Aktuellt

Motion om att utreda interndebiteringssystemet

Vi i Vänsterpartiet ser med oro på att den kommunala verksamheten använder sig av interndebitering. Detta system innebär inte bara höga kostnader och onödig byråkrati, det leder till att stadens olika avdelningar fokuserar på att hushålla med sina egna pengar i stället att betrakta staden som en helhet. Vi anser att den kommunala verksamheten borde sträva efter gemensamma mål för medborgarnas bästa.
Alla system har sina för– och nackdelar och måste kontinuerligt ses över och utvärderas så att skattemedel används på det mest effektiva sättet. Av detta följer att vilka ekonomistyrningsmodeller, som ger bäst effekt, kontinuerligt måste prövas.
I dag har kommunen interndebiteringar mellan flera olika verksamheter och mellan olika nämnder. Vänsterpartiet anser att systemet med interndebitering mellan enheter ska upphöra. Det är arbetskrävande och tenderar därför också att bli onödigt dyrt.

Den ekonomiska styrningen av kommunens verksamheter ska i stället utgå från politiska beslut genom budgetramar. Kostnadsstyrning och kontinuerlig revision kontrollerar att ramarna hålls. Samarbete mellan kommunala verksamheter kan utföras i projektform inom bestämda ramar utan att kostnaderna för medverkan debiteras annan verksamhet.
Vi vill att stadsledningsförvaltningen ges i uppdrag att omgående utreda konsekvenserna av att avskaffa interndebiteringen inom olika områden av stadens verksamheter.
Vänsterpartiet yrkar att

⦁ att en ekonomisk uträkning görs av de konsekvenser som ett slopande av köp- och säljsystemet skulle innebära för kommunens ekonomi

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Claudia Velásquez

Ingrid Mattiasson Saarinen

Peter Ahlbom

Dela den här sidan:

Kopiera länk