Aktuellt

Nya direktiv från Arbetsmiljöverket. Interpellation som kommer att besvaras 22 mars

Interpellation till

kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson

och ordföranden i HR-utskottet Maria Winberg-Nordström

om hur stadens förvaltningar ska följa nya direktiv från Arbetsmiljöverket

 

Färska medarbetarundersökningar visar att de anställda på stadens förvaltningar överlag upplever problem med många faktorer som rör deras trivsel på sina arbetsplatser. De sätter genomgående låga betyg på viktiga områden som kommunikationen med sina chefer, och sina egna möjligheter att påverka sina arbetsförhållanden.

Dessa faktorer i kombination med den turbulens på chefsbefattningar som har förekommit under flera år i Helsingborgs kommun, har skapat en otrygghet bland anställda på flera olika nivåer på stadens förvaltningar. Vi i Vänsterpartiet ser mycket allvarligt på denna situation eftersom vår övertygelse är att stadens anställda ska känna att de trivs på sina arbetsplatser och har goda möjligheter till inflytande över sitt arbete för att kunna göra ett bra arbete som ger bästa möjliga service till medborgarna.

Nu har Arbetsmiljöverket utfärdat en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. I föreskriften skriver man bl a att dialog mellan chefer och anställda är viktig för att uppmärksamma risker såsom kränkande särbehandling och ohälsosam arbetsbelastning på arbetsbelastning på arbetsplatsen. Man understryker att brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Dessa nya föreskrifter ska gälla fr o m den 31 mars 2016.

Mot bakgrund av detta undrar vi

  • Har ni satt er in i de nya föreskrifter som Arbetsmiljöverket har utfärdat om organisatorisk och social arbetsmiljö, och är ni beredda att med dessa nya föreskrifter som grund, planera ett djupgående förändringsarbete på förhållandena för de anställda på stadens samtliga förvaltningar ?
  • Är ni införstådda med att ni måste ta medarbetarundersökningarna på allvar, och jobba för att de anställda på alla nivåer på samtliga förvaltningar, måste ha bra kommunikation med sina chefer, och rättighet att påverka sina arbetsförhållanden?
  • Hur tänker ni att ett djupgående förändringsarbete ska se ut konkret, och är ni beredda att bryta ner hierarkierna och toppstyrningen i kommunledning och förvaltningar ?

    Mounir Mansour

    För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Dela den här sidan:

Kopiera länk