Så arbetar vi i kommunfullmäktige

Här finns motioner, interpellationer och kommentarer till debatter i kommunfullmäktige

______________________________________________________________

2018-01-23

Majoriteten lägger dimridåer och marknadsför Landborgsgaraget/kopplingen som ett sätt att förbättra för cyklister i staden och för att göra stadens centrala torg vackrare. Men båda dessa saker kan uppnås utan att ett garage byggs i Landborgen. Till skillnad mot på 1960-talet eller på 1980-talet vet vi idag långt mer om hur vi kan och måste minska det ekologiska fotavtrycket för att uppnå en ekologiskt mer hållbar utveckling. Vänsterpartiet deltog aktivt i namninsamlingen för en folkomröstning och mötte då många som var kritiska till garaget. Vi mötte naturligtvis också de som var positiva och då var skälet oftast att man ville rädda cityhandeln och/eller få det bilfritt på Stortorget. Men båda dessa saker kan uppnås med en strategisk stadsplanering utan ett garage behöver byggas i Landborgen, utpekat som ett riksintresse för naturvård. Kulturnämnden har ansvar för stadens kulturmiljö samt natur och kulturarv, men ingen hänsyn togs till stadsantikvariens utlåtande när en majoritet i Stadsbyggnadsnämnden godkände ansökan om rivningslov för Rosenträdgården. Vänsterpartiet har därför beslutat lämna in en motion om en folkomröstning om Landborgsgaraget/-kopplingen.

Läs motionen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/01/23/motion-om-en-folkomrostning-om-landborgsgaraget-kopplingen/

_________________________________________________________________

2018-01-11

För många är veckorna före nyår en plåga. Den ofta vårdslösa hanteringen vid okynnessmällande utsätter både djur och människor för faror. Fyrverkeriernas negativa miljöpåverkan är också stor, eftersom de innehåller tungmetaller som sprids vid detonationen. I Helsingborg är det tillåtet med nyårsraketer mellan klockan fyra på nyårsaftons eftermiddag till klockan fyra på nyårsdagens morgon, men alltför många visar inte någon som helst respekt för dessa tider. Att det redan finns ett förbud mot smällare tycks inte heller hjälpa.

Läs interpellationen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/01/11/fyrverkerier-och-stadens-regelverk/

______________________________________________________________

2018-01-10

Landborgsgaraget är en kontraproduktiv åtgärd som signalerar att bilar prioriteras i städer, trots att den uttalade strategin är annorlunda.  Ingen miljökonsekvensbeskrivning för helheten har presenterats, inget bygglov finns ännu. Trots detta kör man på, det tycks som om det blivit en ren prestigefråga.

Läs interpellation(-er) om Landborgsgaraget:

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2018/01/10/interpellation-er-om-landborgsgaraget/

______________________________________________________________

2017-12-05

Experterna menar att det gäller att börja tidigt för att motverka traditionella könsroller. Förskolan ska enligt läroplanen arbeta för att motverka traditionella könsroller och könsmönster men senaste Skolinspektionen konstaterar, efter att ha tittat på 36 slumpmässigt utvalda förskolor runt om i landet, att arbetet går trögt.

Vänsterpartiet har ställt en enkel fråga till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Christer Rasmusson, om hur nämnden tänker agera för att förskolorna i Helsingborg ska bli ännu bättre.

Läs mer:

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/12/05/om-forskolornas-jamstalldhetsarbete/

______________________________________________________________

2017-12-01

Många arbetsplatser och organisationer har trott sig ha en fungerande struktur för att fånga upp och eliminera sexuella trakasserier och övergrepp, men de många vittnesmålen som kommit under hösten har visat att det inte alls varit så. Dags att ta nästa steg.

Vänsterpartiet har därför ställt en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande, Peter Danielsson, inför nästa möte i kommunfullmäktige, den 12 december.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/12/01/metoo-och-stadens-arbete-mot-sexism-sexuella-trakasserier-och-overgrepp/

 

_______________________________________________________________

2017-11-21

Vänsterpartiet tycker inte att det är rimligt att ett kommunalråd på heltid i Helsingborg i dag har ca 63.800 kr i månaden. Vi anser därför att de mycket höga kommunalråds- och gruppledararvodena borde sänkas från och med nästa mandatperiod och har därför skrivit en motion om detta.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/11/22/motion-om-att-sanka-kommunalrads-gruppledar-och-ordforandearvoden/

_______________________________________________________________

2017-11-21

Eftersom Helsingborg tillämpar den hårda linjen, har vi skrivit en motion om att staden ska behålla ansvaret för unga ensamkommande som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven till 18 år tills dess asylprocessen är klar, att de får bo kvar i Helsingborg och slutföra sin skolgång här samt att detta beslut också gäller retroaktivt för de som tvingats flytta från ett boende under 2017. Motionen lämnades in efter debatten som följde på vår interpellation i kommunfullmäktige den 21 november.

För Vänsterpartiet handlar det om ansvar och humanism. Vi står inte bakom den restriktiva flyktingpolitik som råder. Vi är inte ensamma om detta. I Helsingborg, precis som i resten av landet, står individer och organisationer upp för människovärdet och ger unga ensamkommande det stöd och den trygghet de behöver.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/11/14/interpellation-om-ensamkommande-i-helsingborg/

_____________________________________________________________

2017-11-20

Kommunfullmäktige har i en detaljplan om strandängarna i Hittarp, beslutat att lösa in dessa. Men enligt ett direktiv från Stadsbyggnadsnämndens ordförande är det inte aktuellt längre att följa detta kommunfullmäktigebeslut. Beslutet att inte lösa in strandängarna har inte varit uppe som ärende i Stadsbyggnadsnämnden, än mindre kommer det förändrade beslutet komma vidare till kommunfullmäktige för behandling. Trots att det är kommunfullmäktige som gett uppdraget att lösa in strandängarna. Vänsterpartiet har därför skrivit en interpellation till ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, Christian Orsing.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/11/22/om-upphavande-av-beslut-gallande-strandangarna-i-hittarp/

_____________________________________________________________

2017-11-14

Innan ett områdesbibliotek läggs ner eller flyttas, vill vi se en helhetsanalys av områdesbibliotekens antal och placering. En enkel fråga om detta till Kristian Andersson, ordförande i kulturnämnden, kommer på kommunfullmäktiges nästa möte den 21 november.

Läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/11/14/en-helhetsanalys-behovs-innan-bibliotek-flyttas-eller-laggs-ner/

____________________________________________________________

2017-11-10

Vänsterpartiet vill att staden ska behålla ansvaret för de unga ensamkommande som blivit åldersuppskrivna av Migrationsverket till dess att besluten vunnit laga kraft och att låta
de som fyller 18 år under asylprocessen få bo kvar i Helsingborg och slutföra sin skolgång
här. För Vänsterpartiet handlar det om ansvar och humanism. Vi står inte bakom den restriktiva flyktingpolitik som råder. Vi är inte ensamma om detta. I Helsingborg, precis som i resten av
landet, står individer och organisationer upp för människovärdet och ger unga ensamkommande
det stöd och den trygghet de behöver. På riksplan har Vänsterpartiet i förhandlingar med
regeringen varit med och drivit fram 585 miljoner kronor under 2017–18 för att ge kommunerna
ekonomisk möjlighet att låta de ensamkommande som fyller 18 år under asylprocessen bo kvar i
kommunen.

Vi har därför skrivit en interpellation om detta som kommer upp på fullmäktiges möte den 21 november,

läs mer

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/11/14/interpellation-om-ensamkommande-i-helsingborg/

__________________________________________________________

2017-08-06

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och ordförande i NSVA Magnus Jälminger om målsättning och åtgärder för att förbättra badvattnet vid Helsingborgs stränder

Helsingborg marknadsför sig som en stad där det finns en badplats för alla, allt från lugna naturstränder till centrala badplatser med hög puls. Som bekant har en hel del av dessa badplatser under senare år haft varierande kvalitet på sitt badvatten, inte minst badplatsen med hög puls, Fria Bad, där vattnet vid flera tillfällen varit starkt förorenat.

För Vänsterpartiet Helsingborg är detta en prioriterad fråga. Det gäller vår miljö och vår livskvalitet.

I juni 2016 presenterade Helsingborgs stad en omfattande rapport om varifrån bakterierna vid badplatserna kommer. För att förhindra föroreningarna krävs en mängd olika åtgärder. Hur snabbt detta arbete ska göras, det är naturligtvis en politisk fråga.

En inte oväsentlig åtgärd är att separera kombinerade ledningar. I NSVA’s senaste affärsplan är målsättningen att kombinerade ledningar ska vara bortbyggda till år 2050.

Mot bakgrund av detta vill Vänsterpartiet ställa följande frågor:

  • Har olika alternativ för ombyggnaden av kombinerade ledningar tagits fram och prissatts,

t ex med målsättningen 2025, 2030, 2035 etc? Om detta gjorts, vilka alternativ har diskuterats och varför har dessa förkastats

  • Vilka andra åtgärder har beslutats och tidsatts för att förbättra badvattenkvalitén, som förlängning av bräddningsrör, bassänger som kan ta emot tillfälliga överskott av regnvatten, ytterligare dagvattendammar och våtmarker etc?

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

___________________________________________________________

2017-04-06

Urusel arbetsmiljö, busschaufförer som tvingas till långa pass & undermåliga bussar. Kritiken mot Bergkvarabuss har förts fram från olika håll.  Trots detta har flera skånska kommuner, bl a Helsingborg, fortsatt avtal med bolaget.

Interpellation om Bergkvarabuss till stadsbyggnadsnämndens ordförande

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/04/06/interpellation-om-bergkvarabuss-till-stadsbyggnadsnamndens-ordforande/

___________________________________________________________

 

2017-03-28

Kvällens kommunfullmäktige med bl a debatt om barnomsorg på kvällar, nätter och helger och riskanalys vid privatiseringen av fyra LSS-boenden, ärende 2 respektive 3 på dagordningen

Klicka på länken, och sedan på det ärende du är intresserad av, för att lyssna på debatterna

http://helsingborg.webbtvkf.se/?20170328

__________________________________________________________

2017-03-28

Några kommuner i landet har redan infört gratis busskort som gäller även på icke-skoltid till alla unga. I Östersund, som gjort både en för- och en efterstudie, har det visat sig att fler barn åker buss till fritidsaktiviteter och träning, att hela familjen tar bussen till familjeaktiviteter på helgen, att problem försvinner för de som har ett växelvis boende hos separerade föräldrar och att miljöeffekterna är goda då fler familjer åkte buss i stället för bil. Det är bra för de unga och bra för miljön!

Vi har därför nu lämnat en motion om att gratis busskort ska ges till alla barn och ungdomar mellan 7 – 19 år i Helsingborg.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/04/05/motion-om-gratis-busskort-for-barn-och-ungdomar-7-19-ar-i-helsingborg/

___________________________________________________________

2017-03-08

Interpellation om barnomsorg på kvällar, nätter och helger till ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, Christer Rasmusson

Nästan 40 procent av alla löntagare i Sverige arbetar på kvällar, nätter eller helger – och det är en siffra som stiger.

Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att Helsingborg ska kunna erbjuda barnomsorg även till de som jobbar på andra tider än kontorstider. Det är en viktig fråga både ur ett jämställdhets- och ett arbetsmarknadsperspektiv och inte minst ur barnets synvinkel.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/03/08/interpellation-om-barnomsorg-pa-kvallar-natter-och-helger-till-ordforande-i-barn-och-utbildningsnamnden/

___________________________________________________________

2017-03-08

Motion om rätt till heltid ska skrivas in i entreprenadavtalen!

I entreprenadavtalen står det inte något krav på sysselsättningsgrad. På kommunalt drivna vårdboenden har de anställda rätt till en heltidsanställning, helt enligt målen om jämställdhet för staden. Rätten till heltid saknas i avtalen med de privata vårdbolagen. Vänsterpartiet anser att rätten till heltid även skall gälla vid privat drift. De privata vårdgivarna skall också följa målet om jämställdhet i vår personalpolicy.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/03/08/motion-om-ratt-till-heltid-i-entreprenadavtal/

___________________________________________________________

2017-02-13

Det blågröna styret i staden beslutade att privatisera fyra vårdboenden, vilket vi är starka motståndare till. Vid två av dessa har klagomål inkommit från anhöriga, personal och vårdtagare. Det främsta klagomålet gäller att de vinstdrivande bolagen valt att minska bemanningen på vårdboendena, jämfört med bemanningen under kommunal drift. Vi har därför skrivit en motion om att minimibemanning ska skrivas in i avtalen, så görs i andra kommuner.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/02/17/motion-om-minimibemanning/

 

___________________________________________________________

2017-02-13

Uppföljning av vår interpellation om de ensamkommande unga i Helsingborg på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december 2016 – enkel fråga till Socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman med anledning av situationen för de asylsökande ungdomarna.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/02/17/om-de-ensamkommande-i-helsingborg-enkel-fraga-i-kf-21-februari/

___________________________________________________________

2017-02-09

Interpellation till Maria Nilsson, ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

Det blågröna styret beslutade att lägga ut fyra vårdboenden i privat drift. Vårdpersonal protesterade mot beslutet, de var oroliga att vården av våra äldre skulle försämras. Anhöriga och vårdtagare uttryckte också sin oro för privatiseringen av vårdboenden. Deras farhågor om privat drift har nu besannats. På två av de privatiserade vårdboendena, Valltorp och Pålsjö park, har det blivit försämringar direk

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2017/02/09/interpellation-till-vard-och-omsorgsnamndens-ordforande-maria-nilsson-c-2/

___________________________________________________________

2016-11-30

Interpellation till Ann-Christine Borgman, socialnämndens ordförande

Interpellationen berör de ensamkommande flyktingungdomar i Helsingborg som, efter att deras ålder uppgraderats till 18 år och/eller de fått avslag på sin asylansökan av Migrationsverket, omedelbart körs iväg från sitt HVB-hem även om ärendet överklagats och det slutliga beslutet därmed ej är klart.

Läs interpellationen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/11/30/varfor-tvingas-ensamkommande-flytta-innan-overklagan-behandlats/

____________________________________________________________________

2016-11-10

lnterpellation till Kristian Andersson, kulturnämndens ordförande, om kulturnämndens utredning om stadens framtida biblioteksverksamhet

De blågröna vill inte i biblioteksutredningen svara på de frågor som kommunfullmäktige ställde, utan väljer att skjuta problemen framför sig genom att hänvisa till en annan rapport som ska presenteras först hösten 2017…

Läs interpellationen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/11/11/interpellation-om-biblioteksutredningen/

 

______________________________________________________________________

2016-10-16

Motion om en översyn av vilken offentlig konst vi vill ska bidra till stadens identitet i stadskärnan

Vänsterpartiet vill med denna motion ha en politisk diskussion om vilka värderingar vi vill lyfta fram i den offentliga miljön och om placeringen av David på Stortorget är i linje med dessa. Dessutom har vi en önskan att lyfta en del av stadens historia till en mer central plats i staden. Vi är samtidigt medvetna om att vi rör oss i gränslandet mellan vad som är en politikers roll och vad som är en tjänstemans/specialists roll. Som politiker måste vi ju dock kunna ange vilka värderingar vi har och vill lyfta fram, våra visioner och våra mål för stadsmiljön och för stadens utveckling.

Läs motionen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/10/16/offentlig-konst-som-bidrar-till-stadens-identitet/

______________________________________________________________________

2016-10-11

Vår interpellation i kommunfullmäktige i maj 2016 om supportervåldet, har nu resulterat i två motioner i riksdagen

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/10/13/stopp-pa-fotbollshuliganerna/

______________________________________________________________________

2016-10-05

Många vill studera Svenska för invandrare, SFI, på Komvux Kärnan men p g a platsbrist där hänvisas en hel del av dessa i stället till privata utförare. Vi undrar varför man inte skapar fler platser inom den kommunala vuxenutbildningen på Komvux Kärnan och har därför skrivit en interpellation till Anna Jähnke, ordförande i Arbetsmarknadsnämnden, om SFI.

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/10/06/interpellation-till-anna-jahnke-ordforande-i-arbetsmarknadsnamnden-om-sfi/
_______________________________________________________________________

2016-09-29

Vi efterlyser en enhetlig policy för de politiska partiernas medverkan på de områdesfester som Helsingborgshem arrangerar.

Interpellation till Helsingborgshems ordförande Lars Hansson (C) om policy för medverkan av politiska partier på de områdesfester Helsingborgshem arrangerar

______________________________________________________________________

2016-09-25

På kf-mötet den 20 september, där Vänsterpartiet representerades av Mounir Mansour, Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom, debatterades bl a en interpellation om den aktuella situationen inom hemvården, en ny servicepolicy och en strategi för samarbetet mellan Helsingborg och Helsingör. Dessutom uppmärksammade vi att stadens revisorer hade anmärkningar på uppföljning och kontroll av entreprenader och föreningsbidrag.

Rapport från kommunfullmäktige 20 september

________________________________________________________________________

2016-09-13

Gemensam motion med S om att återta stadens lokalvård i egen regi!

http://helsingborg.vansterpartiet.se/2016/09/20/motion-om-stadens-lokalvard/

__________________________________________________________________________

2016-08-25

På kf-mötet, där Vänsterpartiet representerades av Claudia Velásquez, Ingrid Mattiasson Saarinen och Peter Ahlbom, debatterades bl a tre interpellationer och en enkel fråga från Vänsterpartiet. Dessutom gav vi vårt bifall till socialdemokraternas motion om att staden utreder möjligheten och intresset för att driva ett LSS-boende med utökat självstyre. Att ge boende och personal utökat självstyre i stället för att lägga ut verksamheterna på entreprenad, är verkligen ett steg i rätt riktning!

Rapport från kommunfullmäktige 23 augusti

__________________________________________________________________________

2016-08-17

Många nyanlända och personer som har försörjningsstöd är hänvisade till en svart andrahandsmarknad, som är mycket luckrativ för den som hyr ut, men mycket osäker och dyr för den som hyr. Allmännyttan har en viktig social roll!

Enkel fråga till ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i AB Helsingborgshem om etableringsersättning eller försörjningsstöd som godkänd inkomst vid uthyrning

__________________________________________________________________________

2016-08-10

Gång på gång har vi under de senaste åren pekat på att arbetsförhållandena på socialförvaltningen behöver förbättras. Nu har Arbetsmiljöverket lämnat en kritisk rapport.

Interpellation till socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman och ordförande
i HR-utskottet Maria Winberg Nordström angående Arbetsmiljöverkets rapport om arbetsförhållandena på Helsingborgs socialförvaltning

 ___________________________________________________________________          

2016-08-10

Varför slå sönder en väl fungerande verksamhet? Jo, därför att i de blågrönas Helsingborg ska allt styckas av och entreprenadutsättas för att tjäna kapitalets vinstintresse.

Interpellation till ordförande i Arbetsmarknadsnämnden om verksamheten inom SIA, Steget innan arbete

__________________________________________________________________________

2016-08-04

En väl fungerande verksamhet ska upphöra och vi vill veta varför!

Interpellation till ordförande i Vård- och omsorgsnämnden om anledningen till att inte förlänga avtal med Arbetsmarknadsnämnden avseende arbetsträning och daglig verksamhet enligt LSS (SIA)

__________________________________________________________________________

2016-07-25

Inga exklusiva villatomter, låt ängen vara en del av naturreservatet enligt de ursprungliga intentionerna!

Motion om att utvidga Pålsjö naturreservat till att omfatta även det öppna området söder om Pålsjö slott enligt den ursprungliga planen

_________________________________________________________________________

2016-07-29

Badsäkerheten måste prioriteras! Vänsterpartiet Helsingborg reagerar på de drunkningstillbud som skett vid stadens stränder. Kommunledningen och ansvariga politiker tar inte badsäkerheten på allvar i Helsingborg.

Motion om att förbättra säkerheten på stadens ständer

Läs mer, artikel i Helsingborgs Dagblad

http://www.hd.se/2016-07-24/v-kraver-livraddare-vid-badstranderna

_________________________________________________________________________

2016-06-16

Arbetsbelastningen är hög och sjuktalen ökar oroväckande inom omsorgen. Tidigare försök i Helsingborg med arbetstidsförkortning visade på en mängd positiva effekter. Liksom bl a det pågående projektet på Svartedalens äldreboende i Göteborg. Sedan senaste arbetstidsförkortningen kom på 70-talet, har sextimmarsdag/trettiotimmarsvecka diskuterats. Det är dags för ett nytt försök i Helsingborg!

Motion om att starta ett tvåårigt försöksprojekt inom Vård- och omsorgsnämnden med sextimmarsdag/trettiotimmarsvecka

___________________________________________________________________________

Förutom anslagen till nämnderna diskuterades denna dag bl a även investeringsbudgeten inklusive Landborgsgaraget och förändrad detaljplan för del av fastigheten Örby:1. I voteringen om garaget blev det 37 röster för och 28 röster mot. Förutom Vänsterpartiet var det Socialdemokraterna och Miljöpartiet som röstade nej till bygget. Men när det gällde förändrad detaljplan för att bygga en båthall direkt intill den norra delen av naturreservatet på Örby ängar, så var det endast Vänsterpartiet som ville slå vakt om de miljövärden som finns där och därför sa nej.

Läs mer  & lyssna  Budgetdebatt dag 2, den 15 juni 2016

___________________________________________________________________________

De blågröna attackerade oss bland annat för att vilja genomföra förändringar genom att minska på stadsledningsförvaltningens budget och föreslå en skattehöjning. Gång på gång fick vi tala om att en skattehöjning på 9 öre innebär 20 kr extra i månaden för den som har en bruttoinkomst på ca 20.000 kr. För det vi inte betalar i skatt, får vi ju i stället betala genom avgifter. Eller som i de blågrönas Helsingborg, genom privatiseringar Det finns många arbetsuppgifter som behöver utföras i staden. Politik är att prioritera. Vi ville skära i anslaget till stadsledningsförvaltningen, därför att i stället för enstaka jippon, konsulter och kommunikatörer vill vi bygga upp välfärden och ge många fler i Helsingborg möjlighet till ett gott liv.

Läs mer & lyssna Budgetdebatt dag 1, den 14 juni 2016

_________________________________________________________________________

På kommunfullmäktige den 24 maj debatterades bl a  våra motioner om utvärdering av entreprenadutsättning
av skötseln av gata, park, naturmark och fiskevård och om införande av insynsplatser i kommunstyrelsen plus
våra interpellationer om ändrad detaljplan för Örby:1 m fl och om stöket i City i samband med vissa fotbollsmatcher.

Läs mer & lyssna Rapport från kommunfullmäktige den 24 maj
____________________________________________________________________

2016-05-15

Bin, fjärilar och humlor som idag är utrotningshotade gynnas av mindre intensiv skötsel som ängsmark, som får gå i blom innan den klipps ner!

Motion om att utreda förutsättningarna för att ängsmarker anläggs på flera platser i staden som ett alternativ till gräsmattor

_____________________________________________________________________________

2016-05-09

En ändrad detaljplan för att möjliggöra bygget av en båthall med måtten ca 35 x 73 meter och en nockhöjd om drygt 9 meter har varit ute på remiss. Nybyggnationen innebär att nuvarande uppställningsplats för båtar ska flyttas söderut och landa närmare naturskyddsområdet och badplatsen vid Örby ängar. Vi vill ha en miljökonsekvensanalys. Dessutom att de ursprungliga intentionerna om naturreservatet Örby ängar följs, för att säkerställa både tillgängligheten för allmänheten och de biologiska värdena. På denna plats har nu, redan innan beslutet om en ändrad detaljplan tagits, en omfattande röjning utförts. Därför ställer  vi  några frågor om detta.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och stadsbyggnadsnämndens ordförande Christian Orsing om ändring av detaljplan för del av fastigheten Örby 18:1 m fl samt om åtgärder som vidtagits innan beslut fattats i kf om ändring av detaljplane

____________________________________________________________________________

2016-05-09

Det har blivit lugnare på Olympia. Men oroligheterna och problemen i City i samband med vissa fotbollsmatcher är återkommande. Därför en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M). Vi är naturligtvis medvetna om att detta är något som inte politiken ensamt kan bestämma om och lösa. Men politiken kan sätta ned foten och bjuda in till samtal!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) om de återkommande problemen i City i samband med s k högriskmatcher

________________________________________________________________________

2016-04-03

Antalet hemlösa ökar men socialnämnden vill inte utöka platserna på akutboenden!

Interpellation till socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman om situationen för stadens hemlösa

___________________________________________________________________________

2016-03-24

Allmännyttan har en särställning, eftersom staden där både kan styra byggtakten och vilka typer av bostäder som byggs. Vi vill därför ha några tillägg i ägardirektiven för AB Helsingborgshem om att bolaget ska bygga minst 300 nya lägenheter varje år, att minst 25 % av de nya lägenheterna byggs med alternativa och lägre produktions-kostnader för att på så sätt möjliggöra en lägre hyresnivå jämfört med övrig nyproduktion och att vid all upprustning av bolagets fastigheter ska olika standardalternativ med en reell skillnad i hyresnivå erbjudas hyresgästerna

Motion om tillägg i ägardirektiven för AB Helsingborgshem

__________________________________________________________________________

2016-03-09

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson (M) om Vård- och omsorgsnämnden har den finansiering som behövs

___________________________________________________________________________

2016-03-11

Interpellation på kf den 22 mars 2016 till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson och ordföranden i HR-utskottet Maria Winberg-Nordström om hur stadens förvaltningar ska följa nya direktiv från Arbetsmiljöverket 

 

___________________________________________________________________________

Interpellation 2015-12-29 till kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson om de nyligen införda gränskontrollerna 

 

___________________________________________________________________________

2015-12-30

Motion om att entreprenadutsättning av drift och underhåll av stadens parker, gator och stränder samt naturmark och fiskevård ska utvärderas