artikel

Innerstaden tillhör oss alla

Grönskande innerstad bildMiljön i Helsingborgs innerstad speglar segregationen i vår vackra stad. Norr om Trädgårdsgatan finns mest fastigheter med dyra bostadsrätter, samt kulturinstitutioner, fik, hotell, restauranger och butiker som riktar sig till turister och människor med god köpkraft. Segregationen kommer att för-stärkas om man bygger en konferensanläggning på Ångfärjetomten. Luften är också usel i norrcity. Det beror på att den privata biltrafiken är alldeles för tung i centrum. Om man ska bygga ett parkeringshus i Landborgen som det planeras, vilket är geologiskt och geografiskt vansinne, förbättras inte stadsluften.

Miljön i Helsingborgs innerstad speglar segregationen i vår vackra stad. Norr om Trädgårdsgatan finns mest fastigheter med dyra bostadsrätter, samt kulturinstitutioner, fik, hotell, restauranger och butiker som riktar sig till turister och människor med god köpkraft. Segregationen kommer att för-stärkas om man bygger en konferensanläggning på Ångfärjetomten. Luften är också usel i norrcity. Det beror på att den privata biltrafiken är alldeles för tung i centrum. Om man ska bygga ett parkeringshus i Landborgen som det planeras, vilket är geologiskt och geografiskt vansinne, förbättras inte stadsluften.

Söder om Trädgårdsgatan ligger stadens populäraste offentliga rum, Stadsbiblioteket, som besöks av mängder av Helsingborgare dagligen, men som är väldigt underdimensionerat. Denna kost-nadsfria kulturinstitution är den enda i kommunen som alla medborgare kan besöka på lika villkor. På Söder i övrigt är anställda, föreningsliv, boende, besökare m fl är hänvisade till en illa underhål-len miljö utan puls och offentliga rum i stadens regi. Det behövs en samlad plan för hur Söder skall levandegöras. Stadsbiblioteket skulle kunna byggas om. Man skulle kunna stötta upp föreningar med lokaler t ex i gamla Filmstaden och Folkets Hus, och skapa ännu fler offentliga rum med grönska kring Gustav Adolfs torg och Mäster Palms plats. Man skulle kunna undersöka om något småföretag ville öppna en saluhall. Om några kommunalpolitiker med makt släppte på prestigen om Ångfärjetomten, skulle de vinna enorm respekt inför valet om de rev upp förslaget.

Vi Helsingborgare vill inte ha fler hotell och kon-ferensanläggningar, vi behöver grönska och mötesplatser. En opinionsundersökning visar att en klar majoritet av invånarna är emot bygget av en konferensanläggning. Så det borde sättas ut mer träd, och blomsterlådor, och torghandeln borde utökas även på norr. Vad gäller norrcity måste privatbilismen begränsas kraftigt. I stället kan man bygga ut gratis kollek-tivtrafik, och komplettera med några elbilspooler. Ett parkeringshus kan kanske ligga i hamnområ-det vid Campus, men inte i Landborgen. Ta bort avgifterna eller sänk dem rejält på Dunkers, Konserthuset och Stadsteatern så att alla medborgare kan besöka våra gemensamma kulturinstitutioner.

Helsingborg är alla medborgares stad, då ska samma villkor också gälla i hela staden för oss alla. Om vi känner respekt från våra politiska företrädare, och om vi får en innerstad där vi alla kan tri-vas, så ökar vår känsla av att värna om staden och varandra. Det är aktiv demokrati.

Mats Fuchs

Medlem i Vänsterpartiet Helsingborg Helsingborg

 

Kopiera länk