barns möjligheter till en bra framtid. Stöd behöver också ges till föräldrar till placerade barn.

Kampen mot missbruk är ett samhällsansvar. Staden bör på alla sätt verka för att människor inte fastnar i missbruk och att de som gjort det får professionell hjälp och vård. Rätten till vård får inte ifrågasättas och ska erbjudas så att kvinnor och män har lika möjligheter att bli fria från missbruk. Ett angeläget område för tidiga insatser är stöd till missbrukares anhöriga, inte minst till barnen. Socialtjänsten och sjukvården ska stödja och samarbeta med brukarorganisationer och självhjälpsgrupper. Socialtjänsten ska ha resurser att göra individuella uppföljningar. Vi vänder oss dock kraftfullt mot alliansens motiv för varför man vill satsa på insatser för personer med missbruks-, beroende- och psykiatrisk diagnos. I Vänsterpartiets värld vill vi göra detta för att hjälpa den enskilda människan, inte för citybildens skull.

Vänsterpartiet ser positivt på nämndens aktiva arbete för att öka brukarinflytandet genom att systematiskt både involvera och fråga brukarna om deras uppfattning. Brukarnas ideella föreningar gör även de ett ovärderligt arbete och det vill vi att kommunen ska stödja och uppvärdera.

Ingen i Helsingborg ska behöva gå hemlös. Det är utmärkt att Helsingborg fortsätter med “Bostad först”-modellen, som visat sig vara mycket framgångsrik. Vi vill att ”Bostad först”-programmet kraftigt utökas. Men de bostäder, som finns i detta program, är inte alltid en lösning. En viss form av kollektivt akutboende kommer alltid att behövas som komplettering och i nuläget behöver detta utökas. Allt för många kan i nuläget inte ens räkna med en plats på ett akutboende. Vår uppfattning är att den generella välfärden ska generera en bostadspolitik där alla medborgare har rätt till ett eget hem. Innan detta mål uppnås måste staden också tillvarata och stödja frivilliga resurser när inte stadens egna boenden räcker till.

Vänsterpartiet vill att kvinnor som blir utsatta för våld i nära relationer får den hjälp och det stöd de behöver. En handlingsplan mot våld mot kvinnor ska användas, utvecklas och utvärderas. Kvinnor med missbruk och/eller psykisk ohälsa är en utsatt grupp, som också särskilt bör uppmärksammas. Det viktiga nätverksarbete som startat i Helsingborg mot människohandel och prostitution måste också fortsätta.

Vi vill att Helsingborgs stad stödjer Kvinnojourens verksamhet kraftfullare än idag, och då även när det gäller att trygga kvinnors situation efter jourboendet. Kvinnojouren har slagit larm om att kvinnor, som levt gömda, har mycket svårt att hitta ett eget boende och starta om livet efter tiden på en kvinnojour. Vi vill därför att dessa kvinnor, med eller utan barn, beaktas i det bostadssociala programmet, en social förtur för dessa till en lägenhet borde vara prioriterat.

Vi vill att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck tas på största allvar och att tidigt stöd ges till unga som lever i en miljö med hedersproblematik. Detta kräver ett nära samarbete mellan skolan, elevhälsan och socialförvaltningen.

Sverige har länge varit ett land med lägre kriminalitet än andra länder. Det har en direkt koppling till att vi haft ett starkt välfärdssamhälle med relativt små klyftor. Idag förändras det i rasande tempo och klyftorna ökar och med dem också otryggheten och våldet. Jämlikhet är den bästa medicinen mot kriminalitet. Att få fler människor att känna sig inkluderade i vårt gemensamma samhälle skapar en trygg stad.

Det är ett fåtal som står för de mesta av våldet i Helsingborg. Vänsterpartiet ser positivt på insatser till de som vill ha hjälp att lämna det kriminella livet. Vi ser också att en öppen stad där människor rör sig, är mycket effektivare än övervakning och kontroll. Socialt förebyggande arbete har länge fått stå tillbaka i budgetprioriteringar, vi vill lyfta fram det arbetet som avgörande för att skapa en trygg stad för alla.

 

Idrotts- och fritidsnämnden

Barn och unga ska ges samma rättigheter och möjligheter till en meningsfull fritid fri från könsstereotypiska mönster. Vi vill sänka avgifter som kan vara ett hinder för de med knappa resurser, det ska inte vara plånboken som avgör vem som ska ha möjlighet till kreativitet, fritid och idrott.

Staden ska erbjuda gratis sommaraktiviteter som simskola, idrott och kulturaktiviteter till alla barn. Genom att barn får testa olika aktiviteter väcks nya intressen.

En meningsfull fritid är en förutsättning för demokratisk delaktighet. Vänsterpartiet vill uppmuntra ett allsidigt föreningsliv. Viktigt är att se över hur staden hjälper mindre föreningar så att vi både ökar delaktigheten i föreningen och rekryterar nya medlemmar, får fler föreningar och fler i de olika stadsdelarna, i stället för några dominerande. Vi vill att tjejers aktiviteter uppmuntras och stödet ökas, i dag går en större andel av pengarna till killars aktiviteter. Vi vill att det ska finns ett tydligt jämställdhets-, jämlikhets- och integrationsperspektiv i stödet till föreningar.

Vi vill att aktiviteter och mötesplatser finns i hela staden. Fritidsgårdar och andra mötesplatser med generösa öppettider är viktiga för att ta tillvara barns och ungas engagemang, kreativitet och vilja. Barn och ungdomar ska kunna påverka sina mötesplatser och ses som resurser.

Vänsterpartiet vill också ha generationsöverskridande mötesplatser/ allaktivitetshus, där både unga och vuxna helsingborgare kan mötas, likaså personer med funktionsvariationer.

Vi vill att stadens fritidsgårdar och mötesplatser aktivt jobbar med att både flickor och pojkar ges makt, resurser och utrymme. Fritidsgårdar och mötesplatser liksom föreningslivet har en viktig roll i frågor som berör inkludering, jämställdhet och delaktighet. Alla ungdomar oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck ska känna sig välkomna, sedda och bekräftade.

Några av stadens verksamheter är redan HBTQ-certifierade såsom Dunkers utställningar/scenkonst och entréer som blev HBTQ-certifierade våren 2016, Kulturskolan har sedan också blivit det. Vi vill att detta arbete nu också startar på fritidsgårdarna, med målet att HBTQ-certifiera stadens samtliga fritidsgårdar/aktivitetshus. Vi föreslår också att detta finansieras av Kommunstyrelsen. Målet är att synliggöra normativa mönster, ge verksamheter verktyg för att kunna arbeta medvetet med normkritik och att skapa en miljö där alla känner sig inkluderade.

För att kunna tillgodose människors behov av rörelse krävs satsningar i hela staden. Det krävs en utbyggnad av användarvänliga lekplatser för de små barnen, spontanidrottplatser, parker och idrottsanläggningar som kan användas både av föreningar och spontant av människor som vill träffas och idrotta.

Resurser ska fördelas efter behov och vid underhåll eller nybyggnation ska alla delar av staden, inte minst ytterområdenas behov, beaktas.

Staden ska vara generös med att upplåta stadens anläggningar för såväl organiserad som spontan fritidsaktivitet. Idrotts- och gymnastikhallar i skolbyggnader och skolgårdar ska kunna användas aktivt på kvällar och helger året runt. Tillräckligt med alternativ måste finnas, så att både föreningslivet och spontanidrotten har platser att vara på.

I rapporten Ung livsstil framkommer det att många unga inte kan delta i aktiviteter p g a att kostnaderna är för höga. Vi vill att lovaktiviteter och lägerverksamhet ska erbjudas barn och unga till inga eller låga avgifter.

Nu finns en brist på hallar i staden, Helsingborg har t ex dubbelt så många invånare per hall som Landskrona och Lund. Det finns också en brist på specialhallar, t ex för gymnaster, simmare och friidrottare. Vänsterpartiet har därför skrivit en motion om att detta behöver utredas, kostnader tas fram och alternativa placeringar diskuteras, allt i samarbete med föreningslivet. Vi vill redan nu tidigarelägga en hall på Fredriksdalsområdet och att arbetet med denna påbörjas 2019.

Även flera föreningar med behov av specialhallar är trångbodda. Eftersom vi i vårt förslag plockat bort både Landborgsgaraget och ett nytt stadsbibliotek, finns det i stället utrymme i plan 2020-2025 för någon/några specialhall/-ar. Vi vill därför att nämnden ges i uppdrag att i samarbete med berörda föreningar utreda kostnader och alternativa placeringar för gymnastik-, friidrotts-, sim- respektive ishall, detta för ställningstagande i kommande års budget.

 

Kulturnämnden

Kultur måste få kosta pengar och ta plats, speciellt om vi menar allvar med att den ska finnas för alla. Kultur kan förändra en stad till det bättre och ge människor trygghet och självförtroende att ta plats och kräva sin rätt. För Vänsterpartiet är kultur en självklar del av välfärden, som inte kan prioriteras bort. Kulturen har ett eget värde som inte behöver motiveras av andra nyttoaspekter.

I dag är kulturområdet i Helsingborg underfinansierat. Vänsterpartiet vill därför att Kulturnämnden ska få använda 9 mnkr av det ackumulerade överskottet, varav 3 mnkr för att möta besparings-betinget och 6 mnkr till biblioteksverksamheten.

All samhällsplanering måste ha inslag av kultur. I stadsplaneringen spelar lokaliseringen av mötesplatser, kulturella händelser och institutioner en viktig roll. Möjligheten att utöva och möta kultur i sitt eget bostadsområde är viktig.

Yttrandefrihet, fri åsiktsbildning och fritt kunskapsutbyte är avgörande förutsättningar för demokratin. Biblioteken spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle och de är högt skattade av helsingborgarna. Det märks i besökssiffrorna, över en miljon besökare årligen. Men biblioteken i Helsingborg har under en följd av år varit underfinansierade. Det märks på områdesbiblioteken, men inte minst på stadsbiblioteket.

Vänsterpartiet har länge slagits för ett nytt stadsbibliotek, för några år sedan föreslog vi att ett nytt stadsbibliotek skulle byggas på Ångfärjetomten. I takt med att både omvärlden och staden förändras, uppstår nya behov och därmed behövs också nya lösningar. Vi föreslår nu i stället för ett renodlat bibliotek ett medborgarhus typ Dokk1 i Århus, ett hus för människor med medborgarservice, med platser för möten och upplevelser, men också med plats för böcker.

2015 fick kulturnämnden i uppdrag att leda arbetet med att utveckla mötesplatser i stad och på landsbygd i stadens regi. Vänsterpartiet vill att detta arbete nu intensifieras, inte minst mot bakgrund av att den utredning av antalet områdesbibliotek och deras lokalisering, som presenterades hösten 2016, lagts på hyllan. Staden behöver sociala mötesplatser, som kan hysa både olika offentliga verksamheter och föreningslivet. Dessa mötesplatser ska finnas i närområdet, småskaligheten är viktig. Områdesbibliotekens lokala förankring som platser för information och möten kan utvecklas och de kan gärna finnas i flexibla lokaler som kan användas till flera funktioner, t ex i närheten av eller inrymda i skolor, fritidsgårdar, träffpunkter, familjecentraler eller service och vård. Det senaste områdesbiblioteket är det i Rydebäck, som byggdes på 1970-talet. Staden har växt åtskilligt sedan dess, en översyn behövs.

En människa, som ges bra möjligheter att uttrycka sig, kommunicera med andra och har inflytande över sitt eget liv, blir en människa som är stark och trygg i sin egen identitet. Vänsterpartiet anser att barn och unga ska ha rätt att både ta del av ett rikt kulturliv och möjlighet att skapa själva. Utbud och aktiviteter ska finnas i hela staden så att barn och unga kan välja det som passar dem själva bäst.

Vänsterpartiet har länge krävt att Kulturskolan ska finns i olika stadsdelar, så att barn från hela Helsingborg ges större möjlighet att delta i verksamheten. Vi välkomnar därför förslaget att flytta ut Kulturskolans verksamhet i olika bostadsområden. Vi vill att ingen ska behöva köa, utan alla unga som vill ska ges möjlighet att delta i skapande verksamhet. Avgifterna ska vara låga, på sikt vill vi att kulturskolan ska vara avgiftsfri.

Vi vill satsa på både bredd och spetskultur, på både det fria kulturlivet och på Helsingborgs olika institutioner. Institutionerna och den fria kulturen behöver och berikar varandra. Genom stöd till föreningar och projekt vill vi stödja både professionella kulturarbetare och amatörer. Vi vill satsa på att kultur ska finnas i hela Helsingborg, inte bara i centrum, men också öka resurserna till kulturområdet som helhet. Vi vill att nämnden utreder förutsättningarna för att införa t ex ateljé- och lokalstöd samt stödformer kring kollektivverkstäder.

Ett fungerande kulturliv kräver kontinuitet. Det finns i Helsingborg idag en tendens att premiera en jippokultur i samband med exempelvis festivaler. Vi vill som motvikt till detta betona basverksamheternas betydelse och behovet av kontinuitet för att vi ska kunna ha ett kulturliv och kulturverksamheter, som kan överleva och fungera året runt.

ICORN är ett internationellt nätverk av fristäder för författare, musiker, bildkonstnärer och andra professionella kulturskapare från länder med beskuren yttrandefrihet. Vänsterpartiet vill att Helsingborg även fortsatt ska vara med i ICORN, därmed också ta emot en ny fristadskonstnär år 2019 samt att detta i likhet med tidigare finansieras av Kommunstyrelsen.

Fastighetsnämnden

Fastighetsnämnden förser det bostadssociala programmet med bostäder. Vänsterpartiet vill att arbetet med det bostadssociala programmet stärks och då inte minst arbetet med att få fler privata hyresvärdar med i programmet. I detta sammanhang vill vi betona vikten av att se till att det finns en spridning av lägenheter i alla de olika stadsdelarna.

Alla ska känna sig välkomna i det offentliga rummet. Vänsterpartiet vill att ett normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra hela stadens arbete. Som ett led i detta har vi lämnat en motion om att alla toaletter i stadens publika verksamheter blir transinkluderande och könsneutrala. Steg två är att alla toaletter i stadens verksamheter blir könsneutrala. Vi vill också att det vid all nybyggnation och vid renovering av lokaler där det finns omklädningsrum, även byggs könsneutrala omklädningsrum.

Vänsterpartiet välkomnar uppdraget att optimera nyttjandet av stadens lokaler genom att bokningar samlas i ett digitalt bokningssystem, så att det är enkelt för föreningarna att ta del av det. Vi föreslog redan 2015, i en motion tillsammans med S, att lokalbokningssystemet borde ses över och förenklas.

Miljönämnden

Miljönämnden har den viktiga rollen att kontrollera att lagar som rör miljö och hälsa följs, att följa tillståndet i luft, mark och vatten och informera om miljötillståndet i staden. Med tillsyn, rådgivning och strategiskt miljöarbete arbetar man för att Helsingborg blir en hållbar stad.

Vänsterpartiet gillar Miljönämndens mål för 2019, att fortsatt vara ledande i miljö- och klimatfrågor.

Vi vet att förvaltningen, om än liten, har många kompetenta medarbetare. Helsingborg har två gånger vunnit pris som bästa miljökommun. Men än finns det mycket att göra om Helsingborg ska bli en stad som vi stolt kan lämna över till kommande generationer.

Den enskilt största utmaningen för framtiden är sannolikt de klimatförändringar som orsakas av oss människor. Om vi ska kunna lämna över ett samhälle i hållbar utveckling till nästa generation måste vi agera betydligt kraftfullare än idag.

Denna sommar har vi alla upplevt effekterna av ett förändrat klimat. Vädret kommer att bli mer extremt genom mer frekventa värmeböljor delar av året och svårare översvämningar under andra. Klimatförändringarna är mänsklighetens ödesfråga. Därför måste vi kraftigt minska utsläppen nu och samtidigt ställa om samhället för att klara av ett mer extremt väder.

Utsläppen och bullret från trafiken behöver minska kraftigt. Resandet behöver ställas om från privatbilism till hållbara alternativ. Samhällsekonomiskt finns stora vinster om vi prioriterar kollektivtrafik och cykel framför bilträngsel. Vi vill öka odlingsytor och växthus i staden för lokal matproduktion och öka andelen vegetarisk mat i kommunens verksamheter. Vi vill främja biogas och laddningsmöjligheter för elfordon. Kollektivtrafiken ska köras på förnybart och bostadsbyggandet ska bli mer klimatsmart.

När vi vänsterpartister driver på för avgiftsfri kollektivtrafik och omställning till hållbara resealternativ gör vi det både av klimat- och rättviseskäl: Människor med lägre inkomster reser i mycket mer kollektivt, medan de rikaste kör mer bil. För oss är detta klimaträttvisa. Det är de rikaste som släpper ut mest och som därför ska bidra mer till offentliga investeringar för en grön omställning av samhället.

Parallellt med detta måste Helsingborg också rustas för att hantera effekterna av ett förändrat klimat. Helsingborgs läge vid havet ökar risken för svåra översvämningar i framtiden. Därför måste stadsplaneringen anpassas utifrån detta. Planteringar och gröna ytor behövs för att svalka under heta sommardagar och för att suga upp vatten vid svåra skyfall, liksom vattendrag och våtmarker.

I kretsloppssamhället är återanvändning av alla resurser viktig. Avfall ska i första hand återanvändas, i andra hand återvinnas och i sista hand förbrännas.  Att återanvända, finna nya användningsformer i stället för att kassera, är ett område under utveckling.

Plast är ett av vår tids största gissel. Mikroplast i haven är ett allt mer uppmärksammat miljöproblem. Samtidigt som konstgräsplaner är viktiga för att helsingborgarna ska kunna idrotta året runt, så är planernas fyllnadsmaterial en av de största källorna till mikroplaster som kan hamna i vattendrag och hav. Det är därför positivt att miljönämnden tagit fram riktlinjer för hur staden ska minimera miljöpåverkan från konstgräsplaner.

Vänsterpartiet har agerat för ett lokalt förbud för icke-nedbrytningsbara plastpåsar, som vi anser kan göras genom att det skrivs in i avtal med torghandlare och andra som hyr av staden vid marknader och festivaler. Och i väntan i ett nationellt förbud, skulle Vänsterpartiet välkomna frivilliga överenskommelser med stadens handlare. Alternativ finns, i flera länder finns redan ett förbud.

Valnämnden

Vänsterpartiet ser positivt på att Valnämnden fått ett nytt utökat uppdrag, att arbeta med demokratifrågor för att öka valdeltagandet. I årets val, liksom tidigare år, skiljde sig valdeltagandet markant mellan olika stadsdelar. I vissa valdistrikt gick många till vallokalen, som till exempel Rydebäck S där 94,4% röstade och Laröd V, där motsvarande siffra var 93,1%. Medan betydligt färre röstade i andra stadsdelar, endast 60,5% på Högaborg V oh 63,1% på Drottninghög V.

 

Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt

Hållbar stadsutveckling

Klimatfrågan innebär inte bara en allvarlig och akut utmaning. Det är också en historiskt unik möjlighet att tillsammans bygga ett bättre och mer hållbart samhälle. Den omställning vi vill genomföra leder till ett rikare, mer jämlikt och demokratiskt samhälle med utvecklad välfärd och ökad livskvalitet, där ekonomin drar åt samma håll som de ekologiska och sociala behoven, istället för att som idag undergräva dem.

Vänsterpartiet vill att satsningar på förnybar energi ska öka genom bland annat fler solceller på tak och solcellsparker. Vi vill också att staden ska ställa hårda klimatkrav vid bostadsbyggande och i upphandlingar.

För att vi ska ha möjlighet att planera nya och moderna bostäder och stadsdelar och byar behöver vi tillsammans ta tillvara på allmännyttan, inte minska beståndet utan förvalta och utveckla det vi har. Därför vill vi se ett stopp för utförsäljningen av allmännyttan. Vi vill också att allmännyttan bygger fler bostäder med rimliga hyror.

Ett socialt hållbart samhälle bygger för alla människor. Vi anser att Helsingborg kan lära av andra kommuner, där byggtakten är hög också vad gäller hyresrätter och där hyrorna ligger på nivåer, som även låginkomsttagare mäktar med.

Vänsterpartiet har föreslagit en ny typ av hyresmodell, Vänsterhyror, som innebär 30 procent lägre hyror i nyproduktion. Förslaget finansieras genom att hyrorna baseras på låneräntan istället för den kalkylränta som man normalt sätter hyrorna utifrån. Den lägre hyran gäller under tio år för att sedan omförhandlas. Med denna modell har fler råd att bo i en nyproducerad hyresrätt. Modellen har utvecklats av det allmännyttiga bostadsbolaget Örebrobostäder och har gett goda resultat: fler hushåll har råd att efterfråga det som byggs och hyresvärden slipper stå med outhyrda lägenheter. En modell som vi föreslår att framöver också Helsingborgshem använder sig av.

Helsingborgs stad som arbetsgivare

De anställda är kommunens främsta resurs. Vänsterpartiet vill att Helsingborgs stad ska vara en bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor och ett föredöme för andra arbetsgivare.

Vänsterpartiet vill kraftigt minska antalet timanställda och visstidsanställda i stadens verksamheter. Vi vill så långt möjligt att tim- och visstidsanställningar omvandlas till fasta schemalagda tjänster med heltid som norm, deltid en rättighet. Vi vill att staden ska ha egna vikariepooler för merparten av vikarierna och att dessa har tillsvidareanställningar. Detta ger både en bättre personalförsörjning och högre kvalitet i verksamheten. Det handlar också om anständiga arbetsvillkor, deltids- och visstidsanställda har ofta också lägre löner, mindre möjlighet till kompetensutveckling och sämst möjlighet att påverka på jobbet.

På kommunens arbetsplatser ska det inte förekomma någon diskriminering. Personalens sammansättning ska prägla det omgivande samhället. Flerspråkighet och flerkulturell erfarenhet ska ses som en merit vid anställningar. Vi vill att Helsingborg ska vara en förebild när det gäller att anställa personer med funktionsvariationer.

Vi vill att staden satsar på att förebygga dåliga arbetsmiljöer. Alla skall ha möjlighet att jobba ett helt arbetsliv, utan att bli sjuka av sitt jobb. Vi vill därför att staden som arbetsgivare i samtliga sina verksamheter arbetar aktivt med förebyggande åtgärder och friskvård.

Vi vill också att staden framförallt använder egen kunnig personal i stället för dyra externa konsulter. På detta sätt tar vi både tillvara på personalens kompetens och minimerar kostnaderna.

Sänkta arvoden

I Helsingborg är sedan 2006 kommunalrådsarvodet kopplat till riksdagsledamöternas arvode.

I slutet av 2006 drev den styrande femklövern igenom att kommunalrådens arvoden ska följa riksdagsledamöternas arvode och arvodet höjdes med 25%, från 39.700 kronor i månaden till 49.200.

Vänsterpartiet tycker att det inte är rimligt att ett kommunalråd på heltid i Helsingborg i dag har 66.900 kr i månadsarvode. Vi föreslår att arvodet för ett heltidsuppdrag som kommunalråd i Helsingborg ska vara 75 procent av en riksdagsledamots arvode och att alla övriga fasta och rörliga arvoden, som är kopplade till kommunalrådsarvodet, sänks med 25 procent.

Även med dessa justeringar så har de högsta politikerna en långt högre lön än många av både stadens anställda och invånare. Men vi anser att om stadens förtroendevalda sänker sina arvoden med 25 procent, är detta ändå en viktig markering. För oss i Vänsterpartiet är att vara politiker ett förtroendeuppdrag, inte en karriär som man ska bli rik på. Sedan 1998 har riksdagsledamöternas grundarvode ökat från 30 300 till dagens nivå, 66.900 kronor per månad, en långt större ökning än vad de flesta andra yrkesgrupper fått. Även i riksdagen har Vänsterpartiet flera gånger yrkat på sänkta arvoden för riksdagsledamöter, men detta har hittills varje gång avslagits.

Interndebiteringar

Systemet med interndebitering mellan enheter är arbetskrävande och tenderar därför också att bli onödigt dyrt. Vänsterpartiet tycker att det är positivt att en teknisk justering gjorts i budget 2019 för vissa förvaltningsövergripande projekt i syfte att minska interndebiteringar och därmed administrativt arbete och kostnader.

Alla system har sina för– och nackdelar och måste kontinuerligt ses över och utvärderas så att skattemedel används på det mest effektiva sättet. Av detta följer att vilka ekonomistyrningsmodeller, som ger bäst effekt, kontinuerligt måste prövas.

Samarbete mellan kommunala verksamheter kan utföras i projektform inom bestämda ramar utan att kostnaderna för medverkan debiteras annan verksamhet. Vi vill därför att stadslednings-förvaltningen ges i uppdrag att utreda konsekvenserna av att helt eller i hög utsträckning avskaffa interndebiteringen mellan olika enheter inom staden.

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Staden har en handlingsplan för förebyggande av våldsbejakande extremism. Denna är från 2016 och handlar mycket om den våldsbejakande islamitiska extremismen, mindre om andra extrema grupper.

I Helsingborg har under senare år RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, attackerats av nazistiska grupper. I deras lokaler upptäcktes skotthål förra året. RFSL har blivit utsatt för hot ett flertal gånger.

Senaste åren har Pridefestivaler i Helsingborg saboterats och Pride-flaggor bränts. Vi vet att HBTQ-personer inte känner sig trygga i Helsingborg och att många väljer att lämna staden på grund av detta. Medlemmar i KKSB, Kulturkontoret Snickeboa, har också upprepade gånger blivit utsatta för hot och deras lokaler har blivit förstörda. Denna kulturförening tar tydligt ställning mot fascism och sexism. Vidare växer hatet mot muslimer och mot judar. Vänsterpartiet vill därför att staden tar fram en ny handlingsplan mot våldsbejakande extremism för att motverka våldsbejakande extrema rörelser och rekrytering av unga människor till dessa rörelser.

Galoschan

Vänsterpartiet har som bekant länge slagits för ett nytt stadsbibliotek, för några år sedan föreslog vi att ett nytt stadsbibliotek skulle byggas på Ångfärjetomten. I takt med att både omvärlden och staden förändras, uppstår nya behov och därmed behövs också nya lösningar.

I stället för ett renodlat nytt stadsbibliotek vill Vänsterpartiet nu föreslå ett medborgarhus typ Dokk1

i Århus. Det skulle i likhet med beskrivningen för Dokk1 vara ett hus för människor – med medborgarservice, med platser för möten och upplevelser, men också med plats för böcker. Som ett arbetsnamn föreslås Galoschan.

Vi föreslår att detta förvaltningsövergripande medborgarhus finansieras av Dunkerfonderna och att det placeras centralt på Söder. I likhet med hur vad som skulle rymmas i Dokk1 togs fram under olika workshops, vill vi att helsingborgare, stadens personal, organisationer, föreningsliv etc involveras och får vara delaktiga i denna process. Genom att detta finansieras av Dunkerfonder, kan investeringskostnaden för ett planerat stadsbibliotek i plan 2020-2025 i stället frigöras för andra viktiga investeringar.

 

 

 

 

 

Investeringsbudget 2019 samt plan för 2020-2025

 

Landborgsgaraget

Vänsterpartiet motsätter sig bygget av ett garage för 600 bilar i Landborgen till en i nuläget beräknad

kostnad av en halv miljard. Vi tycker att det redan innan byggstart är en föråldrad idé, detta är inte

framtidens sätt att hantera trafiklogistiken i centrum, utan tvärtom. En hiss eller annan lösning på två-tre strategiska ställen för att göra det enklare att ta sig upp och ner för Landborgen för gående med eller utan cyklar, rullatorer, rullstolar eller barnvagnar kan mycket väl byggas utan att ett omfattande ingrepp görs i den både natur- och kulturkänsliga miljön.

Vi plockar därför ut denna investering ur investeringsbudgeten och frigör därmed 10 mnkr som i stället kan användas i driftbudgeten för 2019. Det statliga stöd som är avsatt för cykelinvesteringar kan omförhandlas för att i stället användas till andra lösningar för att förbättra för cyklister, t ex hissar eller andra lösningar för att ta sig upp och ner för Landborgen.

Idrottshall på Fredriksdalsområdet

Många föreningar vittnar om bristen på hallar i staden. De föreningar som har träningstider i Arenan får ofta flytta till andra lokaler, när Arenan mycket ofta är uppbokad för andra aktiviteter. Detta leder i sin tur ofta till rockader och ledarna får ett styvt jobb med att schemalägga och informera om var kommande träningar ska vara. Vänsterpartiet vill därför tidigarelägga starten för en idrottshall på Fredriksdalsområdet från 2020 till 2019 samt att planering av denna hall görs i samarbete med berörda föreningar.

 

 

Cykelvägar, felande länkar

Det återstår än många felande länkar för att Helsingborg ska bli en ledande cykelstad. Inte minst ur säkerhetssynpunkt är detta en viktig faktor. Vänsterpartiet vill öka takten och därför öka den avsatta posten för felande länkar för planperioden med 20 mnkr, fördelat på 3 mnkr 2020, 4 mnkr 2021, 4 mnkr 2022, 5 mnkr 2023 och 4 mnkr 2024; dvs från totalt 30 mnkr till 50 mnkr.

 

Åtgärder enligt cykelplan

Även här vill Vänsterpartiet öka investeringstakten. Det statliga stöd till Landborgskopplingen som är avsatt för cykelinvesteringar, anser vi ska omförhandlas. I stället skulle detta kunna användas till nya lösningar, som till exempel en hiss eller annan teknisk lösning på två-tre strategiska platser, för att både cyklister och andra enklare och säkrare ska kunna ta sig upp och ner för Landborgen. Vänsterpartiet föreslår därför en fördubbling av posten för åtgärder enligt cykelplan för planperioden med 27 mnkr, fördelat på 5 mnkr 2020, 10 mnkr 2021, 5 mnkr 2023 och 7 mnkr 2024; dvs från totalt 53 mnkr till 80 mnkr.

Solceller

Även om Helsingborgs stad ligger relativt väl till när det gäller solenergi, kan mycket mer göras. Det är också med förvåning vi noterat att inga investeringar i solcellsanläggningar finns upptagna i planen för åren 2020-2025. Vänsterpartiet vill att Helsingborg ligger i framkant när det gäller alternativa energislag och föreslår därför en ökning med 39 mnkr, fördelat på 13 mnkr 2021, 13 mnkr 2022 och 13 mnkr 2024; dvs från totalt 12,1 mnkr till 51,1 mnkr.

 

Våtmarker

Uppemot en fjärdedel av Sveriges ursprungliga våtmarker har försvunnit till följd av utdikning och uppodling. Många växter och djur är beroende av våtmarker, och nitton procent av Sveriges rödlistade arter förekommer här. Vänsterpartiet vill öka antalet våtmarker från tre till fem stycken under planperioden och förslår därför att posten ökas med 6 mnkr fördelat på 3 mnkr 2021 och 3 mnkr 2024; dvs från totalt 9 mnkr till 15 mnkr.

 Stadsbibliotek

Eftersom Vänsterpartiet föreslår ett nytt medborgarhus på Söder finansierat av Dunkerfonder, som förutom andra verksamheter även inkluderar ett nytt bibliotek, vill vi i planen stryka investeringen avseende nytt stadsbibliotek beräknat till 300 mnkr och frigör därmed detta belopp för andra kommande behov.

 

Förslag till beslut

Stadens inriktningar

1     Avslag

1:a  Bifall till följande tre inriktningar

  • Helsingborg ska vara en av världens mest jämlika och klimatsmarta städer
  • Helsingborg ska vara en stad med livskvalitet för alla, inte bara för en del
  • Helsingborg ska vara staden där det är självklart att alla har tak över huvudet

Ekonomisk balans och god ekonomisk hushållning

2   Bifall

3   Avslag

3:a Att för år 2019 fastställa resultatmålet till att utgöra minst två procent av skatteintäkterna

4   Avslag

4:a Att Arbetsmarknadsnämnden ska kunna använda 10 mnkr av det ackumulerade överskottet till att förstärka vuxenutbildningen för både unga vuxna och vuxna långtidsarbetslösa

4:b Att Arbetsmarknadsnämnden ska kunna använda 5 mnkr av det ackumulerade överskottet till att permanenta projektet Jobb på sikt för personer med psykisk ohälsa

4:c Att Kulturnämnden ska kunna använda 3 mnkr av det ackumulerade överskottet som kompensation för besparingsbetinget i Alliansens budgetförslag

4:d Att Kulturnämnden ska kunna använda 6 mnkr av det ackumulerade överskottet för biblioteksverksamheten

4:e  Utöver 4:a, b, c och d, bifall till Alliansens förslag till beslut under punkt 4

5    Deltar ej

Stadsövergripande

6 Bifall

7 Deltar ej

8 Bifall

9 Bifall

10 Bifall

Barn- och utbildningsnämnden

11. Avslag

11:a Att godkänna ekonomisk tilldelning för Barn- och utbildningsnämnden enligt Vänsterpartiets förslag (+ 30 mkr)

12:a Avslag

12:b Avslag

12:c Ny att:sats att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att öka skolornas arbete för att förebygga narkotika-, doping- och spelmissbruk i samarbete med socialtjänsten och polisen

12:d Ny att:sats att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att införa Modern arbetslivsorientering i stadens samtliga skolor i en samverkan mellan skolornas studie- och yrkesvägledare, fackliga organisationer, branschorganisationer, näringslivet och den ideella sektorn

12:e Ny att:sats att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att förstärka det förebyggande arbetet i både förskola och skola mot rasism, homofobi, sexism, diskriminering och mobbning

12:f Ny att:sats: att ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att förstärka arbetet med                            genuspedagogik & normkritik i både förskola och skola

Vård- och omsorgsnämnden

13. Avslag

13.a  Att godkänna ekonomisk tilldelning för Vård- och omsorgsnämnden enligt Vänsterpartiets förslag (+ 8 mkr)

14:a  Bifall

14:b  Bifall

14:c   Ny att:sats: att ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att utreda former och kostnader för en återstart av ett Brukarstödscentrum

14:d   Ny att:sats: att ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga självmord bland äldre

14:e   Ny att:sats: att ge Vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att starta ett treårigt försöksprojekt med 30-timmars arbetsvecka samt att följeforskning kopplas till projektet (8 mnkr)

Stadsbyggnadsnämnden

15. Avslag

15:a Att godkänna ekonomisk tilldelning för Stadsbyggnadsnämnden enligt Vänsterpartiets förslag (- 11 mkr)

16:a  Bifall

16:b  Bifall

16:c  Avslag

16:d  Ny att:sats: att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att verka för att blandade boendeformer skapas i samtliga delar av staden och att se till att andelen hyresrätter inte minskas över tid

16:e Ny att:sats: att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda hur genomfartstrafik av person- och lastbilar på Drottninggatan-Järnvägsgatan kan stoppas

16:f  Ny att:sats: att ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att avbryta arbetet med den detaljplan som avser bostadsbyggande på den s k Mejeritomten och på Mejerigatans koloniförenings odlingslotter

Arbetsmarknadsnämnden

17. Avslag

17:a Att godkänna ekonomisk tilldelning för Arbetsmarknadsnämnden enligt Vänsterpartiets förslag (+ 2 mnkr)

18:a Bifall

18:b Bifall

18:c Ny att:sats: att ge Arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att vid beräkning av försörjningsstöd till en ensamstående förälder ej ta med i inkomstunderlaget eventuell höjning av ett barns underhållsstöd (2 mnkr)

18:d Ny att:sats: att ge Arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att återta all SFI-undervisning i egen regi när de olika avtalen med privata utförare löper ut

Socialnämnden

19. Avslag

19:a  Att godkänna ekonomisk tilldelning för Socialnämnden enligt Vänsterpartiets förslag (+ 4 mnkr)

20  Avslag

20:a   Ny att:sats: att ge Socialnämnden i uppdrag att arbeta med insatser så att personer med missbruks-, beroende- och psykiatrisk diagnos ges möjlighet till bostad och sysselsättning

20:b   Ny att:sats: att ge Socialnämnden i uppdrag att stärka stödet till föräldrar med placerade barn (1 mnkr)

20:c  Ny att:sats: att ge Socialnämnden i uppdrag att utöka antalet platser i skyddat boende för kvinnor med missbruk och/eller psykisk ohälsa (3 mnkr)

20:d  Ny att:sats: att ge Socialnämnden i uppdrag att inom ramen för det bostadssociala programmet verka för att kvinnor med skyddsbehov efter tiden på en kvinnojour ges en social förtur till en lägenhet

 Idrotts- och fritidsnämnden

21. Bifall

22:a Bifall

22:b Ny att:sats: att ge Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att påbörja arbetet med en HBTQ-certifiering av stadens samtliga fritidsgårdar/aktivitetshus och att detta finansieras av Kommunstyrelsen

22:c Ny att:sats: att ge Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att ha ett tydligt jämställdhets-, jämlikhets- och integrationsperspektiv i stödet till föreningar och uppmuntra tjejers aktiviteter så att deras andel av det totala stödet ökar

22:d Ny att:sats: att ge Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med berörda föreningar utreda kostnader och alternativa placeringar för ett nytt Gymnastikens hus

22:e Ny att:sats: att ge Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med berörda föreningar utreda kostnader och alternativa placeringar för en ny friidrottshall

22:f Ny att:sats: att ge Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med berörda föreningar utreda kostnader och alternativa placeringar för en ny simhall

22:g Ny att:sats: att ge Idrotts- och fritidsnämnden i uppdrag att i samarbete med berörda föreningar utreda kostnader och alternativa placeringar för en ny ishall

Kulturnämnden

23. Bifall

24:a Bifall

24:b Ny att:sats: att ge Kulturnämnden i uppdrag att intensifiera arbetet med uppdraget ”Lokala mötesplatser i stad och på landsbygd”, att detta samordnas med uppdraget ”Översyn av stadens framtida biblioteksverksamhet” samt att en slutrapport lämnas senast november 2019

24:c Ny att:sats: att ge Kulturnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa ateljé- och lokalstöd samt stödformer kring kollektivverkstäder

Fastighetsnämnden

25. Bifall

26:a Bifall

26:b Ny att:sats: att ge Fastighetsnämnden i uppdrag att se till att könsneutrala toaletter blir normen i stadens samtliga lokaler och verksamheter

Miljönämnden

  1. Bifall

Överförmyndarnämnden

  1. Bifall

Valnämnden

  1. Bifall

Kommunstyrelsen inklusive stadsgemensamt

30. Avslag

30:a Att godkänna ekonomisk tilldelning för Kommunstyrelsen enligt Vänsterpartiets förslag (- 23 mnkr)

31:a Avslag

31:b Bifall

31:c Ny att-sats: att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att öka insatserna för att få till stånd beslut om strategiskt viktiga infrastrukturfrågor som Västkustbanan och en fast HH-förbindelse för tågtrafik

31:d Ny att-sats: att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ändra regelverket för ersättningar till förtroendevalda så att ett heltidsuppdrag som kommunalråd i Helsingborg arvoderas med 75 procent av en riksdagsledamots arvode och att alla övriga fasta och rörliga arvoden, som är kopplade till kommunalrådsarvodet, sänks motsvarande, dvs 25 procent

31:e Ny att-sats: att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av att helt eller i hög utsträckning avskaffa interndebiteringen mellan olika enheter inom staden.

31:f Ny att-sats: att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en ny handlingsplan mot våldsbejakande extremism för att motverka extrema rörelser och rekrytering av unga människor till dessa rörelser samt öka tryggheten i Helsingborg

31:g Ny att-sats: att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att starta planeringen av ett förvaltningsövergripande medborgarhus efter samma koncept som Dokk1 i Århus, med plats för medborgarservice, lokaler för möten, upplevelser och böcker, finansierat av Dunkerfonderna, centralt placerat på Söder och klart gärna till H22, men senast 2023

31:h Ny att-sats: att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att teckna och finansiera fortsatt avtal med ICORN

31:i  Ny att-sats: att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att finansiera HBTQ-certifiering av fritidsgårdsverksamheten inom Idrotts- och fritidsnämnden

 

Investeringsbudget 2019 samt plan 2020-2025

32. Avslag

32:a  Bifall till Alliansens förslag förutom de punkter som tas upp i förslagen i 33:a, b, c, d,

e, f och g

33:a  Att avbryta bygget av den s k Landborgskopplingen, vilket därmed frigör 479 mnkr

33:b  Att tidigarelägga bygget av Idrottshall på Fredriksdalsområdet, från 2020 till 2019

33:c  Att utöka posten för Cykelvägar, felande länkar, under planperioden med 20 mnkr, från totalt 30 mnkr till 50 mnkr

33:d  Att utöka posten för Åtgärder enligt cykelplan under planperioden med 27 mnkr, från totalt 53 mnkr till 80 mnkr

33:e Att utöka posten för Solcellsanläggningar under planperioden med 39 mnkr, från totalt 12,1 mnkr till 51,1 mnkr

33:f  Att utöka posten för Våtmarker under planperioden med 6 mnkr, från totalt 9 mnkr till 15 mnkr

33:g Att ur planen stryka posten för Stadsbibliotek totalt 300 mnkr, eftersom Vänsterpartiet förordar en annan lösning

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk