Aktuellt

(V)årt förslag för Barn- och utbildningsnämnden budget 2018

Barn- och utbildningsnämnden budget 2018

Vänsterpartiet vill

• avslå de blågrönas att-sats om att utreda det aktiva skolvalet
• förstärka elevhälsan med 10 miljoner
• förstärka samarbetet mellan skola och socialtjänst med 2 miljoner
• att en undersökning görs av behovet av barnomsorg på kvällar, nätter och helger
• att en kartläggning görs av lärares och studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö och arbetsbelastning i samverkan med de fackliga organisationerna

Skolan är så enormt viktig. Det är här alla barn lägger grunden för sina framtida liv.

Vänsterpartiet vill ha en likvärdig skola, där alla elever har samma möjligheter till en bra utbildning och där alla barn blir mötta med respekt.

Det är över 20 år sedan som regeringen Bildt införde möjligheten för svenska elever att fritt välja vilken skola man skulle gå i. Det fria skolvalet skulle öka friheten och förbättra resultaten, sades det då.

Men vi har nu ett facit som visar på att resultaten i skolan alls inte har blivit bättre. Och friheten har blivit en frihet att snarare välja bort möjligheten att möta elever med en annan bakgrund än den egna.

Det fria skolvalet är i huvudsak dåligt ansåg en majoritet av lärarna i en undersökning som Lärarnas tidning gjorde redan för några år sedan. Allra mest kritiska var lärarna mot valfrihetens konsekvenser för likvärdigheten. Här uppgav hela 75 procent att det fria skolvalet haft en negativ effekt.

Vänsterpartiet vill inte att elever och föräldrar ska tvingas välja mellan skolor.

Vänsterpartiet tycker att det hade varit bättre om alla de resurser som skolorna i dag lägger på marknadsföring, i stället hade använts i den pedagogiska verksamheten.

Vi vill därför avslå de blågrönas att-sats om att utreda det aktiva skolvalet. Vi vill att alla barn och ungdomar i Helsingborg ska kunna lita på att de har en bra skola och att den finns kvar nästa termin.
Vänsterpartiet ser med oro på att den psykiska ohälsan bland ungdomar i Helsingborg ökar. Vi ser också att elevhälsan är underdimensionerad.
Inom grundskolan är antalet elever per kurator 675 stycken, fackets rekommendation är 300 elever per kurator.
Vi vill att varje elev vid behov ska kunna ha tillgång till en skolsköterska, en läkare, en kurator eller psykolog. Insatserna från elevhälsan ska vara tidigt förebyggande och omfatta hela skolsystemet.
Vi vill att tröskeln sänks så att unga kan få hjälp fort. Konsekvenserna kan annars vara förödande, både för den unge och för samhället.
Vi vill därför förstärka elevhälsan med 10 miljoner
och vi är positiva till socialdemokraternas förslag om att utreda elevhälsans organisation och fördelning
Vikten av samverkan mellan skola och socialtjänst kan inte nog understrykas när det gäller barn och ungdomar.
Vi vill därför också förstärka samarbetet mellan skola och socialtjänst med 2 miljoner

Nästan 40 procent av alla löntagare i Sverige arbetar på kvällar, nätter eller helger – och det är en siffra som stiger.
Vänsterpartiet anser att det är en självklarhet att Helsingborg ska kunna erbjuda barnomsorg även till alla dem som jobbar på andra tider än kontorstider.

Alla har inte släktingar och vänner som kan hjälpa till.
Barnomsorg på obekväm arbetstid är en viktig fråga både ur ett jämställdhetsperspektiv och ett arbetsmarknadsperspektiv
och inte minst ur barnets synvinkel.

Organisationen Makalösa föräldrar till exempel har visat på svårigheter för särskilt ensamstående mammor att få ett jobb, eftersom det finns så ont om barnomsorg på obekväma arbetstider i många kommuner.

Detta gör att många ensamstående mammor lever under gränsen för låg ekonomisk standard. Detsamma gäller också dem som tvingas jobba deltid i stället för heltid på grund av bristen på barnomsorg.

Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att veta hur stort behovet är i Helsingborg och därmed också vilken utbyggnad som behövs.
Vi hade tidigare i år en interpellation i kommunfullmäktige och ställde då frågan om det fanns några planer på att göra en undersökning av behovet av barnomsorg på kvällar, nätter och helger men svaret blev då nej.

Vänsterpartiet vill att en undersökning görs av behovet av barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Lärarnas arbetsvillkor måste förbättras. Lärare ska i första hand arbeta med elevernas lärande. En bra pedagogisk verksamhet i skola och förskola kräver att personalen är befriade från onödig byråkrati men också att de garanteras tid för planering och kompetensutveckling.

Lärarnas arbetsbörda måste bli lättare genom att de får fler kollegor, men också genom att man lättar på administrationen. Detta gäller också andra arbetsgrupper, som studie- och yrkesvägledare.

Lärarnas Riksförbund tar i MBL-förhandlingen den 23 maj bl a upp arbetsmiljön och att denna i många år varit ett förbättringsområde utifrån medarbetarenkäten. LR menar att lärarnas och studie- och yrkesvägledarnas arbetsmiljö måste tas på allvar och att en kartläggning är nödvändig. Utifrån den kan sedan rätt åtgärder vidtas och kostnad kan uppskattas.

Vänsterpartiet instämmer i vikten av detta.

Vi vill att en kartläggning görs av lärares och studie- och yrkesvägledares arbetsmiljö och arbetsbelastning i samverkan med de fackliga organisationerna

Slutligen. Tack vara att regeringen med stöd av Vänsterpartiet ger Helsingborg 50 extra miljoner har Barn och utbildning fått ett välbehövligt tillskott om 33 miljoner. Men facken är ändock oroade

För skolan liksom välfärden i övrigt behövs framöver mer resurser. Vi i Vänsterpartiet hoppas att de blågröna tar fackens signaler på allvar.

/Ingrid Mattiasson Saarinen, ledamot på kommunfullmäktige

Kopiera länk