debatt

Förebyggande socialt arbete .

När det nu ska öppnas ett nytt behandlingshem för unga människor med olika former av sociala och psykiska problem på gamla Bergaanstalten, får vi lite olika tankeställare.

Först vill vi säga att det alltid är positivt med behandlingsresurser för människor som behöver hjälp i vårt samhälle. Den här gruppen behöver mycket stöd av utbildad personal för att på sikt kunna få bra liv.

Emellertid känner vi att man med stor sannolikhet hade kunnat förhindra att många av dessa unga människor utvecklat en hel del av sina problem, om olika stödinsatser hade satts in långt tidigare i deras liv. Det allra viktigaste är att hjälpa individerna att gå ut grundskolan med godkända betyg, enligt professorn i socialt arbete Bo Vinnerljung, som

t o m tror att skola och socialtjänst bör integreras för dessa barn och ungdomar.

Redan när barn i 8-9-årsåldern visar de första tecknen på ett antisocialt beteende typ småbrott, skolk etc måste olika åtgärder sättas in.

I en tid när vi står inför stora utmaningar med krav på ökade insatser måste vi tänka nytt.

I dag behövs det ett bra integrationsarbete för nya grupper människor, med mycket resurser på många plan, för att dessa individer ska känna sig inkluderade i vårt samhälle. Det behövs insatser för att motverka segregation och socioekonomiska skillnader, för att alla individer ska få rättvisa förutsättningar till att bygga upp liv som gör dem till trygga  samhällsmedborgare. Barn i fattiga familjer måste uppmärksammas tidigt, redan innan de har börjat i förskolan enligt forskaren Gunvor Andersson.

Vänsterpartiet i Helsingborg har träffat socialarbetare på alla nivåer kontinuerligt för att lyssna in hur de tycker att ett bra socialt arbete ska se ut. Listan med kloka tankar har blivit lång, men en grundläggande slutsats är att det förebyggande arbetet och nätverksarbetet måste stärkas. Detta ger bara vinster. Det sparar in mänskligt lidande och ger samhällsekonomiska besparingar.

De familjecentraler som finns är bra, men den verksamheten kan kompletteras med områdesarbete. Finessen med närhetsprincipen är att socialtjänsten ska finnas nära medborgarna. Om vissa socialsekretare frigjordes från administrativt utredningsarbete, kunde man omprioritera nuvarande resurser, så att en del personal kunde jobba förebyggande i områdena. Detta i kombination med fler fältassistenter skulle underlätta ett nära samarbete med skola och föreningsliv, vilket skulle innebära att barn och familjer fick stöd av fler kunniga engagerade medarbetare.

Som vänsterpartister anser vi att socialt arbete måste grundas på forskning, och i en dynamisk socialtjänst med medborgarnas behov i centrum.

Claudia Velasquez

Ledamot i arbetsmarknadsnämnden (V)

Mats Fuchs

Ersättare i socialnämnden (V)

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk