Skolan

Kortsiktigt tänkt att inte satsa på skolan

Skolan är så enormt viktig. Det är här alla barn lägger grunden för sina framtida liv.

Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för livets alla skeden. Barn kommer till förskolan och skolan med olika förutsättningar och det är dessa skillnader som skolan ska kompensera för.

Klass, kön och etnicitet utgör inget hinder för lärande, däremot kan ens bakgrund göra att det krävs olika arbetssätt för att eleverna ska kunna nå målen.

Vänsterpartiet vill att ingen ung människa lämnar skolan utan att ha fått en bra grund för framtiden.

En bra skola och förskola kräver också utbildad personal med goda arbetsförhållanden. Personalen är skolans främsta resurs. Men många lämnar välfärdssektorn och då inte minst skolan, därför att arbetsvillkoren är alltför stressade.

I en arbetsmiljöenkät, som Lärarnas Riksförbund genomförde i mars i år, konstateras att arbetsmiljön för Helsingborgs lärare har försämrats ännu mer det senaste året.

96% av lärarna uppgav att stressen på jobben påverkade dem negativt, 93% att de inte alltid hann med sina arbetsuppgifter, 60% talade om sömnproblem, 49% att de påverkas av minnessvårigheter, 54% att jobbet försvåras av bristfällig planering i organisationen, 48% att de fått en ökad arbetsbelastning jämfört med föregående år, 39% att de inte hade balans mellan arbete och fritid och 39% funderade på att söka sig från Helsingborgs stad.

Att i detta läge föreslå ännu fler neddragningar inom skolan, är onekligen bekymmersamt.

En bra pedagogisk verksamhet i förskola och skola kräver att personal är befriade från onödig byråkrati och garanteras tid för planering och kompetensutveckling. Därför måste annan personal finnas som kan avlasta lärarna, så att lärarna kan koncentrera sig på det pedagogiska uppdraget.

Vänsterpartiet anser att det ska finnas en god personaltäthet och att vikarier ska sättas in när någon lärare är sjuk. Det håller inte, att låta en lärare ta extra elever/pass bara för att en kollega är sjuk. Det gynnar varken eleverna eller lärarna.

Lärare ska också i första hand jobba med att planera, genomföra och utvärdera undervisning. En bra pedagogisk verksamhet i skola och förskola kräver att personal är befriade från onödig byråkrati och garanteras tid för planering och kompetensutveckling.

Vi vill att skolorna ska arbeta förebyggande med värderingar och attityder.  En nolltolerans måste finnas mot mobbning och sexuella trakasserier. Det är viktigt att skolan speglar olika barns erfarenheter och att det finns ett normkritiskt perspektiv i all verksamhet både förskola och skola.

Vi ser med oro på att den psykiska ohälsan bland ungdomar i Helsingborg ökar. Vi vill att varje elev vid behov ska kunna ha tillgång till en skolsköterska, en läkare, en kurator eller en psykolog. Insatserna från elevhälsan ska vara tidigt förebyggande och omfatta hela skolsystemet.  Vi vill att tröskeln sänks så att unga kan få hjälp fort. Konsekvenserna kan annars vara förödande, både för den unge och för samhället.

Det måste också finnas resurser för elever med behov av särskilt stöd. Behöver en elev extra anpassningar eller särskilt stöd i ett ämne, ämnesområde eller kurs ska skolan ta ett helhetsgrepp på elevens lärande när man planerar stödet, det kan till exempel innebära att skolan sätter in stödåtgärder i början av ett ämne, ämnesområde eller en kurs och fortsätter även efter att ämnet, ämnesområdet eller kursen är avslutad, om det inte  är uppenbart att stödinsatserna inte längre behövs.

Skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter, inte konservera ett förstelnat klassamhälle. Lärarna måste också få de bästa förutsättningarna att klara sitt uppdrag.

Vänsterpartiet ville ge skolan 61 miljoner i vårt budgetförslag för 2020 öronmärkta för att öka lärartätheten, detta i stället för som i Alliansens förslag 14 miljoner i generell förstärkning. I Lärarförbundets ranking år 2018 av Helsingborg som skolkommun, är just lärartätheten och sjukfrånvaron de stora negativa faktorerna.

Dessutom ville vi ge 8 miljoner till att stärka undervisningen för elever i behov av extra stöd och 5 extra miljoner till elevhälsan och studie- och yrkesvägledningen.  Netto innebär detta att vi satsade 60 miljoner extra på barn- och utbildningsnämnden jämfört med Alliansens förslag.

Flera skolor har redan nu tvingats spara in hundratusentals kronor. Under våren 2019 har ett 40-tal tjänster försvunnit jämfört med förra året, samtidigt som eleverna har blivit fler.

Vi visste att vi skulle få höra mycket kritik framförallt från Alliansen. Vi visste att de skulle anklaga oss för att vara ansvarslösa när vi sänker överskottsmålet för att frigöra resurser till välfärden och då framförallt skolan.

Men vi tycker att det som Alliansen gör när de inte ger skolan tillräckliga resurser, är mycket mer ansvarslöst.

Vi kan inte acceptera att skolan ska drabbas av ytterligare nedskärningar.

Dessutom, ju tidigare i en människas liv som samhället satsar på hen, desto större förutsättningar har den människan att utvecklas och må bra och desto mindre blir då de samhälleliga kostnaderna senare.

Alliansens budget för Helsingborgs skolor håller inte, varken för lärarna eller för eleverna. Inte heller ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men tyvärr blir det nu den som kommer att gälla för år 2020.

Ingrid Mattiasson Saarinen
gruppledare (v)

 

 

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk