Kommunal politik

Motion om att entreprenadutsättning ska utvärderas

Motion om att entreprenadutsättning av drift och underhåll av stadens parker, gator och stränder samt naturmark och fiskevård ska utvärderas

 

Våren 2007 antog den då styrande majoriteten i kommunfullmäktige en ny konkurrenspolicy.

Eftersom kommunen skulle konkurrensutsätta allt från städning och mat till driften av gator och parker fattades senare samma år beslut om att den enhet inom staden som hittills skött detta, Entek, skulle avvecklas. Ett beslut som föregicks av en livlig debatt. Som skäl för konkurrensutsättningen angav den styrande majoriteten att man ville öka kvaliteten, kreativiteten och kostnadseffektiviteten i stadens verksamheter.

Sedan drygt fem år har drift och underhåll av park, gata, stränder, naturmark och fiskevård skötts av olika bolag på entreprenad. Staden har delats in i olika driftområden med sinsemellan olika avtalstider på mellan två och sex år.

Nu har ett antal år gått, så vi tycker att det kan vara dags att utvärdera resultatet.

Har de skäl som angavs för entreprenadutsättningen infriats? Har det blivit både bättre och billigare än att producera tjänsterna i egen regi? För att få ett svar på detta krävs naturligtvis en utredning och en utvärdering.

Naturligtvis kan det finnas svårigheter med att jämföra beroende på stadens utveckling, att förfrågningsunderlaget och de där ställda kvalitetskraven ser annorlunda ut än tidigare etc. Men den enda möjligheten att se att vi använder stadens skattemedel på bästa sätt till gagn för stadens invånare är att en utvärdering görs av entreprenadutsättningen.

Vi yrkar därför

att  en utredning och en utvärdering görs av entreprenadutsättningen av drift och underhåll av stadens parker, gator och stränder samt naturmark och fiskevård med fokus både på kvalitet och kostnadseffektivitet

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Ingrid Mattiasson Saarinen

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk