Aktuellt

Vänsterpartiet Helsingborg kommunalt budgetförslag 2018

Helsingborg ska vara en stad, där alla har möjlighet att leva ett bra och tryggt liv, i alla livsskeden.  Vi vill ha ett Helsingborg som har en hållbar samhällsutveckling, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

I dag spelar det alltför stor roll var du bor, vilken klassbakgrund du har, hur stor din plånbok är, vad du heter i efternamn och vilket kön du tillhör, för vilka möjligheter du har i ditt liv. Vi vill inte att det ska vara så. Politikens största uppgift är därför att minska klyftorna.

Det finns många arbetsuppgifter som behöver utföras i staden – allt från elevhälsa till att skapa en bättre arbetsmiljö för stadens medarbetare, att höja kvaliteten i skolan och att förebygga sociala problem.

Till skillnad från den styrande blågröna majoriteten tycker vi att en ansvarsfull politik för Helsingborg kräver en annan och mer solidarisk omfördelning av de resurser som staden förfogar över.

Vi satsar framförallt på barn och unga och på personalen inom vård och omsorg men också på biblioteken och på de mest utsatta i vårt samhälle.

Vårt budgetförslag är solidariskt och feministiskt. Vår största satsning, 54 mkr, är ett gratis busskort för alla barn och ungdomar 7-19 år. I grunden handlar detta om vilka möjligheter vi tycker att våra barn och ungdomar i Helsingborg ska ha. Vill vi att alla barn och ungdomar ska kunna röra sig mellan skola, hem, aktiviteter och kompisar utan att hindras av kostnaden? I dag får många avstå från detta på grund av att föräldrarna varken har bil eller har råd att betala ett busskort.  I Östersund t ex har gratis busskort införts med enbart positiva erfarenheter.

Den andra stora satsningen, 20 mkr, är på personalen inom vård- och omsorg.  Detta därför att vi här absolut inte vill se några nedskärningar, helst tvärtom, och vi vill också ha ett definitivt stopp för delade turer. I dag sägs det att delade turer är frivilligt men valet är oftast antingen extra helger och 12-timmarspass eller delade turer.

Den tredje största satsningen, 13 mkr, är på biblioteken. Biblioteken i Helsingborg har under en följd av år varit underfinansierade.  Biblioteken, högt älskade av helsingborgarna, har över en miljon besökare årligen trots minskade öppettider, trångboddhet, slitna lokaler, låga mediaanslag och en teknik som behöver uppdateras.

Vi vill också bl a förstärka elevhälsan med 10 mkr, avsätta 5 mkr till ett särskilt boende för utsatta kvinnor, 7 mkr till ett projekt med sextimmarsdag inom vård och omsorg och 3 mkr så att musikprojektet El Sistema kan införas i ytterligare två bostadsområden.

Dessutom vill vi att en undersökning görs av helsingborgsföräldrars behov av barnomsorg på kvällar, nätter och helgen, utreda hur fritidsgårdarnas verksamhet fyller behovet hos både stadens killar och tjejer,  utöka antalet platser inom vuxenutbildningen i kommunal regi och att heltid blir norm och deltid en möjlighet inom alla stadens förvaltningar samt att ett tak sätts för antalet timanställda inom en verksamhet.

Läs mer om vårt förslag på budget 2018’s förslag

V vill ha gratis buss för alla unga – får hård kritik, publicerad på Helsingborgs dagblad 2017-06-31
Kopiera länk