Interpellation

Interpellation om ändring av detaljplan för del av fastigheten Örby 18:1 m fl

Interpellation 2016-05-09 till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing om ändring av detaljplan för del av fastigheten Örby 18:1 m fl samt om åtgärder som vidtagits innan beslut fattats i kf om ändring av detaljplanen

Enligt Helsingborgs översiktsplan, ÖP 2010, antagen av kommunfullmäktige den 18 maj 2010 ligger planområdet mellan ett område som ska utvecklas genom ”komplement i befintlig stadsbebyggelse” och ett område för ”utveckling av landskapskaraktär”.

Ändringen föranleds av en önskad nybyggnation av en båthall med måtten ca 35 x 73 meter och en nockhöjd om drygt 9 meter. Nybyggnationen innebär att nuvarande uppställningsplats för båtar ska flyttas söderut och landa närmare naturskyddsområdet och badplatsen vid Örby ängar. Den föreslagna båtuppställningsplatsen kommer att ligga på mark som ägs av Helsingborgs Skyttesällskap.

På denna plats har nu, redan innan beslutet om en ändrad detaljplan tagits, en omfattande röjning utförts. Arbetet har gjorts på Skyttesällskapets mark men arbetet har enligt uppgift beställts av kommunen. Man högg ner träd och buskar i ett känsligt område gränsande till ett naturreservat och blottlade en bäck där det finns både havs- och bäcköring och vattensalamandrar. Dessutom har samma entreprenör huggit buskar och grenar i det anslutande naturskyddade området, som ägs av kommunen.

Vidare har enligt uppgift ett nytt avtal med högre ersättning än tidigare tecknats i april 2016, dvs innan beslut om ändrad detaljplan tagits, med Helsingborgs Skyttesällskap om att de ska fortsatt hyra ut grusparkeringen men framöver till båtuppställningsplats i stället för till bilparkering.

Vänsterpartiet vill därför ställa följande frågor:

  • Stämmer det att det är stadsledningsförvaltningen som beställt och betalat för röjning på den nuvarande parkeringsplatsen som ägs av Helsingborgs Skyttesällskap och om, varför görs detta i så fall innan ett beslut tagits om ändrad detaljplan?
  • Har en inventering gjorts av vilka skyddade arter som finns i området innan röjningen gjordes?
  • Stämmer det att ett nytt avtal med högre ersättning tecknats med Helsingborgs Skyttesällskap om uthyrning av mark till båtuppställningsplats i stället för till bilparkering som tidigare?
  • Varför nämns inte i underlaget till förslag om nya parkerings- och båtuppställningsplatser i förslag till ändrad detaljplan att även ett dagis med miljöprofil, Ekokidz, finns i området?
  • Varför har inte en miljökonsekvensanalys gjorts i ett område som berörs av två riksintressen, Riksintresse naturvård samt Riksintresse kustzon enligt 4 kap 1§ miljöbalken?

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

Dela den här sidan:

Kopiera länk