arbete

Vad vill V satsa 100 extra miljoner på?

Helsingborgs Dagblad ställde oss frågan vad vi ville använda 100 extra miljoner till. De satsningar vi valt är inga engångssatsningar, utan vi valde för oss prioriterade områden och därmed sådant som vi vill ska vara kvar även kommande år genom omprioriteringar.

Enligt en rapport från Barnombudsmannens i fjol levde mer än var tionde barn i Helsingborg i barnfattigdom. Merparten av det vi satsar, 80 miljoner, är just för att motarbeta konsekvenserna av barnfattigdomen.  Att barn är fattiga beror på att deras föräldrar är fattiga. Därför är även satsningen på vuxenutbildning inkluderad här.

Vänsterpartiet vill att alla barn ska få växa upp i trygghet och få den kunskap och det stöd som behövs för att utveckla just deras förmågor. Ju tidigare i en människas liv som samhället satsar på en människa, desto större förutsättningar har hen att må bra och utvecklas och desto mindre blir de samhälleliga kostnaderna senare.

Vi vill ta vara på alla människors vilja och förmåga till arbete. Arbetslöshet är ett stort slöseri med mänskliga resurser. För att fler ska kunna få ett jobb, krävs både en skola som fångar upp alla och en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Vi arbetar för att bekämpa våld och otrygghet genom förebyggande arbete och satsningar på välfärden. Vi vill se ett jämlikt samhälle som ger alla människor lika möjlighet till ett gott liv.

Vänsterpartiet arbetar för anständiga arbetsvillkor, ett gott och meningsfullt arbetsliv med bra lön och tid att leva. Vi vill satsa på att förebygga både dåliga arbetsmiljöer och -villkor. Att arbeta tvådelade arbetspass med ledig, obetald tid mitt på dagen, dvs delade turer, tillhör de arbetsformer som upplevs som mest påfrestande och stressande, visar svensk forskning. Vi vill ha ett definitivt stopp för delade turer inom staden.

På sikt vill V ha en allmän arbetstidsförkortning. Under mandatperioden vill vi starta projekt inom vård- och omsorgsförvaltningen med sex timmars arbetsdag/trettio timmars arbetsvecka med bibehållen lön. En förkortad arbetstid är i högsta grad en jämställdhetsfråga, den är en feministisk reform som gynnar barnen, den ger en bättre balans mellan arbete och fritid och dessutom, fler skulle orka jobba heltid fram till pensionsåldern.

Vi vill därför använda

  • 20 mkr till att förstärka och utveckla biblioteken/träffpunkter/fritidsgårdar
  • 30 mkr till att öka personaltätheten inom förskola och skola
  • 10 mkr till att bygga ut barnomsorgen på kvällar, nätter & helger
  • 10 mkr till att förstärka Elevhälsan och samarbetet mellan skola, soc och BUP
  • 10 mkr till att utveckla vuxenutbildningen
  • 10 mkr till att få ett definitivt slut på delade turer
  • 10 mkr till ett projekt med sextimmarsdag/trettiotimmarsvecka inom vård & omsorg

 

/Ingrid Mattiasson Saarinen

Kopiera länk