Aktuellt

De blågrönas politik ger ingen lösning på de stora utmaningar som Helsingborg står inför

När Helsingborgs nya blågröna majoritetsstyre tillträdde lanserades ett 100-dagarsprogram. Löftet var att antingen fatta beslut om eller påbörja arbetet med 51 förslag inom dessa 100 dagar. Enligt de blågröna är arbetet med samtliga förslag nu igång.

Men varken stadens vision som kommunfullmäktige har antagit eller de blågrönas politik ger någon lösning på de stora utmaningar Helsingborg står inför när det gäller arbetslöshet och bostadsbrist. Visionen har endast blivit ett stort reklamprojekt där yta prioriteras framför innehåll.Till skillnad från den styrande blågröna majoriteten anser vi att staden behöver en solidarisk omfördelning av de resurser som den förfogar över.Vänsterpartiet vill se ett Helsingborg där alla har möjlighet att leva ett bra och tryggt liv, i alla livsskeden. Helsingborg måste bli en bra stad att leva i för gamla och unga, för män och kvinnor, för människor med olika bakgrunder och världsåskådningar. Det goda livet i vår kommun är beroende av den gemensamma välfärden.Att inventera hur mycket läxhjälp som finns i de kommunala skolorna förändrar inget om de som styr staden inte tar tag i det viktigaste, att skolan behöver få grundläggande förutsättningar och resurser för att klara sitt uppdrag. Politikerna måste lyssna in vad lärarna tycker är viktigt.Vi är positivt inställda till skapande av kreativa mötesplatser i olika delar av staden som de blågröna arbetar för. Folkets hus är en plats där det utövas kultur och där ett flertal föreningar hyr lokaler. Att de blågröna inte vill stödja föreningen Salongen som producerade och arrangerade kultur just i Folkets Hus är en stor besvikelse.Stadens vision om ett hållbart Helsingborg 2035 slår fast att staden då ska vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag.Sovmodulerna vid Hemlösas hus kommer att rivas inom kort och detta innan en alternativ lösning finns. I dessa moduler har cirka 36 hemlösa personer sovit på nätterna. Vart ska de nu ta vägen? Och hur kan man prata om den gemensamma staden när människor sover ute på gatorna?Enligt de blågröna ska en kartläggning av onödiga hinder och byråkrati som hämmar människor och företag genomföras. Det stämmer att dagens byråkrati är ett hinder för möjligheterna att utföra ett bra arbete. Vi anser därför att kommunens personal måste avlastas från onödiga rapporter och mätningar.Vi råder också de blågröna att inte rekrytera fler konsulter som dränerar stadens resurser. Kommunens anställda har den kunskap som behövs för att utveckla sitt arbete. Vad personalen behöver är utmaningar som gör att den har möjlighet att vara kreativ och utvecklas än mer.Vänsterpartiet har träffat personal och fackföreningsrepresentanter som vittnar om en ohållbar och ansträngd arbetssituation. Stadens främsta verktyg för att uppnå en välfärd att lita på, är de som arbetar inom kommunen. Det krävs en personalpolitik som bygger på samverkan med fackliga organisationer.I de blågrönas vision finns ingenting om samarbete med fackliga organisationer. Det finns många exempel på att personalen inte har tagits på allvar när de har signalerat att arbetsmiljön är dålig.Kommunen måste ta sitt arbetsgivaransvar och förbättra arbetsvillkoren för sina medarbetare och detta kräver ytterligare resurser. Socialsekreterarnas orimliga arbetsbörda är ett exempel på ett mönster där arbetsgivaren konsekvent låtit bli att agera. Ett annat exempel är att beslutet om stopp för delade turer, uppsplittrade arbetsdagar med flera timmars ledighet mitt på dagen, inte har blivit verklighet trots att beslutet togs av kommunfullmäktige i juni 2013.

Ingrid Mattiasson Saarinen (V), ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige
Peter Ahlbom (V), ledamot i Helsingborgs kommunfullmäktige
Claudia Velásquez (V), ledamot i Helsingborgs arbetsmarknadsnämnd
Mats Fuchs (V), ersättare i Helsingborg socialnämnd
Publicerad i HD 150419

Läs mer om de hemlösas situation:
Löften till hemlösa i Helsingborg har ännu inte blivit verklighet

Kopiera länk