artikel

Ge ökade möjligheter till en levande landsbygd

Alliansens massiva skattesänkningar och privatiseringspolitik har fördelat Sveriges skatteresurser på ett mycket felaktigt sätt. För det första, inkomstskillnaderna har ökat dramatiskt i Sverige, särskilt har inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor ökat. Skattesänkningarna har gynnat redan rika män, medan kvinnors inkomster har halkat efter. För det andra, har de massiva skattesänkningarna och privatiseringspolitiken inneburit att de rikaste områdena i storstäderna har gynnats, medan landsbygden i Sverige har fått försämrad samhällsservice. Regeringen Reinfeldts politik sliter isär Sverige. Detta är djupt orättvist. Det krävs en förändrad politik. En politik där omtanke, medmänsklighet, rättvisa och solidaritet är styrande. Vänsterpartiet vill att, kommuner och landsting ska ha likvärdiga förutsättningar att erbjuda sina med-borgare bra välfärdstjänster och service, det är bra för hela Sverige. Det har över tid blivit allt svårare att bo, arbeta och bedriva verksamhet på landsbygden. Det ska vara möjligt att ge riktade statliga stöd till brukssamhällen och landsbygd. Detta skapar möjligheter för tillväxt utanför städerna. Samhällsservicen skall vara tillgänglig för medborgarna, oavsett var du bor. Ett bättre glesbygdsstöd ska finnas för att garantera tillgången till apotek över hela landet och systemet med apo¬teksombud ska permanentas. Staten ska ta ett större ansvar för servicen på landsbyg¬den. Exempelvis ska Posten ges i uppdrag att ge god och likvärdig service i hela landet. Den lokala kommersiella servicen på landsbygden ska stärkas genom stöd till lanthan¬del och drivmedelsstationer. Utvecklingen av fler lokala bankkontor ska stödjas. En tryggad polisförsörjning ska säkerställas i hela landet. En betydande del av Skåne är landsbygd. Vänsterpartiet har konkreta förslag på hur en grön omställning av Skånes landsbygd skall bli verklighet. Förslag som kommer att skapa jobb och en levande hållbar landsbygd. Upphandlingarna av ekologisk, rättvisemärkt och närproducerad mat skall öka i region Skåne och dess kommuner. Vilket gynnar våra småskaliga jordbruk i Skåne. Vi vill se en ökad biogasproduktion, som ger fler arbetstillfällen och ökar möjligheten för de småskaliga jordbruken att livnära sig på sin gård. Därför skall vi underlätta för mindre jordbruk att lämna sitt avfall till rötning. Biogas är ett mycket miljövänligt alternativ förutsatt att den produceras av avfall och inte transporteras långa sträckor. Fler jobb, en levande landsbygd och förbättrad miljö är början till ett hållbart Skåne. Levande by- och stadskärnor där samhällservice och handel är tillgängligt är nödvändigt för att minska bilanvändandet och öka möjligheterna till kollektivtrafik. Region Skåne skall därför tillsammans med kommunerna göra en överenskommelse, om stopp för nyetablering av externa köpcentrum. För att stärka landsbygdens förutsättningar för en grön omställning vill vi förbättra tillgången till hållbara kommunikationer. Takten på bredbands- och fiberutbyggnad måste öka genom stärkt nationell finansiering. Med Vänsterpartiets politik skapas en levande landsbygd som håller ihop Sverige och vår region.

Peter Ahlbom (V) 1:a namn till riksdagen Skåne läns västra

Agneta Lenander (V) 1:a namn till Region Skåne Nordvästkretsen

Kopiera länk