sida

Kommunpolitiskt program 2019 – 2022

Vår vision är enkel – omfördela!

Vi vill se ett solidariskt, feministiskt, antirasistiskt och grönt Helsingborg. Vår vision är enkel. Vi vill omfördela samhällets resurser och bygga en mer jämlik stad.

Medan andra pratar om jämlikhet är det vänstern som har förslagen och politiken för förändring. Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Vi vill se en solidarisk välfärd där våra skattepengar går till de verksamheter som de är avsedda för. När våra skattepengar inte försvinner i bolagsvinster, har vi råd med en god offentlig välfärd som rymmer olika alternativ.

Ett feministiskt Helsingborg handlar om att omfördela makt och resurser. Feminism och jämställdhet är för oss  inget enskilt projekt, utan ska prägla all verksamhet.

Vi vill att Helsingborg ska ligga i framkant i kampen för ett ekologiskt hållbart samhälle. Visionen om ett grönt socialistiskt samhälle ska genomsyra all politik.

 

Hela det kommunpolitiska programmet för 2019 – 2022 hittar du i pdf-filen kompol 2019-2022

Programmet finns också i en kortversion – se kortversion.kompol2019-2022

Vårt kommunpolitiska program i kort version på arabiska

Vårt kommunpolitiska program i kort version på kurmanji

Vårt kommunpolitiska program i kort version på serbiskabosniskakroatiska

 

Länk till Vänsterpartiet Skåne och det regionpolitiska programmet om bl a sjukvård och kollektivtrafik

http://vskane.se/var-politik/

 

Vänsterpartiets valplattform – se Valplattform-2018

Länk till Vänsterpartiets hemsida https://www.vansterpartiet.se

 

 


Kommunpolitiskt program 2015 – 2018

Helsingborg är inte till salu

Vänsterpartiet är emot vinster och girighet, istället vill vi se en solidarisk välfärd där våra skattepengar går till välfärd och inte till enskilda riskkapitalisters vinster.

I Vänsterpartiets Helsingborg vill vi att vi äger våra välfärdsinrättningar tillsammans. Om våra skattepengar inte försvinner i vinster har vi råd med en offentlig god välfärd som rymmer olika alternativ.

Vi vill ha reella val; möjlighet att välja innehåll, pedagogik och omsorg. Därför vi vill återta en stor del av den välfärd som idag ligger i privata händer. Våra kommunalt ägda bolag ska ägas gemensamt och erbjuda god service, låga avgifter och priser samt bidra till en hållbar utveckling.

Lagen om valfrihet (LOV) kräver att all kommunal verksamhet ska konkurrensutsättas. Vi vill inte att LOV ska tillämpas i Helsingborg.

New Public Management (NPM) är ett styrsystem som försämrar arbetsvillkoren och missgynnar demokratin NPM är en nyliberal filosofi för hur den offentliga sektorn ska styras. Modellen har influerat både de borgerliga allianspartierna och Socialdemokraterna. NPM förespråkar att den offentliga sektorn ska drivas som en samling företag. Nyckelorden är privatisering, bolagisering och managementtänkande.

I ett sådant system uppmuntras mätningar och kontrollverktyg med syftet att effektivisera arbetet och spara in så mycket som möjligt i verksamheterna. NPM lägger stor vikt vid chefskap och chefernas förmåga att hålla budget. Medarbetarna i kärnverksamheten drabbas av systemet med försämrade arbetsvillkor och mindre handlingsutrymme. Medborgarna drabbas av att systemet inte sätter samhällsnyttan i fokus.

NPM påverkar yttrandefriheten, meddelarfriheten och därigenom de grundlagar som garanterar demokratin. Vänsterpartiet vill genomföra en grundläggande förändring av styrsystemet med inriktning mot behov, samhällsnytta och ökad kvalitet.

Offentliga rum Alla har rätt till vårt offentliga rum. Stadsplaneringens främsta uppgift är att motverka segregation och öka tillgängligheten för alla grupper. Vi vill bygga ihop staden och ta bort sociala barriärer.

I vårt Helsingborg vill vi att helsingborgarnas möjligheter att vara delaktiga i stadens utveckling avsevärt förbättras.

För att skapa likvärdiga rättigheter för kvinnor och män till det offentliga rummet krävs att all stadsplanering redovisar en tydlig konsekvensbeskrivning ur ett genusperspektiv.

Arbetet med full tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning måste fortsätta och prioriteras.

Åtgärder för att förbättra luftkvalité, minska buller och prioritera människors hälsa i staden ska genomföras. Vänsterpartiet i Helsingborg har fått igenom en motion om att utreda frågan om gratis kollektivtrafik på helger och kvällar. Vi vill att Helsingborg blir en försökskommun för nolltaxa i kollektivtrafiken.

Ett levande Söder Stadsdelen Söder är i behov av ett lyft. Under en längre tid har utvecklingen för Söder gått bakåt. Vänsterpartiet stödjer arbetet med H+ visionen. Detta kommer på sikt att gynna även Söder, men redan nu behövs kraftfulla åtgärder för en hållbar utveckling av denna stadsdel.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

 •  Stoppa vinstdrivande bolag inom välfärden i Helsingborg och återta vinstdrivande verksamheter i kommunal regi
 •  Att de kommunala bolagen fortsatt ska vara kommunalt ägda
 •  Att New Public Management, NPM, avskaffas som styrsystem
 •  Att Lagen om valfrihet (LOV) inte ska tillämpas i Helsingborg
 •  Att prisnivåer och hyresnivåer ska hållas så låga som möjligt i de kommunala bolagen
 •  Att el, fjärrvärme och stadsnät ska vara kommunalt ägda
 •  Att bussfiler i city ska genomföras
 •  Prioritera människors rörelse i city, inte biltrafikens
 •  Att planer för spårvagnstrafik i Helsingborg fortsatt utreds
 •  Inte ha någon ytterligare utbyggnad av Väla
 •  Lyfta fram Söder i stadsplaneringen och att ett särskilt utvecklingsprogram gällande Söder tas fram
 •  Kommunen ska skapa förutsättningar för en saluhall på Söder
 •  Möjliggöra torghandel på många olika platser i staden
 •  Att de tysta områdena i staden ska värnas
 • Att Ångfärjestationen inte flyttas

För ett rättvisare Helsingborg

Arbete mot rasism och diskriminering Vänsterpartiet vill ha ett samhälle där alla människor har samma möjligheter och rättigheter oavsett klass, kön, ålder, etnisk bakgrund, livsåskådning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

Kommunen ska arbeta aktivt mot rasism och diskriminering. Nolltolerans mot vardagsrasismen i staden ska gälla. Vi vill att Helsingborgs stad upprättar ett avtal med Migrationsverket.

Solidariskt Helsingborg Vänsterpartiet vill att konsekvensanalyser görs av kommunala beslut utifrån hur beslut förstärker eller motverkar segregation och rasistiska strukturer. Vi vill också att kommunen tar indikationer på ökad intolerans bland barn och ungdomar på allvar och aktivt uppmuntrar och stödjer solidariska initiativ.

HBT-säkra Helsingborgs stads verksamheter Vi lever i ett samhälle med heteronormativa värderingar där Hbtq-personer riskerar diskriminering. Vi vill att kommunens personal ska ha kompetens för att synliggöra intolerans och diskriminering.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

 • Att de anställda i staden speglar mångfalden i samhället
 • Att stadens verksamheter HBT-certifieras
 • Motverka segregation och rasism
 • Att barn och ungdomar i Helsingborg får möjlighet och stöd att ta solidariska initiativ som motverkar intolerans, diskriminering och rasism
 • Att kommunen ska främja lika rättigheter och möjligheter
 • Att lagkraven gällande tillgänglighet ska följas och att kompetens gällande detta ska finnas i de kommunala förvaltningarna
 • Se till att kommunfullmäktiges beslut om att beakta FN’s Barnkonvention efterlevs
 • Att FN’s Kvinnokonvention lyfts in I kommunens jämställdhetsarbete
 • Att kommunen genomför opinionsbildande insatser och arbete mot diskriminering
 • Att kommunen ska ge bra information om möjlighet till överklagande och tillgång till stöd och hjälp när medborgare upplever diskriminering
 • Stödja fristående solidariska insatser för människor som har hamnat eller riskerar att hamna i utanförskap
 • Att Helsingborgs stad upprättar ett avtal med Migrationsverket.

Bostad åt alla

Det råder i dag en akut bostadsbrist i stora delar av Sverige, däribland Helsingborg. Särskilt stor är avsaknaden av hyresrätter. Andelen kommuner som uppger att de har brist på hyresrätter fortsätter att öka och är nu upp i 85 procent. Bristen på hyresrätter drabbar främst personer som inte är etablerade på bostadsmarknaden eller som behöver flytta men inte har råd att köpa en bostad, t.ex. ungdomar. Nästan 290 000 unga vuxna saknar i dag ett eget boende.

Vänsterpartiets mål är att det ska byggas 40 000 nya bostäder, framförallt hyresrätter, om året i Sverige. Vänsterpartiet vill utforma ett statligt stöd för att stimulera ett ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga hyror och med låg energiförbrukning.

Hemlöshet Vår uppfattning är att den generella välfärden ska generera en bostadspolitik där alla medborgare har rätt till ett eget hem. Innan detta mål uppnås måste kommunen tillvarata och stödja frivilliga resurser. Ingen i Helsingborg ska behöva gå hemlös.

Det är utmärkt att Helsingborg fortsätter med “Bostad först”-modellen, som visat sig vara mycket framgångsrik. Vänsterpartiet Helsingborg vill att ”Bostad först”-programmet kraftigt utökas. Men de bostäder, som finns i detta program, är inte alltid en lösning. En viss form av kollektivt akutboende kommer alltid att behövas som komplettering.

Vänsterpartiet i Helsingborg vill:

 • Att Helsingborgshem ska ha som mål att bygga 500 hyresrätter/år
 • Införa hyresgarantier för människor som har svårt att få bostad
 • Se över Helsingborgshems uthyrningspolicy
 • Införa en kommunal bostadsförmedling
 • Sätta stopp för utförsäljningen av allmännyttan
 • Att kommunen kraftigt utökar ”Bostad först”-programmet
 • Att kommunen ska kunna erbjuda akuta sovplatser, så att inga människor i Helsingborg ska tvingas sova på gator eller i trappuppgångar

Arbete åt alla

Vänsterpartiet anser att det är en mänsklig rättighet att ha ett arbete och att ha sin ekonomi tryggad. Arbete är, förutom en nödvändighet för försörjning, också ett sätt att känna delaktighet, förebygga isolering och skapa en identitet.

Bekämpa arbetslösheten – inte de arbetslösa Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt område men eftersom statens politik havererat behöver Helsingborg ta ett stort ansvar för allas rätt till arbete. Vänsterpartiet vill att kommunen erbjuder praktikplatser, utbildning och vägledning av god kvalitet som leder till arbete eller studier.

Vi är emot sysselsättningsverkstäder som bara går ut på att kontrollera den arbetslöse. Förutom att det är förödande för individen riskerar också arbetsmarknadsinsatser med alltför låga ersättningar att slå ut riktiga jobb och medverka till att sänka lönerna på hela arbetsmarknaden.

FAS 3 har blivit ett projekt där arbetslösa utnyttjas som gratis arbetskraft. Vi är emot FAS 3, eftersom det inte gynnar den arbetslöse utan bara arbetsgivarna och inte heller leder till varaktiga jobb.

Vänsterpartiet vill kvalitetssäkra arbetsmarknadsåtgärderna genom att säkerställa kvinnors och mäns lika möjlighet till deltagande och genom att stärka deltagarinflytandet och insynen. Vi vill skapa ett system för klagomålshantering som ökar rättssäkerheten för arbetssökande.

Rätt till arbete Allas rätt till arbete är en fråga om makt och demokrati. Allt fler tvingas acceptera otrygga anställningar, tillfälliga jobb, timvikariat eller projektanställningar. Otryggheten försvagar arbetstagarnas och fackföreningarnas ställning på arbetsplatserna och leder till ”tysta 10 arbetsplatser”.

Användningen av bemanningsföretag innebär sämre sammanhållningpå arbetsplatsen, möjlighet för arbetsgivaren att frångå arbetsrätts-lagstiftningen och ökad otrygghet för den anställde. Därför vill Vänsterpartiet att Helsingborgs stad inte ska anlita bemanningsföretag.

En stark offentlig sektor kräver mycket personal. Vänsterpartiets arbete för en bra, solidariskt finansierad välfärd är också ett sätt att skapa möjligheter för fler arbetstillfällen. Vi vill att kommunen ska planera för arbetsmarknadsåtgärder med sikte på kommunens egna rekryteringsbehov. Vi vill omvandla kortsiktiga projektinsatser till riktiga jobb.

Vänsterpartiet vill ha en utvecklad samverkan med statliga myndigheter inom arbetsmarknadsområdet som utgår från den enskilde för att stötta individen till att kunna omfattas av den generella välfärdspolitiken. Försörjningsstöd ska i möjligaste mån undvikas eller endast pågå under en mycket begränsad period.

Offentliga upphandlingar En stor del av Helsingborgs stads budget går till offentlig upphandling. Vänsterpartiets vill i huvudsak bedriva verksamhet i egen regi. Det är bästa garanten för att goda villkor ska kunna råda.

När upphandling av olika skäl ändå är nödvändig ska fackliga organisationer alltid medverka och ges full insyn. I det fall upphandlingar genomförs ska det också ske med ett politiskt inflytande på vilka krav som ställs. Vi vill att upphandlingarna ska innehålla krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Alla anbudsgivare ska också kunna presentera ett arbete mot diskriminering. Vi arbetar för att antidiskrimineringsklausuler i upphandlingarna ska finnas och följas upp.

Kommunen ska inte anlita entreprenörer utan svenska kollektivavtal. Vi vill att kommunen använder upphandlingsmodellen Vita Jobb, som har utarbetats gemensamt av flera LO-förbund för att motverka svartarbete och social dumpning. Upphandlingar ska följas upp och utvärderas.

Vänsterpartiet vill att Helsingborgs stad inte handlar varor från ockuperad mark. Vi var med och tog beslut om att Helsingborg skulle bli en Fairtrade City och vi vill följa upp och intensifiera arbetet med att staden lever upp till de kriterier som följer med detta.


Helsingborgs stad som arbetsgivare

Vänsterpartiet arbetar för att Helsingborgs stad ska vara en bra arbetsgivare och att kommunen ska vara ett föredöme för andra arbetsgivare.

De anställda är den resurs som kommunen förfogar över. Det är en av Vänsterpartiets viktigaste uppgifter att kämpa för löner som går att leva på, trygga anställningsvillkor och bra möjligheter till att utvecklas i sitt yrke för kommunens anställda.

Det kommunala sommarjobbet bör utvecklas för att kunna erbjudas till alla ungdomar mellan 16 och 20 år i Helsingborg.

Jämställda löner Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska ta ansvar för att den kollektiva lönediskrimineringen mellan män och kvinnor upphör. Vi kan göra mycket på kommunal nivå. 80 procent av de anställda inom kommuner och landsting är kvinnor. Vänsterpartiet stödjer de fackliga kraven för höjda lägstalöner och befattningslöner. Lika lön för likvärdigt arbete är vårt mål.

Det är idag en realitet att många inte kan leva på sin lön och att klassklyftorna ökar. Vänsterpartiet vill att behörig kommunanställd ska ha en ingångslön på minst 20 000 kronor i månaden.

Feministisk arbetsgivare Arbetsvillkoren för män och kvinnor skiljer sig åt på fler områden än lönen, det handlar om vilka som får arbetskläder, har de tryggaste anställningarna, karriärmöjligheterna och vilka som tar ut föräldraledighet och vård av sjukt barn. Vi vill att Helsingborgs stad ska vara en feministisk arbetsgivare som aktivt synliggör och motverkar könsorättvisorna i arbetet.

En socialistisk och feministisk politik innebär att förflytta makt, både från högavlönade till lågavlönade och från män till kvinnor.

Återkommunalisera verksamhet Vänsterpartiet vill utveckla den kommunala verksamheten utifrån invånarnas behov. Därför är det viktigt att kommunen arbetar för att återta vinstdrivande privatiserad verksamhet. Erfarenheter visar att dessa privatiseringar, som inneburit vinster till enskilda istället för välfärd till flertalet, lett till sämre villkor för de anställda genom otryggare anställningar, fler deltider, mer stress, lägre löner och sämre arbetsmiljöer. Privatiseringen har dessutom inneburit mindre demokratisk påverkan. 12 

Tryggare arbetsliv Vänsterpartiet vill omvandla visstidsanställningar till fasta schemalagda heltidstjänster. Deltids- och visstidsanställda har ofta lägre löner, mindre möjlighet till kompetensutveckling och sämst möjlighet att påverka på jobbet. Vänsterpartiet vill minska timanställningar och förbjuda kommunen att tvinga sin personal till en splittrad arbetsdag genom delade turer.

I dag är det nästan hälften av de som arbetar inom Kommunals avtalsområde som arbetar deltid. Vänsterpartiet i Helsingborg har varit drivande i kommunfullmäktige i frågan om att avskaffa delade turer och partiet har trots alliansens styre i rådhuset haft framgångar i frågan.

Vårt mål är att ingen ska tvingas till deltid och prioriterar denna grupp i arbetet för tryggare anställningar. Vi vill att Helsingborgs stad ska ha egna vikariepooler, för att ge fasta anställningar, bättre personalförsörjning och högre kvalitet i verksamheten.

Satsa på kompetensutveckling Alla har rätt att utvecklas inom sitt yrke. All personal ska ha tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling, medarbetarsamtal och handledning vid behov. Vid nya chefstillsättningar är det viktigt att se till att nya chefer utöver den formella utbildningen också har andra kompetenser inom verksamhetsområdet.

Bekämpa diskrimineringen på arbetsmarknaden På kommunens arbetsplatser ska det inte förekomma någon diskriminering. Personalens sammansättning ska spegla det omgivande samhället. Vänsterpartiet anser att flerspråkighet och flerkulturell erfarenhet ska ses som en merit. Personalen ska få utbildning i diskrimineringsfrågor. Helsingborg ska vara en förebild när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning.

Kommunens mål om att de anställda ska spegla befolkningen måste även gälla vid chefstillsättningar. Någon som arbetar med personalfrågor inom varje förvaltning ska ha kompetens kring funktionsnedsättnings-frågor för att kunna driva utvecklingen om ett mer tillgängligt arbetsliv framåt.

Solidarisk finansiering av sjuklönekostnader Kvinnor i offentlig sektor har idag ofta en svår och tung arbetsmiljösituation och drabbas oftare av ohälsa än vad män gör. Vänsterpartiet vill ha en solidarisk finansiering av sjuklönekostnader i kommunen för att de kvinnodominerade arbetsplatserna inte ska drabbas ytterligare i form av bland annat färre vikarier vid sjukdom. 13 

Det innebär att den enskilda arbetsplatsen inte drabbas av kostnaden för sjukdom, utan den slås ut på hela kommunens kostnader.

Utveckla medarbetarinflytandet Vänsterpartiet anser att det långsiktigt är viktigt att de anställda har möjlighet till demokratisk påverkan och delaktighet. Otrygga arbetsplatser är tysta arbetsplatser, där personalens engagemang inte tas till vara.

Vi värnar om personalens meddelarfrihet som en medborgerlig rättighet för offentligt anställda, men även som ett verktyg mot missförhållanden och maktmissbruk. Vi vill värna rätten att anmäla missförhållanden utan att det påverkar anställningstryggheten, och att detta även ska gälla tim- och visstidsanställda.

Ett hållbart arbetsliv Personalen är stadens främsta resurs. Vi inser att det krävs stora satsningar. Vi vill anställa fler, ta bort otrygga anställningar och öka personalinflytandet. Genom bra anställningsvillkor och löner blir det lättare att rekrytera personal.

Ett arbetsliv för alla – förkorta arbetstiden Sjukskrivningarna och utslagningen från arbetslivet är ett allvarligt samhällsproblem. Kvinnorna, som står för större delen av det obetalda arbetet, drabbas värst av stressen och känslan av otillräcklighet i arbetslivet.

Därför är förkortad arbetstid inte enbart en generell välfärdsreform utan också ett viktigt steg för ökad jämställdhet genom en rättvisare fördelning mellan betalt och obetalt arbete.

För några år sedan genomfördes ett lyckat försök med 6-timmarsdag på Fredriksdalshemmets vårdboende. Vänsterpartiet vill under mandatperioden starta och utvärdera fler liknande projekt.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

 • Höja lönerna för låglönegrupper så att ingen behörig kommunanställd tjänar under 20 000 kronor i månaden baserat på heltid
 • Att lönenivåerna generellt för anställda inom skolan samt vård och omsorg höjs
 • Att alla ungdomar mellan 16-20 år ska erbjudas sommarjobb
 • Att kommunens arbetsgivarpolitik ska ha ett tydligt och aktivt jämställdhetsperspektiv
 • Stoppa privatiseringarna och återkommunalisera välfärdsverksamhet som drivs med vinstintresse
 • Att anställningar för kommunens personal ska vara på heltid, med möjlighet till deltid för den som så vill
 • Avskaffa delade turer
 • Skapa tryggare anställningar och förstärkt arbetsrätt
 • Att bemanningsföretag inte ska anlitas
 • Att kommunen anställer fler personer
 • Att 30 timmars arbetsvecka och 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön införs på försök i kommunala verksamheter, med start inom vård och omsorg
 • Att det ställs sociala och ekologiska krav vid offentlig upphandling
 • Att upphandlingar ska ske enligt Vita Jobb-modellen
 • Noga följa upp hur Helsingborg lever upp till att vara en Fairtrade City
 • Att endast i undantagsfall använda konsulttjänster
 • Öka rättsäkerheten för arbetssökande

Helsingborg – En kommun med landsbygd

Helsingborg är mer än centralorten, 25 % av befolkningen bor utanför stadsgränsen. Flera orter är integrerade med staden genom förbindelser som till exempel Pågatågen.

Men en del orter är väldigt små och har svårt att höras och uppvisar problem som liknar glesbygdens problem. Avsaknad av bredband och kollektivtrafik begränsar möjligheten till utveckling.

Vänsterpartiet vill värna om tillgången till fortsatt offentlig service i de mindre orterna. För en mindre ort kan det vara avgörande att skolan finns kvar trots minskat elevantal. För den äldre befolkningen är tillgången till en fungerande äldreomsorg viktig.  

Ofta är kommunen den största arbetsgivaren på orten. Vänsterpartiet vill att Helsingborgs stad tar ansvar som arbetsgivare och i möjligaste mån behåller de verksamheter som är nödvändiga för den mindre ortens överlevnad. Det är också viktigt att det finns livsmedelsbutiker.

Helsingborg är en kommun med mycket odlingsbar mark. Denna ska inte bebyggas. Vänsterpartiet vill att KRAV-märkta ekologiska produkter som har sitt ursprung från kommunen ska användas i skolbespisningarna, äldreboenden och i andra institutioner i kommunen som serverar mat.

Miljön i de mindre orterna och på landsbygden kan förbättras genom att kommunen inte tillåter att övergivna fastigheter står och förfaller eller hyrs ut till ockerhyror för akut behövande.

Inne i de mindre orterna är trafiken ofta ett bekymmer för de boende. Cykelbanor är sällsynta och barnens väg till skolan är ofta kantat av faror. Hastighetsbegränsning på 30 km/h och farthinder är många gånger befogat.

Helsingborgs stad har i flera mindre orter ett rikt naturliv för rekreation och friluftsliv. Vänsterpartiets uppfattning är att detta ytterligare kan utvecklas genom byggande av vandringsleder. Särskilt skulle en vandringsled från Tegelbyarna mot Skälderviken, med bro över Vegeå, och vidare förbindelse till Kullaleden, kunna vara lämplig.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

 • Att den kreativitet som finns i form av byalag och andra ideella föreningar uppmuntras
 • Att en vandringsled byggs från Tegelbyarna mot Skälderviken, som förbinds med Kullaleden, med gång- och cykelbro över Vege å
 • Verka för att planerna på en Pågatågsstation i Utvälinge genomförs
 • Att gång- och cykelvägar byggs så att barnen kan ta sig säkert till skolan
 • Begränsa hastigheten för biltrafiken
 • Att kommunen verkar för att lanthandeln ska kunna vara kvar
 • Att de små skolorna i möjligaste mån får vara kvar
 • Att alla i Helsingborgs kommun ska kunna ha tillgång till Öresundskrafts stadsnät
 • Att kommunen ser över de fastigheter som står och förfaller

Energi – med miljön i fokus

En viktig del av Helsingborgs stads verksamhet är produktion av energi. Vänsterpartiet vill ha en mera långtgående omställning av Helsingborgs energipolitik och utveckla ett energisystem som är hållbart och präglas av kretsloppsstänkande. Vänsterpartiet vill intensifiera arbetetet med att uppnå de mål som antagits I Energistrategi 2035.

Genom att återvinna och återanvända minskas energiåtgången och nettoutsläppen av växthusgaser i atmosfären. Utöver lägre energiförbrukning skapar en större omställning också bättre folkhälsa och investeringar i nya arbetstillfällen.

Vänsterpartiet vill att Helsingborg ska vara energineutral i den meningen att tillförseln av förnybar energi från anläggningar inom staden motsvarar den mängd energi som staden använder.

Vänsterpartiet vill avveckla beroendet av fossil energi helt och på sikt ska all lokal produktion vara förnybar. Vi vill att kommunen intensifierar utbyggnaden av förnybar energi.

Alternativa kraftkällor Vänsterpartiet vill ha en vidareutveckling av alternativa energikällor. Biogasanläggningen är ett exempel. Vi vill att utbyggnad och produktion av biogas ska öka i Helsingborg. Vi vill också att arbetet för att öka användningen av biobränsle ska vara en viktigare del i strategin för att uppnå god naturresurshushållning.

Vindkraft, vågkraft, solenergi och spillvärme från kemiska processer är andra exempel på alternativa energikällor som är viktiga i omställningen. Vänsterpartiet vill att dessa alternativ utvecklas ytterligare i Helsingborg, med fler solceller och solfångare för värme och varmvatten och fler vindkraftverk.

Vänsterpartiet vill också att arbete påbörjas med att utnyttja vågkraften. Samarbete kring forskning, utveckling och byggnation kan med fördel ske tillsammans med angränsande kommuner.

Vänsterpartiet vill också att spillvärme ska utnyttjas i större utsträckning än idag. Vid produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el ska spillvärme och icke-fossila energikällor utnyttjas så långt det är ekonomiskt och tekniskt möjligt. 17 

Samordning av energiproduktion Vänsterpartiet vill att all fjärrkyla och merparten av all fjärrvärme inom staden ska komma från egna anläggningar. När det gäller el är ca 10 procent idag egenproducerat – vi vill att denna andel ska öka de närmaste åren.

Produktionen av el, fjärrvärme och fjärrkyla sker idag i flera olika anläggningar. Filbornaverket och Västhamnsverket i Helsingborg samt Åkerslundsverket i Ängelholm är de viktigaste.

Några av anläggningarna har idag kraftvärmeproduktion, vilket betyder att el och fjärrvärme produceras samtidigt. I andra anläggningar samproduceras enbart fjärrvärme och fjärrkyla, För att utnyttja energiråvaran maximalt vill Vänsterpartiet att staden strävar efter att de olika energislagen samproduceras ytterligare.

Resurssnålt byggande Vänsterpartiet vill att all nyproduktion av byggnader ska byggas enligt principen om lågenergihus. Även vid renovering av befintliga fastigheter ska normerna för lågenergihus eftersträvas.

Vänsterpartiet vill vidare att energi- och klimataspekter tas upp vid markanvändning med föreskrivning om användning av energiformer med minsta möjliga utsläpp av växthusgaser.

Vänsterpartiet vill också att uppvärmning av direktverkande el ska fasas ut i befintliga fastigheter. Nybyggda hus ska inte få uppvärmning med el, och fossil oljeeldning för uppvärmning ska avvecklas.

Bränsle för renare miljö Tack vare en övergång till bränslen med lägre miljöpåverkan plus effektivare rening skapas möjlighet att konstant ligga under myndigheternas gräns- och riktvärden.

Med hjälp av ny teknik och en alltmer miljövänlig icke-fossil bränslemix vill vänsterpartiet att staden ytterligare utvecklar arbetet för att framöver bidra till en ännu bättre miljöanpassad energiproduktion.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

Att energiproduktionen ska vara i kommunal ägo

Att investeringar i förnyelsebar energi, såsom vind-, våg- och solenergi ska öka kraftigt

Att byggande av energisnåla hus ska prioriteras

Att verksamhet och produktion vid biogasanläggningen ska utvecklas

Att det upprättas en avvecklingsplan för användningen av fossila bränslen i Helsingborg

Att det upprättas en plan som främjar minskning av energiförbrukning i kommunen, både inom offentlig verksamhet och hos hushållen

 Stimulera och stödja elbilspooler och ha fler laddningsstolpar till elbilar


En solidarisk socialpolitik

Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i ekonomisk eller social kris. Socialtjänsten avspeglar hur solidariteten med utsatta människor fungerar i kommunen. Alla människor ska ha möjlighet att leva på en dräglig nivå och möjlighet att råda över sin ekonomi. Socialtjänsten är en verksamhet som samhället ansvarar för och som drivs med skattemedel ska drivas utan vinstsyfte.

Verksamheten ska ha en helhetssyn på individen men också på sociala och strukturella samhällsproblem. Vänsterpartiet anser att socialtjänsten har ett viktigt ansvar för att sociala och inte bara ekonomiska aspekter vägs in i samhällsplaneringen. Vi vill se en socialtjänst som är förtrogen med levnadsförhållandena i samhället och ser till att varje individ får information om sina rättigheter och får dessa tillgodosedda utifrån sina individuella behov. Socialtjänstens förebyggande och uppsökande verksamhet ska vara prioriterad.

Rättssäkerhet Medborgarna ska vara delaktiga i alla beslut som fattas i kontakten med myndigheterna. Det ska finnas ett system för klagomålshantering och kvalitetssäkring av insatser inom socialtjänsten.

I Vänsterpartiet tycker vi att det är av stor vikt att samverkan mellan olika myndigheter/förvaltningar fungerar för att kunna gynna den enskilde eller familjen som har kontakt med socialtjänsten.

Sociala investeringar för framtiden Vänsterpartiet vill inrätta en social investeringsfond i Helsingborgs stad. Fonden kan användas för olika idéer och projekt inom det sociala området vilka är tänkta att dels ge en rimlig återbetalning och avkastning, dels tillgodose behov hos olika målgrupper.

En social investeringsfond skapar nya möjligheter och ställer krav på att en kommun samverkar över sina nämndsgränser i olika satsningar med fokus på en helhetssyn och långsiktighet. Tidiga insatser för att främja barns och ungdomars utveckling och vuxenblivande är särskilt viktiga. 19 

För att ge unga, som varken är i arbete eller studerar, möjlighet till ett självständigt liv och egen försörjning, föreslår vi att en kartläggning görs av deras levnadssituation. Detta möjliggör för kommunens olika förvaltningar att på ett effektivt sätt samordna sina insatser. Barn och ungdomar 

Socialtjänsten arbetar utifrån barnens bästa i centrum. Vänsterpartiet vill att familjer med barn och ungdomar prioriteras. Den sociala barnavården ska förutom att skydda utsatta barn göra skillnad för dessa barns möjligheter till en bra framtid.

Det förebyggandet arbete får inte begränsas på grund av ekonomiska aspekter. Om bara ett barn räddas från ett utanförskap kan samhället och i ett nästa steg kommunen undvika stora framtida kostnader.

Våld mot kvinnor Vänsterpartiet Helsingborg vill att kvinnor som blir utsatta för våld får den hjälp och det stöd de behöver. Våld i nära relationer är en av de yttersta konsekvenserna av en patriarkal samhällsordning. En handlingsplan mot våld mot kvinnor ska användas, utvecklas och utvärderas. Missbrukande kvinnors utsatthet bör också uppmärksammas.

Vänsterpartiet vill att Helsingborgs stad finansierar Kvinnojourens boendedel med ett årligt bidrag och i övrigt stödja Kvinnojourens verksamhet. Stödet till verksamheten ska öka kraftfullt för att trygga kvinnors situation även efter jourboendet.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

 • Införa en social investeringsfond och vidta åtgärder som stärker välfärden
 • Att det anställs fler socialsekreterare
 • Att det upprättas en handlingsplan för alla människor i behov
 • av försörjningsstöd med syfte att de ska bli självförsörjande
 • Att Helsingborg med riktade åtgärder bekämpar barnfattigdomen
 • Att det årligen sker en kartläggning över kommunens kvinnofridsarbete
 • Att kvinnojouren får tillbaka det årliga bidraget för att bedriva boende för våldsutsatta kvinnor

Folkhälsa – En klassfråga

Vänsterpartiet vill ha en övergripande vision för Helsingborgs stad som garanterar möjligheten för alla medborgare att ha en god hälsa. Under flera decennier har inkomstklyftorna i samhället ökat.

Tecken på sämre hälsa hos den del av befolkningen, som har lägst inkomst, har blivit synbar. Därför vill vi prioritera de grupper i samhället, som står lägst på den sociala och ekonomiska stegen.

Vänsterpartiet vill också att skolhälsovården stärks med fler skolsköterskor och även specialistfunktioner som till exempel dietister. Alla barn har rätt till god hälsa.

Alla barn ska kallas till årliga hälso-kontroller i skolan och när behov upptäcks ska barnet ha rätt till att en fungerande handlingsplan upprättas tillsammans med skolhälsovården och vårdnadshavare. Handlingsplanen ska noga följas upp.

Helsingborgs stad ska vara mer generös med att upplåta stadens anläggningar för såväl organiserad som spontan fritidsaktivitet. Vänsterpartiet vill att stadens anläggningar i möjligaste mån ska vara öppna för användning även på tider när de inte är bokade. Tvärtom ska de vara tillgängliga för alla, och särskilt unga, för spontan idrott.

Vänsterpartiet vill att socialtjänsten i större utsträckning tar hänsyn till biståndstagarens hälsotillstånd. Barn med uppenbara riskfaktorer för dålig hälsa förklaras ofta genom föräldrarnas egen hälsosituation. Därför finns orsak för socialtjänsten att särskilt uppmärksamma barn i familjer med längre tid av försörjningsstöd.

Tillgång till bra och variationsrik mat är även detta viktigt i ett förebyggande hälsoarbete. Vänsterpartiet vill att mat som serveras i skolor och på äldreboenden ska lagas på plats av kökspersonal och inte transporteras ifrån ett stort centralkök.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

 • Att skolhälsovården stärks
 • Att alla barn ska få årliga hälsokontroller
 • Att mat som serveras i skolor och på äldreboenden i möjligaste mån ska tillagas i kök på plats

Vård och omsorg

Äldreomsorg Stadens äldre med behov av stöd och omsorg ska garanteras att behoven tillgodoses. Äldreomsorgen ska präglas av Socialtjänstlagens intentioner om självbestämmande, delaktighet och förutsägbarhet för vårdtagarna.

För att detta ska vara möjligt kräver Vänsterpartiet att Helsingborgs stad återtar de verksamheter, som drivs av vinstdrivande företag. Detta eftersom vi vill att skattepengarna ska användas i verksamheten, både för att höja kvalitén på omsorgen och för ge en bättre arbetsmiljö, fler fasta anställningar och höjda löner.

Vänsterpartiet vill utöka den kommunala vård och omsorgen till att även omfatta tillgång till sådana specialistfunktioner, som t ex dietister och arbetsterapeuter, som främjar god hälsa.

De som arbetar i privata vårdföretag ska erbjudas anställning i Helsingborgs stad. Flera av stadens vårdboenden har i många år upplevt skiften mellan kommunal huvudman och olika privata aktörer. Förutsägbarheten för personalen har varit allt annat än hög. Nu måste det vara stopp!

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Traditionellt har kvinnodominerade arbetsplatser haft lägre löner och otryggare anställningsförhållanden än andra verksamheter. Detta är vi starkt emot. Vi vill se förbättrade förhållanden och vi vill verka för jämlika villkor.

När Helsingborgs stad återtagit de privatiserade vårdverksamheterna i offentlig regi vill Vänsterpartiet att en långsiktig plan utarbetas av staden för hur äldreomsorgen ska utvecklas i framtiden för att möta de ökande behoven.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning Samhället ska utformas så att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt ut delaktiga på så lika villkor som möjligt. En funktionsnedsättning synliggörs när det omgivande samhället utgör eller skapar hinder och begränsningar för den enskilde.

Vänsterpartiet vill att Helsingborgs stad ska vara en stad som är anpassad för alla människor. För de som har särskilda behov ska det finnas en trygghet i att staden lever upp till den lagstiftning som finns. Handikapprådet som består av brukarorganisationer och politiker behöver lyftas fram mer som en viktig instans för utformningen av Helsingborg. 22 

I detta sammanhang är det viktigt att krav på en helhetsbild av förbättringar vad gäller tillgänglighet i alla stadsmiljöer samt rabatter på inträdesavgifter till olika institutioner och evenemang för äldre och personer med funktionsnedsättning blir självklara.

Lag med stöd och service till vissa med funktionshinder (LSS) är en mycket långtgående rättighetslag med tvingande åtagande för kommunerna. Problemet för många brukare och anhöriga är att veta vilka rättigheter den enskilde faktiskt har. Enskilda, som inte har anhöriga med kraft att driva på, riskerar att bli undantagna lagstadgade rättigheter.

Vänsterpartiet tycker det är bra att en särskild tjänst tillsats i staden som Ombud för personer med olika typer av funktionsnedsättning. Vänsterpartiet vill se över befogenheterna och möjligheterna för ombudet att agera.

Många personer med funktionsnedsättning är beroende av en utsedd god man. Vänsterpartiet vill göra en översikt över tillgången till god man och kräver en kvalitetssäkring av verksamheten.

Vänsterpartiet kräver också att vinstdrivande LSS-boenden återtas till kommunens regi. Vänsterpartiet anser att det är en bedrövelse att privata vårdföretag har kunnat tillåtas att göra vinster på de mest utsatta människorna i samhället. All personal ska erbjudas fast anställning i Helsingborgs stad. Angående personalfrågor har Vänsterpartiet samma krav när det gäller personal inom LSS-verksamheten som inom äldreomsorgen.

Inom såväl äldreomsorgen som omsorgen för personer med funktionsnedsättning är det väl känt att det finns stort behov av specialistinsatser som t ex dietist och fot-terapeut. Vänsterpartiet vill utöka den kommunala vård och omsorgen till att även omfatta tillgång till sådana specialistfunktioner som främjar god hälsa.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

 • Att äldreomsorg och LSS-verksamhet i huvudsak ska drivas i kommunens regi
 • Att det anställs mer personal på alla nivåer, såväl sjuksköterskor som undersköterskor/LSS-vårdare och specialistfunktioner som t ex arbetsterapeuter, sjukgymnaster, dietister och fot-terapeuter
 • Att annan nödvändig personal som sköter städning, matlagning och vaktmästarsysslor är anställda av kommunen och har sin utgångspunkt i det enskilda boendet
 • Göra en översikt över tillgången till God Man och kräva kvalitetssäkring av verksamheten
 • Ha fler platser i äldreomsorgen inom korttidsboende, anhörigcentrum och för patienter med demenssjukdom
 • Att verksamheterna kontinuerligt utvärderas professionellt
 • Att ett särskilt ombud för personer med funktionsnedsättning tillsätts
 • Att det görs en översyn i kommunen för att kvalitetssäkra systemet med god man

Förskola och skola

Vi har de senaste fyra åren bevittnat hur en rad kommunala skolor lagts ner i Helsingborg. Detta har orsakats av många olika faktorer, där de viktigaste är att skattemedel gått till vinster i privata verksamheter och Kärnfastigheters orättvisa hyressättning för de kommunala skolorna. Vi vill att de kommunala skolorna, precis som de fria skolorna, bara ska betala för de ytor de använder sig av. Vi vill dessutom se över systemet med prissättning per kvadratmeter i Helsingborgs kommun.

Förskola och skola Vänsterpartiet Helsingborg arbetar för en förskola och skola vars främsta mål är att utveckla eleverna till kritiskt tänkande individer. En förskola och skola som utplånar alla orättvisor som baseras på kön, etnisk tillhörighet, samhällsklass, sexuell läggning eller religion. Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för alla livets skiften.

Vi vill ge resurser till förskola och skola. De stora skattesänkningarna i Sverige har inneburit att förskolans kvalitet har rasat, genom att barngrupperna utökats. Vänsterpartiet arbetar för mer resurser till förskolan, både på statlig och kommunal nivå, för att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten.

Forskningen visar att den ökande segregationen mellan skolor är den största orsaken till de sjunkande resultaten i svensk skola. Skolverket har i sin forskningsöversikt ”Vad påverkar resultaten i svensk skola”, pekat på de negativa effekterna som det fria skolvalet fått.

Allas rätt till kunskap En jämlik och demokratisk skola innebär att kritiskt tänkande uppmuntras och att det finns en tilltro till människornas förmåga och rätt att tillsammans skapa och försvara ett demokratiskt samhälle.

Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för alla livets skeden. Det innebär att skolan är till för eleverna och inte för samhällets behov 24 av att sortera människor för kommande uppgifter i klassamhället.

Barn kommer till skolan och förskolan med olika förutsättningar, skillnader som skolan ska kompensera för. Klass, kön och etnicitet utgör inget hinder för inlärning, däremot kan olika bakgrund göra att det krävs olika arbetssätt för att nå målen.

Skolan ska vara en plats där barn och unga, som annars inte skulle mötas, möts. Alla barn och unga ska ges förutsättningar att finnas tillsammans i skolan. En skola för alla bygger på att resurser fördelas efter behov.

En jämlik skola utan vinst på barn Vänsterpartiet ser ett stort värde i att blanda människor med olika bakgrunder i en för alla gemensam skola och förskola. Privatiseringar och det fria skolvalet har slagit sönder enhetsskolan och ökat segregationen. En segregerad skola ökar klassklyftor och cementerar klasskillnaderna.

Vi vill därför utveckla skolans pedagogik inom den kommunala skolan med olika alternativ, så att alla elever kan tillägna sig kunskap på det sätt som passar dem. Vägen dit är inte privatiseringar – tvärtom.

Många privata friskolor går med oerhörda vinster, pengar som delas ut till skolornas ägare. I friskolorna är lärartätheten lägre, fler lärare är outbildade och friskolorna väljer resursstarka elever. Det spär ytterligare på segregationen. Det allt större antalet privata skolor är ett ökande problem för kommunen.

De kommunala skolorna har i motsats till de privata skolorna skyldighet att ta ansvar för alla barn. Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen skola där bra undervisning anpassad till eleven garanteras – det ska inte handla om ifall man valt ”rätt” skola eller inte.

Personal i skola och förskola En bra förskola och skola kräver utbildad personal med goda arbetsförhållanden. Vi vill satsa på kompetensutveckling och ökad personaltäthet. Personalen är verksamhetens främsta resurs, därför ska personaldemokratin öka.

Vi vill införa vikariepooler så att personalen får tryggare arbetsförhållanden, att bemanningen säkras och kvaliteten säkerställs. Mångfalden bland eleverna och barnen ska också finnas i lärarkåren och språkkompetens ska vara en merit på alla befattningar.

Lärare ska i första hand arbeta med elevernas lärande. En bra pedagogisk verksamhet i skola och förskola kräver att personalen är befriade från onödig byråkrati och garanteras tid för planering och kompetensutveckling. 25 

Feministiska perspektiv i skola och förskola Olika förväntningar och krav ställs på flickor och pojkar. Vem som tar och vem som ges utrymme i klassrummet, skillnader i betyg och den psykiska hälsan ser olika ut på grund av kön. I arbetet med att utplåna könsorättvisor är genuspedagogik viktigt.

Vi vill också att alla flickor ska få undervisning i feministiskt självförsvar.

Antirasism och HBTQ i skola och förskola Olika familjer ser olika ut och detta ska avspegla sig i förskolans och skolans verksamhet. Vi vill se ett aktivt arbete för att synliggöra andra familjeformer än den traditionella kärnfamiljen. Det är viktigt att spegla olika barns erfarenheter och säkerställa att barnen slipper möta diskriminering.

För att förstå rasism och homofobi är det centralt att det på förskolor och skolor diskuteras och lyfts fram olika sätt att leva och olika gruppers historia. Genuspedagoger är värdefulla för de bidrar med verktyg till all personal i skolan att ge barn fler möjlighet än de stereotypa.

Mångfaldsplaner Skolan har ett stort ansvar i att arbeta mot mobbing, diskriminering, rasism, sexism och homofobi. Vi vill att skolans mångfaldsplaner ska bli mer betydelsefulla och leda till förändring av verksamheten.

Skolan och förskolan ska vara bra arbetsplatser

Skolan och förskolan är arbetsplatser för såväl personal som barn och det krävs en bra och trygg arbetsmiljö. Barnen ska ha rätt till utbildad personal och behöriga lärare. Fortbildning för personal är viktigt.

All skolpersonal är viktig för att skapa en bra skolmiljö. Vänsterpartiet vill satsa på ökad personaldemokrati i skola och förskola.

Rätt till identitet, rätt till språk Alla elever har rätt till undervisning på lika villkor och därför vill vi att alla ska få undervisningen på ett språk man förstår. Rätten till modersmål handlar om rätten till sin identitet. En bra språkförståelse på modersmålet är en förutsättning för lärande. Vi vill att undervisning i och på modersmålet samt studiehandledning på modersmålet ska vara en integrerad del av den ordinarie verksamheten.

Alla förskolor och skolor måste se flerspråkigheten som en resurs. Det är viktigt att bedriva flerspråkig undervisning för att få aktivt flerspråkiga medborgare. Vi vill stärka modersmålsstödet redan från förskolan. 26 

Lärande för hållbar utveckling Olika arbetssätt för att kombinera arbetet med helheter och autentiskt lärande är utomhuspedagogik, äventyrspedagogik och kulturpedagogik. Det gemensamma för dessa är att delar av undervisningen sker utanför klassrummet samt att platsen tar stor plats i undervisningen.

Vi vill satsa resurser på ett antal pedagogiska resurscentrum där lärare kan åka med sina elever för att få inspiration i undervisningen.

Makt och inflytande för barn och elever Vänsterpartiet vill ha en skola och förskola där barn och elever har reell makt att påverka innehållet i verksamheten. Ju äldre eleverna blir ju mer inflytande och makt ska de ges i skolan.

Gymnasieelever ska ges inflytande över såväl arbetsmiljö, undervisningens innehåll och upplägg, verksamhetens utformning som nyanställning av lärare.

Förskola Förskolan är till för barnens skull och ska därför inte avgöras av föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola i veckan. Det är dessutom en kvalitetsförbättring för verksamheten när barn inte delar på platser, vilket är konsekvensen med dagens 15 timmars regel.

Vänsterpartiet vill öka tillgången till förskola på obekväm arbetstid, alltfler arbetar både kvällar och helger. Kommunens öppna förskolor är en viktig verksamhet för både barn och föräldrar som vi vill fortsätta att satsa på.

Förskola med plats för alla Förskolan utgör grunden för den fortsatta utbildningen. Olika pedagogiska alternativ ska rymmas inom de kommunala förskolorna. Det övergripande målet är att stötta barnen i deras utveckling till självständiga trygga individer. Lekens betydelse är central. Lärandet i förskolan ska vara lustfyllt, det handlar om att utveckla kreativitet och nyfikenhet.

Vårt mål är att förskolan ska byggas ut så att alla som vill ska få en plats i en förskola nära hemmet till den tidpunkt föräldrarna önskar. För de som kommer från studieovana hem har förskolan och skolan ett särskilt ansvar.

En bra förskola är viktig för att utjämna skillnader utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund.

Vi vill ha små barngrupper, där de vuxna kan se alla barn och möta 27  deras behov. Det är viktigt med en hög personaltäthet. Vi vill satsa på utemiljön i förskolan och på att utveckla pedagogiken både ute och inne.

Förskolorna ska ha en hög kvalitet när det gäller miljö och byggstandard och vi prioriterar ett ekologiskt byggande.

Grundskolan De senaste åren har det skett en utveckling mot en alltmer repressiv skola. Vi vill istället ha en skola där alla ges möjlighet att ta del av undervisningen på lika villkor och där alla ges en bred bas med möjlighet att studera vidare. Vi vill se en ökad dialog mellan hem och skola och att eleverna ges mer inflytande i skolan.

Gymnasieskolan Kunskap och bildning ska vara tillgänglig för alla. Oavsett om man går på praktiska eller teoretiska program måste utbildningen innebära många möjligheter och ge förutsättningar för en god yrkeskompetens och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Alla gymnasieprogram måste ge behörighet till vidare studier. Normen på de kommunala gymnasieskolorna ska vara att alla elever ges högskolebehörighet. Det val man gör när man är ung tonåring ska öppna dörrar, inte stänga dörrar.

Psykosocial hälsa Många, men främst tjejer, mår dåligt av prestationskulturen i skolan. Vi vill därför satsa mer på elevhälsan och ge skolorna i uppdrag att lägga upp undervisningen så att psykosocial ohälsa minskar.

Ansvar och trygghet Alla barn lär inte på samma sätt, därför behövs olika pedagogiska alternativ inom de kommunala skolorna. Barnens trygghet ökar om de går i små skolor med max 500 elever och med ett tydligt spår från förskoleklass till skolår 9. Vi vill sträva efter närhetsprincipen.

Specialpedagogiskt stöd Elever i behov av särskilt stöd ska erbjudas detta och det ska organiseras så att eleverna har en nära kontakt med sin ordinarie klass. Vår särskoleverksamhet ska finnas integrerad i grundskolorna.

Satsa på fritidshemmenVänsterpartiet vill satsa mer resurser på fritidshemmen för att det ska finnas möjlighet att bedriva en bra pedagogisk verksamhet och garantera barnens rätt till en meningsfull fritid. Antalet barn i grupperna måste minskas.

Vi vill att rätten till fritidshemsverksamhet även ska gälla arbetslösas och föräldraledigas barn.

Elevers arbetsmiljö Barn i skolan har samma behov och rätt som vuxna till en god arbets-miljö. Lokalerna ska utformas så att verksamheten fungerar väl ur elevernas perspektiv. Verksamheten ska organiseras så att stress, anonymitet och olika typer av förtryck motverkas. Måltider i skolan ska präglas av lugn och ro.

Elevhälsovården måste vara ett stöd för barnen både i deras skolvardag och personliga utveckling och ha kompetens att bemöta barn från olika familjekonstellationer, länder och samhällsklasser.

Det finns en stor grupp elever som har svårt att nå målen i skolan. De som har svårast att nå goda resultat kommer ofta från hem utan studievana. Stressen ökar i de senare skolåren. Det är viktigt att lärarna får möjlighet att prioritera tid med eleverna. En samlad skoldag, med skola och fritidshem i samverkan, utgör en helhet för barnen.

Alla barn ska ha rätt till läxhjälp Det är skolan som ska ta ansvar för undervisningen och att eleverna får de kunskaper de har rätt till. När ansvaret för undervisningen förskjuts mot hemmet ökar segregationen. Eleverna ska ha professionellt stöd till sitt lärande i skolan.

De barn som inte kan få hjälp hemma ska ha möjlighet att få läxhjälp i skolan med personal på plats. När bättre bemedlade föräldrar köper läxläsning till sina barn med RUT-bidraget får de lågavlönade bidra till att högavlönades barn får ett försprång i skolan. Det bidrar till att skapa ett ojämlikt samhälle och att alla barn inte får samma möjligheter att utvecklas och lära.

Läxor förlänger skoldagen för eleven och minskar ofta lusten att lära. Fritidsintressen, vänner och familj utgör centrala delar för barns och ungas uppväxt och måste också ges utrymme. Istället ska skolan vara skyldig att ge alla som behöver det hjälp med läxläsning.

Avgiftsfri skola Skolverksamheten ska vara avgiftsfri. Inga former av smygavgifter, som till exempel busspengar eller matsäck till utflykten, ska accepteras.

Vuxenutbildning Alla har rätt att utvecklas och förkovra sig under hela sitt liv. Bra utbildning är ett sätt att minska klyftorna. Kommunens vuxenutbildning bör satsa på uppsökande verksamhet i sin studie- och yrkesvägledning för att kunna nå de helsingborgare som har de största behoven.

Validering av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet är en rättvisefråga. Validering är viktig för helsingborgare med utländska utbildningar, men metoden lämpar sig lika väl för vidareutbildning av kommunens befintligt anställda. Detta gäller särskilt i yrken med företrädesvis lågavlönade kvinnor med kort utbildningstid som har en gedigen yrkeserfarenhet.

SFI Det är viktigt att SFI-undervisning kan kombineras tillsammans med studier i andra ämnen och arbetsmarknadsaktiviteter. SFI-utbildningen ska både ge ett yrkesspråk och ha ett demokratiskt medborgar-perspektiv. Vi vill satsa mer ekonomiska resurser på SFI och säkerställa kvaliteten. Alla har rätt till SFI och alla har rätt till vägledning till ett arbete.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

 • Utveckla förskolan och skolan genom en ökad lärartäthet
 • Införa en rättvisare fördelning av resurserna till skolorna i syfte att utjämna de skillnader mellan elever som finns idag
 • Öka möjligheterna till ett livslångt lärande genom en förstärkning av KomVux
 • Satsa på kultur i skolan på bred front och låta alla elever i de lägre årskurserna prova på musik, dans och teater
 • Ha modersmålsundervisning från förskolan samt studiehandledning på modersmålet
 • I ökad utsträckning, erbjuda barnomsorg på obekväm tid samt avskaffa vårdnadsbidraget och föra över resurserna till förskolan
 • Satsa på lärarna, inte bara första-lärare, alla lärare ska få rättvisare löner
 • Öka antalet specialpedagoger och övrig stödpersonal
 • Att resurserna ska fördelas efter behov
 • Satsa mer på genuspedagogik så att pedagoger får verktyg att utveckla undervisningen och verksamheten så alla barn möts utifrån sina förutsättningar oavsett kön eller bakgrund
 • Att rasism och homofobi ska motverkas i skola och förskola
 • Elev- och personalinflytande ska utvidgas och prioriteras
 • Satsa på modersmålsstöd inom förskolan och skolan
 • Att skattepengarna ska gå till undervisning, inte till privata vinster
 • Ge alla barn rätt till 30-timmars förskola
 • Minska antalet barn i förskolegrupperna
 • Göra förskoleavgifterna mer progressiva och på sikt införa gratis förskola för alla
 • Satsa på skolbarnomsorgens kvalitet
 • Att arbetslösas och föräldraledigas barn också ska ha rätt till skolbarnomsorg
 • Att skolarbetet ska göras i skolan och inte i hemmet
 • Att teoretiska och praktiska program ska vara blandade på gymnasieskolorna

En meningsfull fritid

Stärk föreningarna Vänsterpartiet vill uppmuntra ett allsidigt föreningsliv. En meningsfull fritid är en förutsättning för demokratisk delaktighet och motverkar ohälsa. Alla föreningar som får stöd av kommunen ska visa hur de arbetar mot diskriminering.

Jämställd fritid Flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möjligheter till en meningsfull fritid. Föreningarnas bidrag och villkor ska granskas ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Vi vill riva hinder som t ex avgifter och könsterotypa mönster.

Kommunens fritidsgårdar och mötesplatser ska aktivt jobba med att både flickor och pojkar ges makt, resurser och utrymme. Kommunens bolag ska också ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv vid sponsring.

Värna breddidrotten Både bredd- och elitidrotten behövs, men vi anser att kommunens uppgift är att särskilt värna om breddidrotten. Det ska vara lika förutsättningar för alla. Vänsterpartiet arbetar för en jämställd idrott, fri från könsdiskriminering, rasism och homofobi.

Kommunen ska erbjuda gratis sommarsimskola till alla barn.

Fler mötesplaster och fritidsgårdar Vi vill att aktiviteter och mötesplatser finns i hela staden. Fritidsgårdar och andra mötesplatser är viktiga för demokratin och för att ta tillvara människors, speciellt barn och ungas, engagemang, kreativitet och vilja. De ska vara platser att mötas på, fria från kommersialisering, diskriminering och stereotypa normer.

Vänsterpartiet vill satsa resurser på mötesplatserna så att personalen har möjlighet att skapa bärande relationer till de unga. Barn och ungdomar ska kunna påverka sina mötesplatser och ses som resurser, inte som problem.

Även för pensionärer och personer med funktionsnedsättning behövs fler mötesplatser med stimulerande aktiviteter. Det behövs också fler öppna mötesplatser där både unga och vuxna helsingborgare kan mötas, generationsöverskridande allaktivitetshus typ Jutan är ett bra exempel

Mer möjligheter till rörelse För att kunna tillgodose människors behov av rörelse krävs satsningar i hela staden. Det krävs en utbyggnad av lekplatser för de små barnen, spontanidrottplatser, parker och idrottsanläggningar som kan användas både av föreningar och spontant av människor som vill träffas och idrotta.

Resurser ska fördelas efter behov och vid underhåll eller nybyggnation ska alla delar av staden, inte minst ytterområdenas behov, beaktas.

Helsingborgs stad ska vara mer generös med att upplåta stadens anläggningar för såväl organiserad som spontan fritidsaktivitet.

Vänsterpartiet vill att idrotts- och gymnastikhallar i skolbyggnader och skolgårdar ska kunna användas aktivt på kvällar och helger året runt.

Stadens fotbollsplaner, som t ex Norrvalla, ska inte vara låsta när de inte är bokade av föreningar. I stället ska de under dag- och kvällstid vara tillgängliga för alla för spontan idrott.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

 • Att det finns goda möjligheter i alla delar av staden både för föreningsaktiviteter och för spontanidrott
 • Att det i alla delar av Helsingborg finns fritidsgårdar för barn och för ungdomar, med generösa öppettider och med goda personalresurser
 • Ha fler generationsöverskridande allaktivitetshus typ Jutan
 • Att kommunens föreningsstöd premierar jämställdhet och jämlikhet. Alla föreningar, som får stöd av kommunen, ska visa hur de arbetar mot diskriminering
 • Att stödet till idrotten framförallt riktas till ungdoms- och breddidrott och idrott för personer med funktionsnedsättning
 • Att kommunen erbjuder gratis simskola till alla barn

Kultur för alla

Kultur för alla Vi vill satsa på både bredd och spetskultur, på såväl det fria kulturlivet som på Helsingborgs olika institutioner. Vi vill stödja kulturarbetare genom generösa stöd till föreningar och projekt. Vi vill också göra det möjligt för många fler att själva skapa kultur genom stöd till amatörverksamhet och folkbildning. Vi vill att det kulturutbud, som staden står för, ska vara tillgängligt för alla genom låga eller inga avgifter.

Kultur ger kraft till förändring Kraften i kulturen är enorm. Med kultur kan vi förändra staden till det bättre och ge människor självförtroende att ta plats och kräva sin rätt. Detta är en av anledningarna till att vi vill satsa ännu mer på kultur.

Kulturens egenvärde När kulturpolitiker argumenterar för större ekonomiska resurser till kulturen anlägger man ofta ett nyttoperspektiv. Ibland ser man på kulturen som ett samhällskitt och ett redskap för ökad förståelse och gemenskap mellan människor och som ett sätt att utveckla delaktighet och demokrati.

Andra gånger ser man på kulturen som en ren investering – att det går lätt att få företag att etablera sig och skapa nya arbetstillfällen om man kan erbjuda ett blomstrande kulturliv i kommunen.

Men kulturen har också har ett alldeles eget värde, som inte behöver motiveras av att den är nyttig för något annat. Kultur är en mänsklig rättighet. Den ifrågasätter, skapar mening och ger fler dimensioner åt våra liv. 33 

En kulturpolitik med utrymme En bra kulturpolitik ska vara förankrad i samhället, ha förmåga att se och följa de förändringar och den utveckling som sker. Vi vill ge utrymme för alla de nya konstnärliga uttryck som föds när samhällen stöps om och olika traditioner möts.

Kulturarbetare ska ges utrymme för sina egna kritiska synpunkter och för konstnärliga experiment. När konstarterna utvecklas ska kulturpolitiken svara mot de nya behoven. Även kultur som är så kallat smal ska kunna få kulturstöd.

Kulturpolitiken får aldrig göra våld på eller styra den konstnärliga friheten. Kulturpolitiker får inte heller agera smakdomare och avgöra vad som är politiskt korrekt.

Kulturarvet Vänsterpartiet ser bevarandet av kulturarvet som en viktig kulturpolitisk uppgift. Vi måste känna till vår historia för att förstå den tid vi lever i och kunna bana väg för framtiden.

Fortfarande utgår mycket av den historiebeskrivning vi får från en borgerlig kultur. Vi vill att den folkliga kulturen får större utrymme och att i högre utsträckning genusperspektivet, arbetarrörelsens historia, immigranters och emigranters historia lyfts fram och belyses.

Biblioteken Kanske är biblioteket den plats som bäst lyckas integrera olika grupper i samhället. Biblioteken är offentliga vardagsrum, dit alla ska känna sig välkomna. Biblioteken har ett stort ansvar för att utveckla demokratin genom att tillgodose behov av information, kunskap och kommunikation. Det är viktigt att bibliotekens verksamhet hålls på en hög nivå. De flesta av bibliotekens tjänster är gratis och ska så vara.

Bibliotekens lokala förankring som informations- och öppna mötesplatser ska utvecklas. Vi vill att helsingborgarna ska ges möjligheter att besöka sitt bibliotek även på kvällar och helger och därför ska öppettiderna vara generösa.

Vi vill förstärka områdesbiblioteken. Samtidigt vill vi satsa på att bygga ett nytt stadsbibliotek på stadens mest attraktiva tomt, Ångfärjetomten. Det gamla huvudbiblioteket i Stadsparken har med åren blivit trångbott. Vi vill i stället att detta vackra hus görs om till ett kunskaps- och upplevelsecentrum med inriktning på naturvetenskap, för både barn, unga och vuxna.

Barn- och ungdomskultur I Vänsterpartiet ser vi stödet till barn- och ungdomskulturen som vårt särskilda ansvar. En människa, som ges bra möjligheter att uttrycka sig och kommunicera med andra, har inflytande över sitt eget liv och blir en människa som är stark och trygg i sin egen identitet.

Barn och unga ska ha rätt att både ta del av ett rikt kulturliv och möjlighet att skapa själva. Utbud och aktiviteter ska finnas i hela staden så att barn och unga kan välja det som passar dem själva bäst!

Skolan har ett stort ansvar för barns och ungdomars tillgång till kultur.

Vi vill öka resurserna så att skolorna både kan erbjuda regelbundna film- och teaterbesök och i undervisningen bjuda in kulturutövare som gäster. Det är viktigt att kulturen har en stark ställning i skolan där alla barn och unga finns.

Unga kulturarbetare skall ges möjlighet att skildra sin verklighet i det framväxande mångkulturella samhället genom både traditionella och nya uttrycksmedel.

Alla unga, som vill, ska ges möjlighet att delta i undervisning i skapande verksamhet. Kulturskolan ska arbeta aktivt med att få barn från hela Helsingborg att delta i verksamheten. En grundläggande förutsättning

för att kunna söka sig till Kulturskolan är att utbudet motsvarar behoven och att avgifterna är låga. Ingen ska behöva köa för att få ta del av verksamheten. Kulturskolans verksamhet ska ha låga avgifter och på sikt bli helt avgiftsfri.

Institutionerna och det fria kulturlivet Vänsterpartiets uppfattning är att institutionerna och den fria kulturen behöver och berikar varandra. Vi vill att kulturarbetare ska få större möjlighet att verka till exempel i skolorna och inom stadens vårdverksamheter.

Institutionella verksamheter ska inte behöva hänvisas till arbetsmarknadsåtgärder eller sponsring från privata företag för att kunna fullgöra sina uppdrag.

Stödet till det fria kulturlivet måste öka, inte minst till nya kulturformer. Verksamhet som bryter gränser och aktivt arbetar med att nå nya publikgrupper ska premieras.

Det finns idag en tendens att premiera en slags jippokultur som särskilda evenemang i samband med exempelvis festivaler. Vi vill som motvikt till detta betona basverksamheternas betydelse och alla parters behov av kontinuitet och trygghet. Ett fungerande kulturliv kräver kontinuitet.

En grundläggande förutsättning för att kunna bedriva verksamhet är att det finns tillgång till ändamålsenliga lokaler för såväl professionella grupper som för amatörverksamheter. Vi vill att det ska finnas möjligheter att både utöva och möta kultur i alla delar av Helsingborg, inte bara i de centrala delarna.

Folkbildningen genom studieförbund är ett viktigt inslag i det demokratiska samhället. Genom studiecirklar och annan verksamhet väcks nyfikenhet och sås frö till förändring, demokrati och samhällsengagemang.

Fristadsförfattare ICORN är ett internationellt nätverk av fristäder för författare från länder med beskuren yttrandefrihet. Vi vill värna om yttrandefriheten och det fria ordet som aldrig får tystas.

Vi vill att Helsingborg blir en del av ICORN och tar emot fristadsförfattare och på sikt även förföljda utövare inom andra konstformer.

Vänsterpartiet Helsingborg vill:

 • Ge utrymme för kulturen att utvecklas
 • Satsa både på bredd och spetskultur
 • Satsa både på institutioner, det fria kulturlivet och på eget skapande
 • Inte styra den konstnärliga friheten
 • Ha låga eller inga avgifter på offentliga institutioner och muséer
 • Förbättra möjligheterna att möta och utöva kultur i de olika bostadsområdena
 • Satsa på kultur för barn och unga både inom skolans ram och på fritiden
 • Sänka avgifterna för barn och unga i den kommunala kulturskolan
 • Ha ökade öppettider på biblioteken
 • Förstärka områdesbiblioteken
 • Göra biblioteket i Stadsparken till ett naturvetenskapligt kunskaps- och upplevelsecentrum
 • Bygga ett nytt huvudbibliotek på Ångfärjetomten
 • Att Helsingborg går med i ICORN och i ett första steg välkomnar en fristadsförfattare

Dela den här sidan:

Kopiera länk