solenergi

Motion om ökad satsning på solcellsanläggningar

Mänskligheten står vid ett vägskäl. Vi har fortfarande möjlighet att avvärja klimatförändringarnas värsta konsekvenser genom att ställa om och snabbt minska utsläppen av växthusgaser.

Ett ekologiskt mer hållbart samhälle kan inte enbart åstadkommas genom enskilda individers miljömedvetna val, utan det krävs också kollektiva politiska beslut för att ge medborgarna förutsättningar att leva miljövänligt.

Det kostar att satsa på utveckling och utbyggnad av förnybar elproduktion. Men alternativet – att göra ingenting – är dyrare. Vi har ett ansvar inte bara för oss här och nu, utan också för kommande generationer.

Enligt Klimat- och energiplanen för Helsingborg 2018-2024 är ambitionen att lokal produktion, från privata anläggningar såväl som kommunala, av solel ska motsvara 10 procent av elbehovet år 2035. År 2017 var motsvarande siffra 0,4 procent, en ökning med 0,1% från 2016. För att uppnå målet 10 procent år 2035 krävs alltså en kraftig ökning, även mot bakgrund av att Helsingborgs befolkning under denna tid också förväntas öka med ca 40.000 nya invånare.

I den nyligen antagna Klimat- och energiplanen sägs att staden ska vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Flera av stadens byggnader har eller kommer att förses med solpaneler. Men i Alliansens förslag till investeringsbudget 2019-2025 noterade vi med förvåning att inga investeringar i nya solcellsanläggningar fanns upptagna i planen för åren 2020-2025.

I decennier har tillgång till el också varit en självklarhet. I Skåne har vi i vinter fått rapporter om att vi ska vara beredda på att elbrist kan vara en ny verklighet, vilket är ytterligare en anledning till att nu satsa på en kraftig utbyggnad av solcellsanläggningar.

Vänsterpartiet vill att Helsingborg ska ligga i framkant i kampen för ett ekologiskt hållbart samhälle. Ett stort utrymme i Alliansens förslag till investeringsbudget 2019-2025 har frigjorts, i och med att den föreslagna investeringen i ett garage i Landborgen röstats ner. Vi anser att en del av detta investeringsutrymme ska användas till en kraftig utbyggnad av solcellsanläggningar under åren 2020-2025.

Med anledning av ovanstående vill Vänsterpartiet yrka på

att en plan tas fram och investeringsutrymme ges för en kraftig utbyggnad av kommunala solcellsanläggningar under åren 2020-2025 med ambitionen att den lokala produktionen ska motsvara minst 4 procent år 2025.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

Kopiera länk