Djurskydd

Motion: Stoppa möjligheter att visa upp vilda djur på cirkus på kommunal mark.

Vänsterpartiet föreslår att Helsingborgs kommun slutar upplåta kommunal mark åt cirkusar med vilda djur.
Åtgärden anser vi är viktig att genomföra i väntan på en lagstiftning som förbjuder vilda djur på cirkus
Cirkusverksamhet bygger på att djur transporteras mellan platser och gör konster för publiken. Det innebär ofta omständigheter för djuren som orsakar stress och begränsar möjligheterna för naturligt beteende. I många fall blir utevistelsen begränsad till små och tillfälliga inhägnader, och djuren förväntas i många fall även göra konster som är onaturliga för dem. Djurskyddsförordningen innehåller därför begränsningar för vilka djur som får visas på cirkus. Här ingår t.ex. apor, rovdjur (tamhund och tamkatt undantagna) och giraffer. Djurskyddslagsutredningen från 2011 föreslog att listan med arter som inte får visas på cirkus skulle utökas.
Vänsterpartiet anser det finns starka skäl ur djurskyddssynpunkt att ytterligare begränsa antalet djurarter som får visas på cirkus. Inte minst finns starka skäl att ifrågasätta lämpligheten i att låta vilda djur uppträda i ambulerande verksamhet. Cirkusnäringen ska leva upp till djurskyddslagstiftningens krav vad gäller möjligheterna till naturligt beteende.
Det är möjligt för en kommun att i egenskap av markägare ställa krav för upplåtelse av kommunens mark.
Till exempel Västerviks kommun och Österåkers kommun bland andra upplåter inte längre kommunal mark år cirkusar med vilda djur.

Flera länder har förbjudit vilda djur på cirkus och en majoritet av svenskarna anser att vilda djur inte bör få förekomma på cirkusar. På kringresande cirkusar kan inte djurs behov och möjlighet till naturliga beteende, rörelsefrihet och socialt umgänge tillgodoses.
Det är inte förenligt med ett modernt samhälle att tillåta underhållning på bekostnad av djurs lidande och för att tillgodose marknadens intressen.

Vänsterpartiet Helsingborg föreslår att kommunen ska ställa högre krav för upplåtelse av kommunens mark med hänsyn till vilda djurs rätt till naturligt beteende.

Vänsterpartiet yrkar

Att Helsingborgs kommun utreder möjligheten att ändra i reglerna för markupplåtelser för att stoppa uppvisande av icke domesticerade djur på kringresande cirkusar.

2017-10-17

Mounir Mansour

Claudia Velasquez

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk